จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร30399.1216607.078.3 %5.06589.77981124.0482.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร199224.4471975.063.9 %5.03394.81285.606462.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร94345.38394423.992-0.1 %0.01320.961288.4632.5 %1.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร38152.9117267.054.7 %5.09803.52052784.307471.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร35585.915850.083.6 %5.05478.1001565.57389.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร191474.09151212.021.0 %5.034315.09810226.98470.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร52086.6812331.076.3 %5.03842.8799855.02177.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน47237.10212857.072.8 %5.05678.64011805.601468.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน45715.8096175.086.5 %5.03709.1802707.7025180.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม48666.3596512.086.6 %5.03368.041046.016568.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ86232.5944222.095.1 %5.01894.86228.6269887.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส40589.3016978.082.8 %5.04975.20021000.454579.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว66290.50812.0100.0 %5.0636.47998224.0549964.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์43524.1992340.379994.6 %5.04292.0498235.31994.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์43405.1484173.090.4 %5.02142.5601224.38889.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ46291.0395327.088.5 %5.03064.56011041.551566.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง44123.3283185.092.8 %5.05040.71971129.559477.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว43460.182521.094.2 %5.04779.0838.5515182.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย10210.686075.040.5 %5.03831.2397944.1575375.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย43361.4493095.092.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน43127.5593038.093.0 %5.03016.6799989.0640367.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า51902.4225081.090.2 %5.04851.045.58499999.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร38537.44139904.852-3.5 %0.09670.129911535.67-19.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร46662.09823661.049.3 %5.012867.767550.552241.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร37174.5713680.063.2 %5.09613.30964132.348157.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร49593.527544.084.8 %5.07509.12018674.9707-15.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร38051.78929656.022.1 %5.011476.6817779.906-54.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร46995.69114857.068.4 %5.08925.48054275.950252.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร61985.19947562.023.3 %5.019616.04117089.012.9 %5.0
ส.ป.ก. สกลนคร51854.92234974.60932.6 %5.015508.32877.5434694.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร116589.35120837.06-3.6 %0.013202.644199.465368.2 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร695563.81651477.696.3 %3.06247.43994939.566420.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)132186.38224488.81-69.8 %0.050488.1670154.648-39.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร71907.49226260.963.5 %5.010944.4794456.450259.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร60614.7583766.0-38.2 %0.01070.52904.4760115.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)15281.175879.061.5 %5.0783.7200310.79999998.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร39086.5210321.073.6 %5.07535.3701540.0465192.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร39185.30110053.074.3 %5.08396.31053339.34560.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร40076.80127363.031.7 %5.010488.04753.799854.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร90461.13355205.039.0 %5.019171.0813750.37628.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร63735.9879112.18-24.1 %0.016606.3212360.91525.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร45940.46110379.077.4 %5.08815.215272.540.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร54003.852189544.0-251.0 %0.010306.67975.6690190.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร177966.06187424.98-5.3 %0.033503.2537880.898-13.1 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร129478.6424562.081.0 %5.09993.37994200.130458.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร44034.9133959.71122.9 %5.011743.114779.041559.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร48802.8261811.75-26.7 %0.014460.923647.69674.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร73482.10234430.67253.1 %5.019102.0493666.883180.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร50821.94940209.6620.9 %5.06757.6201397.74294.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร139534.0647517.96165.9 %5.011914.238428.533229.3 %5.0
รจจ.สกลนคร 939184.941261951.0-34.4 %0.015266.497485.849151.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร35283.6099114.074.2 %5.06837.02488.106463.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร57860.62926296.79154.6 %5.012142.25086.604558.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร124402.7314004.088.7 %5.08206.08013204.932460.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร66290.40645401.7331.5 %5.011506.834597.467860.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร60434.8437462.39138.0 %5.015926.636333.722760.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร58298.461128730.69-120.8 %0.013472.412478.5581.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23571996.8855994.41890.2 %5.027254.4499646.49964.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1356169.56159804.055.1 %5.018374.917161.81261.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2457396.22178758.4160.9 %5.031428.9616888.944878.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 31320155.1160817.5287.8 %5.031416.484665.630485.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร52988.32840973.8222.7 %5.04231.27986019.5796-42.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร1157918.4855717.026.1 %5.023183.3599958.809657.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร976019.0171234.0282.5 %5.09601.320321348.082-122.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม188394.16207832.63-10.3 %0.010185.023045.227-126.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน2026049.5361058.082.2 %5.013980.1211226.91419.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร131231.02220549.28-68.1 %0.026512.27127260.545-2.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 38869.71929005.025.4 %5.010545.16946.446334.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร37808.12910658.071.8 %5.08662.49024655.797946.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร529020.44132465.0675.0 %5.069884.28159175.09815.3 %5.0
รวม 13,030,787 6,675,528 48.77 % 5.0 851,360 518,840 39.06 % 5.0