จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม32396.1299726.070.0 %5.05604.02179.195661.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม390805.91173361.555.6 %5.02347.461247.14146.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม41806.7331117.29125.6 %5.08221.58013271.619460.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม38501.69915981.058.5 %5.07980.90041031.569987.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม209214.23171722.017.9 %5.038805.6217247.932681.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม54491.05914524.073.3 %5.03432.72471.532586.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ46467.3795562.088.0 %5.03207.96430.6539986.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน46711.9699676.079.3 %5.03796.56011118.876570.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม55559.0517327.086.8 %5.03333.8401991.6444770.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก45190.6996329.086.0 %5.03479.45112.99596.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน44483.074792.089.2 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย50048.4614264.091.5 %5.02750.43991069.57561.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย49542.3097636.084.6 %5.04711.51344.146571.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย50658.7388416.083.4 %5.03853.79981071.29572.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ45154.6214074.091.0 %5.01905.8401137.8439992.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง45079.5823885.091.4 %5.02215.4399138.10593.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม42569.8494156.148-121.2 %0.09939.599610255.725-3.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือไม่ครบ19730.1ประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม49416.46918688.062.2 %5.010852.462649.7475.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม38436.03123060.040.0 %5.08018.70022365.08270.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม36533.28913810.062.2 %5.07581.60014572.463939.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม96451.36747256.48851.0 %5.033519.5215287.92754.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม27123.85950580.281-86.5 %0.05890.20028051.6035-36.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม63210.94937663.89140.4 %5.017926.3214129.56821.2 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม47595.46929384.038.3 %5.011194.8591767.26684.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม57633.10930120.18947.7 %5.09939.56053511.522964.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม21103.334346.079.4 %5.0698.03998412.7844840.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม36081.5599202.074.5 %5.05472.4902ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม36379.0317138.080.4 %5.06744.83983352.5550.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม45403.1836250.23420.2 %5.010319.923858.788162.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม78951.172333482.25-322.4 %0.021329.013089.60838.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม100755.2796645.04.1 %2.024118.5613497.567485.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม41172.89122457.045.5 %5.09026.75982295.88474.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม98092.711207833.92-111.9 %0.025490.681637.514993.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม15590.3512663.018.8 %5.05051.87993689.049627.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม46087.46132131.030.3 %5.08902.33013232.954363.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม55090.39871421.0-29.6 %0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม66925.35927095.059.5 %5.013552.382192.504983.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม75462.07842544.19143.6 %5.011482.649906.5850292.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม135543.1925034.081.5 %5.09121.91995010.841345.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 583515.44663013.0-13.6 %0.011275.3215030.515-33.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม46668.05932780.029.8 %5.07372.43992016.878572.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม47640.0940603.014.8 %5.06281.31983896.624538.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม35810.10220017.044.1 %5.06992.212602.912862.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม73244.49266953.08.6 %4.011308.494936.864756.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม57578.7516544.071.3 %5.014294.256436.487355.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม44904.422104603.01-132.9 %0.010395.721989.94680.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)265101.06136228.5548.6 %5.021658.771675.878492.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3396626.94126279.2868.2 %5.012734.818041.553-41.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1364205.13148124.4259.3 %5.016015.132934.730581.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2293370.16192738.5934.3 %5.0224560.115063.432197.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม128949.78100044.0622.4 %5.04191.93994249.3784-1.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม998353.63770636.022.8 %5.018751.014831.78920.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม555423.631582.8899.7 %5.09647.63968460.395512.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย643912.06224640.065.1 %5.09656.61049232.18554.4 %2.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม791737.94195578.075.3 %5.08789.5205ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม126173.26221422.69-75.5 %0.021819.021491.9261.5 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 39936.46131055.022.2 %5.08646.57034619.346746.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม38029.19913335.064.9 %5.07315.36043542.616551.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม497825.13164410.2367.0 %5.072596.03944177.69939.1 %5.0
รวม 8,586,726 5,021,942 41.52 % 5.0 851,862 302,863 64.45 % 5.0