จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย29283.077031.076.0 %5.06844.31982757.58459.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย258946.91306354.47-18.3 %0.0859.920041623.175-88.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย117716.85121403.6-3.1 %0.0871.210021308.7579-50.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย56519.85250882.48810.0 %5.01270.2668.6195147.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย40928.64123795.041.9 %5.08898.02411.50972.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย37150.10917340.053.3 %5.04851.2998766.773584.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย238802.55138636.341.9 %5.036889.6486827.355581.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่46701.525992.087.2 %5.03600.1201659.2999981.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน53448.1419174.082.8 %5.03840.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม42889.9614968.088.4 %5.04998.9902734.3499885.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ44321.809ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03854.6401781.8499879.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย43740.8594928.2788.7 %5.05596.32031189.478.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว14553.72263.098.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง57620.96912154.078.9 %5.04627.21875.8999681.1 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ45661.1296091.086.7 %5.02813.8801642.2000177.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว18998.7211283.093.2 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง44129.735487.087.6 %5.04468.6802657.4000285.3 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่116793.65143209.27-22.6 %0.018605.855673.618769.5 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน69784.71958256.10216.5 %5.09849.04982623.738573.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย55322.0263134.602-14.1 %0.017493.36916160.1277.6 %3.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย30542.52914187.053.6 %5.018523.0711529.9537.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย46326.949ไม่ครบประเมินไม่ได้0.013633.1ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย36323.598379.076.9 %5.09297.37013767.956559.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย35364.1293772.899989.3 %5.019226.6896558.571865.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย60199.42224971.058.5 %5.012798.898423.003934.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย24703.336762.089872.6 %5.07573.68026696.819311.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย60522.4336919.5239.0 %5.019965.328878.063555.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย52801.12132567.038.3 %5.014983.132734.225681.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย120511.05247014.14-105.0 %0.015971.882191.649986.3 %5.0
ท่าอากาศยานเลย578865.25377936.7534.7 %5.07026.31015926.919415.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย132307.3817995.04186.4 %5.011731.381572.59286.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย37098.89831398.5815.4 %5.09900.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย78874.3917743.090.2 %5.026944.1893102.756888.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย41667.4829993.0928.0 %5.011636.284460.878961.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย67198.3226042.061.2 %5.021334.439ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย45873.0932356.029.5 %5.013233.4813251.236-0.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย41389.641ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012092.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย159938.27102746.0935.8 %5.020878.1311358.1293.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย128443.822131.082.8 %5.010571.344314.196859.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย42529.96931707.1525.4 %5.011864.512172.935181.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย58861.44941231.030.0 %5.014812.014047.161472.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย54847.71124495.80955.3 %5.014983.4393339.559177.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย43665.94940128.668.1 %4.09525.6104ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย131132.5231650.075.9 %5.011332.045392.768152.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย507839.28303800.540.2 %5.012906.654299.828166.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย26353.574716.082.1 %5.06844.31981314.43980.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย39228.55112428.068.3 %5.010190.963445.68866.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย9326.55966222.033.3 %5.08441.63961736.16379.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)53218.35951306.03.6 %1.511084.944083.840863.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย44431.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012073.729ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย85023.42224197.7471.5 %5.023502.3599838.883858.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3232390.0297099.36758.2 %5.019465.6711382.5541.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)243837.4191126.8262.6 %5.018874.8116890.473163.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1342682.56169665.6750.5 %5.031714.9615365.919983.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2204943.28296830.56-44.8 %0.018729.2918096.502456.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย351711.6940361.78188.5 %5.03951.35993044.329323.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย901944.19555558.0638.4 %5.019887.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย955049.25364215.4461.9 %5.011617.855463.953653.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย717081.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.013438.6415893.842856.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง209647.47130659.0137.7 %5.010178.85158.7349.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย110586.7167669.48-51.6 %0.026155.5923311.35710.9 %5.0
โรงพยาบาลเลย5575858.55159586.07.5 %3.545735.367108854.42-138.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 43763.5237656.42214.0 %5.011788.463775.841368.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย32698.87917989.2545.0 %5.07909.042975.836962.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 213914.6491046.43857.4 %5.053012.6855398.305-4.5 %0.0
รวม 13,551,283 9,794,644 27.72 % 5.0 755,289 416,412 44.87 % 5.0