จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ32010.934291.086.6 %5.04569.481658.576463.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ235818.8182703.2722.5 %5.0866.399962040.5525-135.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ35393.17213685.061.3 %5.05938.56011343.271577.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ36646.4817753.051.6 %5.06547.2002363.37594.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ166536.91119967.3628.0 %5.022824.845892.631374.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ65328.05912.0100.0 %5.02553.60011057.948558.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน48364.8095792.088.0 %5.03106.6802914.5269870.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม46740.9493988.091.5 %5.04406.8203701.3850184.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา43942.9697169.083.7 %5.02925.3599611.7429879.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ45722.935523.087.9 %5.02591.8801776.083570.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ72297.53127993.3561.3 %5.011529.368255.300828.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ40597.1812532.069.1 %5.08011.41027799.69822.6 %1.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ37580.03912789.066.0 %5.06756.58984799.2129.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ40231.03111798.470.7 %5.07079.63965071.344228.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ57817.2331901.544.8 %5.014990.30110893.39427.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ24169.4332701.0-35.3 %0.05288.640115594.439-194.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ41081.94112479.969.6 %5.07992.36046326.553220.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ51034.1827202.1846.7 %5.010369.412031.669980.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ103591.0588654.35214.4 %5.020999.3983262.581584.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ41977.26223118.044.9 %5.08163.542203.667573.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ39011.30115490.060.3 %5.07517.0103703.1995290.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ36509.5397850.078.5 %5.06338.045141.732418.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ39151.42221960.043.9 %5.07593.08011579.22379.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ62471.55926438.30157.7 %5.016663.6826869.748-61.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ87219.64113930.8284.0 %5.012366.1096578.046946.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ41254.55921469.048.0 %5.08524.87993712.56256.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ193285.9274143.88361.6 %5.022121.341376.179493.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ56753.7517546.069.1 %5.06242.965498.581111.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ44086.44130412.031.0 %5.09589.795229.617245.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ38884.21920421.047.5 %5.08410.75982466.788870.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ43983.39120745.6752.8 %5.010274.284519.301856.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ47296.87133871.14128.4 %5.08676.96847.3239790.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ136872.9519836.085.5 %5.07970.11044149.803247.9 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 491385.91423144.3813.9 %5.09073.11048662.794.5 %2.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ31948.8699996.068.7 %5.04569.48685.9189585.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ35094.60917837.01249.2 %5.05938.68992504.931457.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ33833.8016046.082.1 %5.05445.89992012.93663.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ70926.24246047.28135.1 %5.010852.1894710.993256.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ40198.5710815.073.1 %5.07003.55961740.726975.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ41569.60936589.012.0 %5.08049.42041838.658477.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ1227952.5159112.087.0 %5.017404.168897.41548.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ97381.13329851.0869.3 %5.03681.41021606.3556.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ1480226.6560165.062.2 %5.09119.639634.19999799.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน570483.44147616.074.1 %5.06947.95027736.7905-11.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ131249.33122442.936.7 %3.014561.4616034.698-10.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 42262.87917157.059.4 %5.07003.48054093.455141.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ34525.6029694.071.9 %5.05387.544066.911924.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ206534.41133030.5935.6 %5.054254.03930833.06643.2 %5.0
รวม 6,669,238 2,695,711 59.58 % 5.0 459,093 245,730 46.47 % 5.0