จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด37038.96112.0100.0 %5.06043.31989671.0859-60.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด168241.8467220.060.0 %5.01751.041260.285528.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด13059.9212.099.9 %5.0248.8834.19999786.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด54455.78143652.019.8 %5.05865.483071.942947.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด37276.62119429.047.9 %5.05940.3999478.3534991.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด276571.63146046.6747.2 %5.038674.9189292.824276.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด56012.71120246.063.9 %5.02777.6401322.838588.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย50149.6094682.090.7 %5.03975.5999965.6085275.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมานไม่ครบ4181.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ722.1615ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร45147.772997.093.4 %5.02846.04227.64692.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี46829.9493138.093.3 %5.01485.72590.2730160.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์51319.3525817.088.7 %5.04152.1201935.7824777.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร60498.1884836.469792.0 %5.04196.7603307.3249892.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย43354.4493938.090.9 %5.02870.52708.7855275.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย23014.071336.094.2 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง47378.9417286.084.6 %5.03052.32011079.523164.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง43497.321765.095.9 %5.01970.5221.35588.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ53405.5394505.091.6 %5.02227.9199413.5255181.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ45221.3989494.079.0 %5.02528.1099833.6724967.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ46393.05000.089.2 %5.03490.4399711.4929879.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก46792.6023214.093.1 %5.03187.4399690.8499878.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ53114.5824593.091.4 %5.02761.6799316.48388.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี18530.5567.096.9 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด54043.8269936.938-29.4 %0.012432.72114318.43-15.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด0.7599999912.0-1,478.9 %0.0ไม่ครบ34.199997ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง34815.96114901.657.2 %5.03847.08013359.12412.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ31299.6718293.441.6 %5.06292.6802451.89692.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ32142.259244.071.2 %5.06205.91992366.307661.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด25925.8422462.013.4 %5.010369.9797264.185129.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด39596.37921939.044.6 %5.09143.09963358.2563.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด53786.30910920.079.7 %5.09846.51954032.015459.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด88875.56364864.027.0 %5.029547.12124115.48218.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด28392.7754256.23-91.1 %0.07314.60016907.74515.6 %2.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด67031.85953463.020.2 %5.011014.812551.067-13.9 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด53261.74248896.6528.2 %4.012696.121725.142986.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)214626.14222396.41-3.6 %0.021329.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด830061.69479658.042.2 %5.03438.8201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด45881.53121477.3453.2 %5.012038.083691.297469.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด19089.53911889.037.7 %5.0763.67999620.9674718.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)20950.1899846.053.0 %5.0520.80005437.2470116.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด37145.41811579.068.8 %5.08363.4297761.0640390.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด38423.0088820.799877.0 %5.07720.31985132.023433.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด43545.60230938.029.0 %5.010150.8013933.188561.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด87213.742450397.72-416.4 %0.034228.79712724.22862.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด63730.10250457.020.8 %5.014714.763509.660976.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด114040.3132666.071.4 %5.037990.20317211.14854.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด72187.60269360.03.9 %1.513538.641238.95290.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด140579.1420826.085.2 %5.013117.326615.552749.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด49534.4136033.2527.3 %5.012889.246634.923348.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด56035.46946121.017.7 %5.09817.91996097.864337.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด60144.91837835.23837.1 %5.016178.5618227.929749.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด45802.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07782.3604701.679591.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด92799.227118772.0-28.0 %0.05993.37993732.055937.7 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 870704.0477918.6945.1 %5.014336.6093624.453974.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.54638.962320.441450.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด7417.93025922.020.2 %5.02867.521293.377454.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด41318.53922934.044.5 %5.09466.32035344.937543.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด50302.7530139.040.1 %5.08268.30082597.290568.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด58681.50880053.258-36.4 %0.014009.526795.70851.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด54004.9140035.025.9 %5.014258.3996568.393653.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด116201.9578822.96932.2 %5.011035.1992333.903678.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)666122.8894643.53185.8 %5.027271.9189528.62465.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1938425.31187112.080.1 %5.014382.5615828.288159.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2208406.0174123.0316.5 %5.013806.359099.223634.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3254487.02110753.8956.5 %5.011269.862809.837475.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด28954.3371543.0-147.1 %0.02987.65993350.2061-12.1 %0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด78013.828118770.88-52.2 %0.03940.954236.5815-7.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด1716959.4893452.048.0 %5.018807.121349046.81-1,755.9 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด1667031.5303792.081.8 %5.010523.285027.987352.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด493907.88460749.06.7 %3.013605.60116539.746-21.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย279237.09112122.559.8 %5.010863.612373.298-13.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร232573.2748859.28179.0 %5.09702.71978743.06549.9 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง2295529.3400378.8882.6 %5.011000.045498.352150.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด882840.1330516.63196.5 %5.09122.16026847.702124.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด110781.97285850.0-158.0 %0.024086.39814202.52741.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 40680.21116824.058.6 %5.08781.59965759.58434.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด39149.19914326.063.4 %5.07868.87993164.373559.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด565173.3185519.9384.9 %5.0103066.5652105.049.4 %5.0
รวม 15,509,370 6,553,209 57.75 % 5.0 804,534 738,893 8.16 % 4.0