จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์31791.0317120.077.6 %5.06618.71971235.9581.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.57007.5801989.72985.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์41976.80150624.0-20.6 %0.09772.19923314.99966.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์38979.09885.0200297.7 %5.08631.5996ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์300485.75149622.850.2 %5.0106755.08445.443492.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์53112.94113383.074.8 %5.03754.2002492.8030186.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ47704.6419132.224680.9 %5.03879.48933.023575.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด56313.85212898.077.1 %5.03244.3599957.1789670.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย52072.3987196.086.2 %5.02408.28732.820569.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์51267.2896819.086.7 %5.04648.5601968.4110179.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี52536.3096922.086.8 %5.04833.0698862.8184882.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง46503.6211587.096.6 %5.04825.0801790.9414783.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก43771.0594697.089.3 %5.02980.6799699.7130176.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง45922.8714247.090.8 %5.04524.0116.19997.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์46371.256325.086.4 %5.01769.04115.4279993.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง46016.185599.087.8 %5.03524.26756.8649978.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์79448.63355537.78930.1 %5.015477.3614163.0688.5 %4.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์49373.4134453.030.2 %5.012966.9597283.927743.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์41994.64139999.54.8 %2.09773.40044987.83249.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์34026.079693.071.5 %5.06805.73975360.602521.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์58129.32827160.43953.3 %5.015478.19918453.986-19.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์20175.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์61943.32832110.4248.2 %5.018899.8792962.319384.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์54946.96139717.027.7 %5.014677.691190.142991.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์71995.594133000.75-84.7 %0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์44966.2723242.5848.3 %5.010913.165017.539154.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์19130.93558.081.4 %5.0736.32001479.8639834.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ13898.561ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์36248.17212735.49764.9 %5.0132339.272625.543998.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์43692.05135043.019.8 %5.010572.132087.836480.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์64340.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.016389.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์57120.3468737.0-20.3 %0.015020.883634.348975.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์44107.76229717.05132.6 %5.010228.684926.880951.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์75423.219133455.59-76.9 %0.016847.3981532.093590.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์49071.94139523.019.5 %5.010685.324571.286657.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์49267.69931532.036.0 %5.010686.246835.652336.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.017302.924294.722275.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์65108.94925879.060.3 %5.013341.895128.204661.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์39420.5ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08631.2998ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์409093.5337767.090.8 %5.010134.046579.386735.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 1292877.6637322.8850.7 %5.015478.6714436.6176.7 %3.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์35124.78116514.053.0 %5.05892.962019.262965.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์68357.46929762.2656.5 %5.09317.044208.16854.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์35028.779637.200272.5 %5.06600.58013171.486152.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์70917.31361196.87113.7 %5.015252.015837.008861.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์54983.28121559.060.8 %5.015249.122393.42684.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์59939.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011141.4ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)859388.3893522.79789.1 %5.024717.4811911.0551.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1569591.13248639.9156.3 %5.024891.7334531.988-38.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2404958.47110743.5372.7 %5.011801.582815.723976.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3617169.81120296.9680.5 %5.015726.8113409.179478.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์148951.1974692.39849.9 %5.04628.29982346.262549.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง312297.9194296.069.8 %5.012587.5214807.5-17.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์374969.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010665.6ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี599734.5169416.071.8 %5.09842.879910282.8-4.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง467662.06141724.069.7 %5.09540.12016831.898928.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์214654.36289470.25-34.9 %0.024049.52922923.1894.7 %2.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 41862.8230563.1727.0 %5.09087.83985261.204642.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์33937.69112937.061.9 %5.06805.80036087.429210.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์578164.31165289.7271.4 %5.080929.78159233.80526.8 %5.0
รวม 8,705,576 3,427,503 60.63 % 5.0 825,832 336,036 59.31 % 5.0