จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู29013.34861.097.0 %5.04419.9302868.2999980.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู163809.63151768.87.4 %3.52250.35991330.541540.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู33639.17219673.041.5 %5.06226.43992142.857965.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู36059.39122200.038.4 %5.07329.3701683.7149790.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�84245.57149269.0-77.2 %0.019530.654999.802274.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู51146.96112.0100.0 %5.02839.4399481.1749983.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�44341.414006.091.0 %5.03325.91991038.473568.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง43290.3713929.090.9 %5.03365.76031010.087570.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง44604.573840.091.4 %5.03221.8799993.6419769.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�42865.6211869.095.6 %5.02846.8801270.06190.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา43509.6294561.089.5 %5.04135.20021565.476462.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�45865.87940922.51210.8 %5.011474.888207.515628.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู35017.96112347.064.7 %5.06873.02825.649958.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู45604.57810502.5977.0 %5.07367.40043506.7552.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู39937.51224487.9138.7 %5.08964.719716461.391-83.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู38790.034927.010.0 %5.09271.32037841.964815.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู52572.67223002.5256.2 %5.014213.167056.600150.4 %5.0
สปก. หนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู140967.69111622.9320.8 %5.025851.03996.716384.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู36138.6820234.044.0 %5.07595.63964571.039139.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู18771.8113872.079.4 %5.0570.47998290.6904949.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู37998.3019509.075.0 %5.08204.0898630.1254992.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู68914.2586471.090.6 %5.018743.8793483.944681.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู39118.5927570.029.5 %5.08546.41022116.818475.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู55566.961ไม่ครบประเมินไม่ได้0.015582.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู42418.3222535.046.9 %5.08964.71971940.507978.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1100.537ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู125040.6518659.43985.1 %5.06875.046505.71095.4 %2.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู42015.12138037.09.5 %4.58318.19043523.94957.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู43204.42241617.03.7 %1.510333.925719.484444.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู52806.8220070.062.0 %5.08717.58012457.08571.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู32720.5728617.012.5 %5.05674.98599.7824789.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู364048.8823280.093.6 %5.07469.29983525.24152.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู30485.7311072.063.7 %5.04705.16021100.888576.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู38882.6651326.0-32.0 %0.08032.95022694.817466.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู32815.05110055.069.4 %5.06093.31981985.566567.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู46521.03940463.013.0 %5.08926.73054621.617248.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู42857.62117160.060.0 %5.010219.831748.054982.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู39675.21136516.6028.0 %4.08508.36045009.807141.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 614879.31152979.6475.1 %5.012343.463348.028872.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2451814.59119519.5473.5 %5.012936.3516132.083-24.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู558198.31266626.1352.2 %5.011981.164560.061.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง966840.3182326.70391.5 %5.07676.044143.234946.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู89825.289144985.09-61.4 %0.018975.9592236.388.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 36789.94122389.039.1 %5.07386.41994594.228537.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู31099.52910178.067.3 %5.05047.45022401.390952.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู197860.9792756.053.1 %5.047109.073756.664-56.6 %0.0
รวม 5,097,024 1,938,625 61.97 % 5.0 413,464 228,978 44.62 % 5.0