จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี29309.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06426.7197ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี94519.35991068.53.7 %1.5449.881677.876-273.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี83084.43248960.39-199.6 %0.0794.52002647.9000218.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี1355020.365298.22395.2 %5.055282.4923745.659993.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต 4956209.2534356.44196.4 %5.054838.559241.4190199.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี38847.7315881.059.1 %5.010001.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรภาค 10213469.7153294.2328.2 %5.048506.5312779.880494.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี253944.72249940.471.6 %0.558454.528924.83284.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี69510.7554117.94122.1 %5.06692.0607.9240190.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ45353.665654.087.5 %5.03012.01196.71560.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี49077.26211385.076.8 %5.03906.58981615.058.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน45347.252485.094.5 %5.03192.3599881.096572.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน66380.1644838.092.7 %5.010549.801120.098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม38914.8981045.097.3 %5.05572.6802665.8834888.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด44331.823864.091.3 %5.03192.6001912.071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง46374.5597174.084.5 %5.05071.56011368.073.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ47305.5824136.091.3 %5.03898.2002912.076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ46193.7894780.089.7 %5.03694.5601304.091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ44995.1295467.087.8 %5.05304.12011165.73478.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ45734.6995161.088.7 %5.03537.6602949.7244973.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม48460.711ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03585.1201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ55330.9923995.092.8 %5.03395.8799855.074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง44038.5393720.091.6 %5.03232.7998973.7569.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน50727.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03667.7998ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 464871.60298240.633-51.4 %0.028740.7613685.72952.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี54529.0960704.109-11.3 %0.011294.765394.489352.2 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี26257.85918886.028.1 %5.05393.76032235.150458.6 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี23312.28910744.553.9 %5.05084.85012187.4757.0 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ29989.2898204.072.6 %5.05730.71972316.622659.6 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ30227.268790.0470.9 %5.05364.962116.457560.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี52432.58230441.041.9 %5.014546.5111551.37320.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี41199.7717762.056.9 %5.011313.785764.348149.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 5511327.16416592.018.5 %5.086932.438129802.55-49.3 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี43292.46912853.070.3 %5.08252.16025304.638235.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี113005.1954910.051.4 %5.039970.91827203.71531.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี27795.6832665.289-17.5 %0.07017.24026110.732412.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี40349.39148699.891-20.7 %0.015700.19910496.46433.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี68390.49265825.03.8 %1.516923.6021293.918992.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 349168.76224961.43949.2 %5.020665.9920230.0182.1 %1.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี218707.59267084.06-22.1 %0.027458.4411618.334594.1 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี2909821.54855554.0-66.9 %0.016190.3999217.849643.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี40121.28922420.044.1 %5.010990.561ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)ไม่ครบ48655.922ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6371.5454ประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)130703.47127364.02.6 %1.048333.8420512.87557.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3122925.4199866.17218.8 %5.047692.6824193.94949.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี39526.4112944.067.3 %5.010762.38913.7764991.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี38054.0911471.069.9 %5.09431.25983970.857457.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี56456.78953913.934.5 %2.011594.795736.901950.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี68719.25896770.0-40.8 %0.019871.076335.739768.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี106724.89177017.09-65.9 %0.025088.1092308.319690.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี135530.8130295.077.6 %5.010305.967501.969727.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี50461.75854103.859-7.2 %0.014223.225023.5464.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี83446.66494346.0-13.1 %0.022514.1894080.306981.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี57001.99228632.28949.8 %5.014888.344961.949266.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี80966.8271795.011.3 %5.013500.601ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี168766.66118912.029.5 %5.06247.774955.152320.7 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 1157396.3638450.6344.8 %5.021660.258477.469760.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี35527.69913634.061.6 %5.07795.80031700.355578.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี51259.00845442.85911.3 %5.014679.6491277.25691.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี205442.4125424.087.6 %5.072461.4063079.068495.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี122969.36150272.0-22.2 %0.032044.326263.612380.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี63655.0226186.7558.9 %5.014758.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี78033.906444163.34-469.2 %0.015858.5613690.65576.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1285363.38170737.240.2 %5.016774.737860.793953.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2435613.38172672.3660.4 %5.017720.438020.772954.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3358383.5192434.2746.3 %5.016451.1295106.89669.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4736238.0129003.8982.5 %5.018301.291ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)215552.55113234.047.5 %5.031817.439424.279370.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ53589.629ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2822.6116ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี152371.78121523.4520.2 %5.05605.39013287.769341.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี1034788.6817350.021.0 %5.021854.162006.92990.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี348102.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012964.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี2037729.4640491.3868.6 %5.014729.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบ101743.57ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4068.8315ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีไม่ครบ280246.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี421169.88242684.042.4 %5.012456.163865.7569.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี970997.81272307.0372.0 %5.012148.5615515.186554.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ895945.81320352.9764.2 %5.012213.64691.047461.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน1197128.0327992.072.6 %5.012452.516548.898947.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี284323.81263573.667.3 %3.533484.06336227.289-8.2 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี83953.35258661.05130.1 %5.028425.512419.931991.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 833583.05917347.13148.3 %5.015405.294162.31173.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 58703.5929674.049.5 %5.014028.844166.053770.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)60575.87186986.0-43.6 %0.021714.014556.095279.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี38779.5924914.035.8 %5.018173.4716161.319866.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4129534.5670823.71945.3 %5.033573.8718395.752975.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี11983.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04816.62013352.673330.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ236342.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ46521.66ประเมินไม่ได้0.0
รวม 20,313,088 13,425,724 33.91 % 5.0 1,343,730 527,828 0.00 % 0.0