จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม31111.757370.076.3 %5.05568.5703825.0844785.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม3876678.8189942.0395.1 %5.026712.52829.070189.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม38761.301ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04327.31981119.768474.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม42273.39815471.063.4 %5.08415.71972589.94769.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม178105.8190628.28149.1 %5.028724.769376.567.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน70340.6414336.093.8 %5.02632.32011031.633560.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม60093.8595675.090.6 %5.03421.43991182.38965.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก51624.4922762.2494.6 %5.06178.43991200.97280.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า46104.342470.094.6 %5.03764.4001144.8459996.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก54213.5313800.093.0 %5.03607.680210.0999.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง57606.2897063.087.7 %5.04789.56011448.81769.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร55461.234886.091.2 %5.03245.64011147.83964.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม54450.8795060.090.7 %5.04220.87991052.799475.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์48972.752442.095.0 %5.03137.04162.16294.8 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม175712.47274957.13-56.5 %0.024165.843919.60583.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 51142.05158073.121-13.6 %0.012371.03910273.76617.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม32363.4912.0100.0 %5.04992.482850.042.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม37777.19913648.563.9 %5.04591.43991601.81465.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม34455.0210773.768.7 %5.06758.87992154.600168.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม55388.21914328.074.1 %5.013664.0418404.811538.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม49075.14814612.070.2 %5.07674.08983252.733457.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม61494.87912475.079.7 %5.04113.12012161.386547.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม85913.43836876.03957.1 %5.022107.249786.08355.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม35596.92231343.012.0 %5.08301.68956742.682118.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม51683.48839096.80124.4 %5.013378.5714264.354-6.6 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม59471.31323676.060.2 %5.09541.90041804.73481.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนครพนม1085876.0405626.0362.6 %5.05986.20027954.3818-32.9 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม39918.37113279.066.7 %5.09138.33015927.543935.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม18972.668976.052.7 %5.0651.359991879.3645-188.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)13714.42133.099.0 %5.0298.91998471.31451-57.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม34186.7895657.083.5 %5.08014.8003ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม44502.44113852.0668.9 %5.07255.76033585.183150.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม49813.21171297.0-43.1 %0.09784.91994937.619149.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม49297.64147962.02.7 %1.013207.682795.641178.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม55109.12930942.043.9 %5.09919.43954056.689959.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม169739.25104391.538.5 %5.023704.5611742.955492.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม131037.6116703.087.3 %5.07750.14016034.206122.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม47618.53123406.050.8 %5.010241.074426.382356.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม57194.23835878.037.3 %5.010342.328079.7521.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม41546.2349112.711-18.2 %0.06780.3604966.9984785.7 %5.0
สพ.นครพนม672090.8897609.085.5 %5.09763.73055143.275947.3 %5.0
รจก.นครพนม 1175532.3822134.8130.1 %5.018420.0816044.97512.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม56449.75847365.016.1 %5.013797.256803.890650.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม61996.28149008.96120.9 %5.010393.3997248.908230.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม19189.37122007.0-14.7 %0.09784.91992511.724474.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม41873.05985015.281-103.0 %0.07894.62993193.054459.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1370277.0132212.9164.3 %5.015869.159594.933639.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2207877.23121541.6741.5 %5.017915.849211.20948.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)202602.86114773.5643.4 %5.05300.469226.0088-74.1 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม152063.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02601.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม652827.44621137.944.9 %2.013772.163997.64771.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม155841.47213316.0-36.9 %0.021076.3220930.0510.7 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 39416.7529076.026.2 %5.08111.12994288.765647.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม46237.78121268.8254.0 %5.06438.043087.05352.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 10,897,850 4,075,459 62.60 % 5.0 514,005 245,478 52.24 % 5.0