จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ49030.8918953.081.7 %5.07285.35991317.53681.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ107920.5687713.21918.7 %5.0720.299991176.724-63.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ37936.5765366.371-72.3 %0.09624.36042005.585979.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ41738.69122780.7345.4 %5.08961.0303403.7215395.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ160726.1491896.48442.8 %5.032671.68849.145572.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ55204.48820654.062.6 %5.04501.5601793.0504882.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส47687.9225443.088.6 %5.04011.0662.0360183.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์50190.2115377.089.3 %5.04045.7402981.0935175.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต47688.162929.093.9 %5.05330.3604975.7829681.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว51929.6097438.085.7 %5.05125.5753.5114785.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ49115.2816871.086.0 %5.03462.23971413.93859.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า46550.2115676.087.8 %5.02561.8499545.1289778.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น49322.6913914.092.1 %5.04575.48518.4005188.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์46331.2195219.088.7 %5.05543.2803594.4624689.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว57871.4497252.087.5 %5.04131.1802773.9555181.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร44877.2624389.090.2 %5.06089.1602754.7180287.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์46200.273244.093.0 %5.03127.3198505.010583.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง62010.8914675.092.5 %5.04875.17971000.1679.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ53464.4856372.328-5.4 %0.010384.9315078.79-45.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ38294.512.0100.0 %5.06471.214507.016630.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส32116.53110849.066.2 %5.05584.83983506.602137.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว34415.64812461.063.8 %5.08348.39942481.399970.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ50836.859273783.44-438.6 %0.013161.263984.119469.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ52211.55918917.063.8 %5.010251.8112725.88473.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ37432.14119555.047.8 %5.06923.984594.199733.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ100407.2664325.25835.9 %5.034535.24214526.67857.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ27806.80164680.199-132.6 %0.07501.91998554.5293-14.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ62567.92254261.71913.3 %5.016263.847694.657752.7 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ45699.69153569.168-17.2 %0.011792.043419.628471.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ100366.14138357.0-37.9 %0.019442.641725.3250196.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ70629.89125592.6663.8 %5.011487.842433.29278.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ19812.6897048.00264.4 %5.0909.96002741.307518.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ39447.85218610.052.8 %5.010536.96529.9384895.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ34389.64110810.068.6 %5.08409.44044534.235846.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ138526.5637436.5273.0 %5.07696.08014052.747647.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ74592.688ไม่ครบประเมินไม่ได้0.019208.398ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ60475.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ16523.635ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ44523.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012362.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ48013.602153238.19-219.2 %0.012818.991169.73590.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ43933.42223393.5246.8 %5.011088.546984.620137.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ47252.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.013332.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ61174.03114521.076.3 %5.018295.5613297.630482.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ48727.44939657.96118.6 %5.011791.74099.039165.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ48827.44997980.328-100.7 %0.08882.7002677.140592.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ54799.4841445.024.4 %5.010898.317893.664127.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ674873.94361972.8446.4 %5.014737.119335.305736.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ29004.86911052.9161.9 %5.08241.40041696.497979.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ47049.1629039.53138.3 %5.012933.015500.841857.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ38136.19915160.3660.2 %5.08578.45022127.14575.2 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ68641.65664204.8916.5 %3.015956.565578.067465.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ40748.58280103.383-96.6 %0.08806.57036778.386723.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ77762.58670251.09.7 %4.515785.3993572.077.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1368437.91218375.9840.7 %5.022319.46920733.5947.1 %3.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2125552.3129634.13-3.3 %0.021236.3210017.12352.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3401257.06142625.264.5 %5.018738.084184.352177.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ30235.0735573.211-17.7 %0.02594.12992599.3398-0.2 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ933856.69823233.011.8 %5.020633.411426.59944.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ518352.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012358.0811920.03.5 %1.5
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ296839.16172641.0941.8 %5.011621.485564.060152.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ974882.6319105.71198.0 %5.011343.66533.795942.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์452125.31158355.5965.0 %5.011962.8012384.724480.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 38858.94922205.40842.9 %5.010308.843374.314567.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ568255.38373544.6634.3 %5.063078.012448.80180.3 %5.0
รวม 7,462,752 4,323,746 42.06 % 5.0 671,353 258,011 61.57 % 5.0