จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ39639.4328294.77928.6 %5.024884.541486.5424898.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 184695.922106097.31-25.3 %0.015360.6014914.832568.0 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น44888.1814939.066.7 %5.06917.52052123.34569.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น320322.13302699.285.5 %2.51810.771588.9712.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 78540.567610.70313.9 %5.0588.599981068.4325-81.5 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 1386704.4525426.062.1 %5.022650.7217397.874567.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น56260.84223012.02-296.4 %0.016064.253946.660975.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น40749.032194.021.0 %5.010131.25814.140592.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น264782.63240520.09.2 %4.562166.11713546.4378.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 169479.28117359.075.0 %5.05157.71971458.221471.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 265243.85218064.072.3 %5.03773.64011168.48169.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง54613.6095673.089.6 %5.02019.1199108.094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน57879.3593887.093.3 %5.02011.2001108.094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ55547.4693556.093.6 %5.03551.7603912.074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ57331.57813826.075.9 %5.05885.40041008.63482.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู54066.2813467.093.6 %5.05055.0108.097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง57999.42212144.079.1 %5.04084.68021140.072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์54343.9381897.096.5 %5.03287.04912.072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน50673.7895603.088.9 %5.03610.0801912.074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่58235.03115317.073.7 %5.04462.08011482.066.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล86834.81312046.086.1 %5.020584.52714.2575196.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย54194.0514921.090.9 %5.04205.52108.097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง54860.1726513.088.1 %5.04935.48108.097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง54478.1215425.090.0 %5.03968.28912.077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี50451.276041.088.0 %5.04005.01026.074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท49312.1484504.090.9 %5.03114.72108.096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง49636.6413936.092.1 %5.03065.04108.096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน49900.9496808.950286.4 %5.04830.7197108.097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด50082.3525368.089.3 %5.02160.72892.058.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น47306.85956988.141-20.5 %0.012850.5619304.566427.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง31755.348746.799872.5 %5.05384.211810.823566.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่31591.6419197.070.9 %5.05611.31981612.66371.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ30563.835837.080.9 %5.04990.62011919.199561.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล31817.3919182.071.1 %5.06474.03031925.57470.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น57438.69953557.06.8 %3.017414.39811059.50136.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น47284.7321997.053.5 %5.014999.185983.66860.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 6273569.13773744.63-182.8 %0.099807.03192738.9537.1 %3.5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 544219.5717962.059.4 %5.019024.1415260.102572.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น36718.55111623.068.3 %5.08692.93956306.199727.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น119541.337368.64868.7 %5.040157.50823243.19342.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 461552.21147828.39822.3 %5.018897.5930674.701-62.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5249326.22264512.94-6.1 %0.032830.019123.4941.7 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น323282.88161280.1750.1 %5.09868.47954898.417550.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 53551.03965548.727-22.4 %0.030323.169495.903368.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น217311.6649015.28177.4 %5.078855.0639196.882888.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 443815.80918904.056.9 %5.016090.327960.082-73.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)143208.09156837.0-9.5 %0.045748.18837102.34818.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)196962.95199303.75-1.2 %0.029099.911634.094.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น140593.2828714.079.6 %5.013344.95131.907599.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)51163.398202695.42-296.2 %0.018536.096588.829664.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)149252.97119343.4720.0 %5.055738.4411889.825496.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4154668.45148172.064.2 %2.050270.85921751.17656.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น98588.98463318.37135.8 %5.037391.57828526.06823.7 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.257099.72167114.035.0 %5.03876.962029.560947.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)19241.4910106.047.5 %5.0852.0620.8250127.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น40444.78918796.053.5 %5.010796.82672.0015393.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น37553.9815096.059.8 %5.09294.54985102.886745.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น50459.74263609.238-26.1 %0.014219.645740.523459.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น100093.95477075.0-376.6 %0.025857.4825121.2752.8 %1.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น71297.148124471.13-74.6 %0.022206.3595345.621675.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น143928.63252834.98-75.7 %0.030802.271313.156595.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น45828.98833403.027.1 %5.012622.323271.932974.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น32344.19988454.602-173.5 %0.016045.1994709.192470.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น68562.50840786.12140.5 %5.017951.156674.927762.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น49563.1869456.0-40.1 %0.0147176.13810.7584899.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น190864.6997592.048.9 %5.09581.46975528.596742.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น207282.88158112.023.7 %5.06452.40042900.70855.0 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 573109.5672138.087.4 %5.011802.513115.458573.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4127238.08106826.2316.0 %5.038532.87117039.64555.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น33124.62125235.023.8 %5.07716.2402792.3095189.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น322436.97201393.037.5 %5.019285.3013617.970581.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 93830.81373971.021.2 %5.018099.03613.68680.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น51404.5237029.028.0 %5.013478.052649.090680.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น56222.78142039.025.2 %5.020902.083047.5485.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น52421.69977032.852-46.9 %0.014219.645817.885359.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น314259.5944566.71185.8 %5.01256870.17165.35399.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)361935.44114050.6668.5 %5.030848.39812747.77258.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1444149.56193959.0256.3 %5.012055.037111.927741.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2123416.12155148.44-25.7 %0.08750.52056850.592321.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3239686.34136693.2743.0 %5.016231.9715158.224668.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4470266.69101949.9378.3 %5.020082.186913.85365.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 51031777.9200599.5880.6 %5.019496.1611315.28842.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น76098.0196163.0-157.8 %0.04933.35017384.7002-49.7 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น489607.47196136.1959.9 %5.04416.62999415.6836-113.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่608991.0195560.067.9 %5.011306.46108.484946.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น108391.55367411.0-239.0 %0.030847.20114557.54352.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น380239.06264644.2530.4 %5.042010.9827098.55135.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น485580.34461402.05.0 %2.519578.733969.366579.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 737780.14110918.071.1 %5.012592.971919.41884.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น1572676.4796068.6949.4 %5.026008.21912258.40452.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 43822.07825773.041.2 %5.011937.726444.68646.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)69787.977128658.0-84.4 %0.026982.2911290.195.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)32245.1611464.064.4 %5.016544.76195.10198.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น38685.87123418.39139.5 %5.09731.91995333.736845.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 15,640,584 10,105,980 35.39 % 5.0 2,979,739 672,201 77.44 % 5.0