จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย47320.5081820.2396.2 %5.04681.791360.903470.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย280893.22305437.44-8.7 %0.0935.039982870.4905-207.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย39928.3244052.262-10.3 %0.07689.041685.20578.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย36869.2715419.058.2 %5.06700.2197505.7705192.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย227844.88110760.2451.4 %5.031209.1214745.2584.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ59500.665102.091.4 %5.03677.28960.5639673.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่54165.3287101.086.9 %5.04121.4004941.6400177.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม51930.4923859.092.6 %5.05168.1602942.1434981.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย57548.598187.085.8 %5.03643.4399944.7749674.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่51356.345613.089.1 %5.04260.96929.0334578.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี51498.5592722.094.7 %5.05306.4004739.97486.1 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 267446.297ไม่ครบประเมินไม่ได้0.016056.359ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรหนองคาย678707.13593306.6912.6 %5.030636.3597390.171475.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย63972.5939423.94938.4 %5.014268.5910133.08929.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย48465.10964162.32-32.4 %0.05225.87992968.692943.2 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย54091.58238409.78129.0 %5.012953.767209.934644.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย38796.80911475.070.4 %5.09264.70027654.764217.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย51770.9811067.2478.6 %5.05239.772059.99960.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย91471.11735925.19160.7 %5.021396.95925935.357-21.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย50997.19117640.065.4 %5.012067.2216374.2-35.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย47279.44943473.528.0 %4.010671.841538.287585.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย56624.28145327.78919.9 %5.09782.40041292.45186.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย54091.58297927.0-81.0 %0.012953.762494.83280.7 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคายไม่ครบ11560.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย288673.847107.097.5 %5.02712.8401665.7599575.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย39109.44114892.061.9 %5.07590.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย46827.55114822.2268.3 %5.04738.79985107.979-7.8 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย54091.582ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012953.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย48202.2711090.077.0 %5.05423.40044284.841821.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคายไม่ครบ230696.92ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6201.5996ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย72942.141ไม่ครบประเมินไม่ได้0.024440.641ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย63249.828133102.36-110.4 %0.012953.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย37906.96920800.21945.1 %5.05746.6602ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย42240.96933781.5720.0 %5.08618.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย57072.76231845.28944.2 %5.010652.81505.21885.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย70509.36730188.6857.2 %5.010348.544780.64753.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย54091.58226296.2551.4 %5.012953.76778.7719794.0 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย133842.4531357.076.6 %5.07993.274450.217844.3 %5.0
รจจ.หนองคาย 1240767.6396589.4768.0 %5.08976.07034485.109450.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย32218.1812664.060.7 %5.04852.91991574.786567.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย52140.7538986.26225.2 %5.012315.245624.484454.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย35487.64816381.053.8 %5.05974.85992343.153360.8 %5.0
สปส.จ.หนองคาย54091.58256998.949-5.4 %0.012953.767680.251540.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย54091.582ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012953.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย46725.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05429.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1563461.94162818.5371.1 %5.017245.928094.85553.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 21083748.3152876.085.9 %5.017889.7918297.717853.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)ไม่ครบ105215.89ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5602.5571ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายไม่ครบ41277.641ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2019.757ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย988056.88616149.037.6 %5.015506.6018441.907245.6 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย1055517.5234909.077.7 %5.021374.05653.073.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย778026.0667537.5614.2 %5.07273.044209.534742.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย136463.56197089.47-44.4 %0.019986.72115043.95924.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ไม่ครบ19823.24ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3129.2144ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย54091.58223092.057.3 %5.012953.762061.15884.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายไม่ครบ174103.98ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ53938.492ประเมินไม่ได้0.0
รวม 9,150,923 4,439,586 51.48 % 5.0 433,980 196,761 0.00 % 0.0