จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร30394.8223795.021.7 %5.05040.54696.2075286.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร343893.56131825.3461.7 %5.0972.60004ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร35898.1820696.30142.3 %5.06409.80031515.715576.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร42708.1625450.040.4 %5.08140.18991112.981986.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร227216.34175718.0222.7 %5.035637.2194702.586.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร76763.00812.0100.0 %5.04739.2803816.9890182.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย48507.0394334.091.1 %5.02562.1399585.9029577.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล47882.593588.092.5 %5.02793.96774.7155272.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี48767.3523950.091.9 %5.04005.1201497.8380187.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง46189.8711139.097.5 %5.03198.0520.4290283.7 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร333736.0484048.44-45.0 %0.048848.0393099.964193.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร51726.75841761.64819.3 %5.011334.3311911.489-5.1 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร32058.3219874.90238.0 %5.05496.9638.95000199.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร50376.62118562.063.2 %5.012418.842365.832580.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร35924.14125345.029.4 %5.07322.52053964.368945.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร35532.10916144.1354.6 %5.07094.40043885.794445.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร49072.14831129.10936.6 %5.012342.721ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร25841.8529989.221-16.0 %0.06261.59962755.056.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร57019.53134126.87140.1 %5.015670.253134.0580.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 50980.8227945.045.2 %5.010650.342297.45978.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร55387.10977311.102-39.6 %0.013711.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร37503.39114476.461.4 %5.07664.525078.585933.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร25536.615699.038.5 %5.0595.56344.24242.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร37265.2116847.081.6 %5.08006.7598610.2230292.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร33532.2428460.605574.8 %5.06105.52465.392659.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร44520.60939511.011.3 %5.010060.8014883.160651.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร160762.33410426.03-155.3 %0.016222.0124090.346-48.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร67185.90641188.038.7 %5.014624.647814.880446.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.08805.48052257.703474.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร91205.109113939.72-24.9 %0.023181.961954.5695.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร37698.46917261.054.2 %5.08813.76954835.224645.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร42020.55927078.035.6 %5.09775.30965478.25144.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร41824.12933304.97320.4 %5.09148.08011878.68279.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร46954.8416034.065.9 %5.011220.534137.563563.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร33093.37938982.891-17.8 %0.05724.8398823.5645185.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร370566.0628256.092.4 %5.07965.963764.080652.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร508308.34327092.1635.7 %5.09744.24027196.161126.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร33538.14818010.046.3 %5.06067.53033678.247839.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร54515.48839425.027.7 %5.012722.746129.466351.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร34113.0710358.969.6 %5.06371.752153.68866.2 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร43875.3429535.86932.7 %5.010060.925251.248547.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร38720.16810005.074.2 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร118204.83174796.38-47.9 %0.037702.203ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร125634.0724422.580.6 %5.016165.681267.13292.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร186674.61179845.973.7 %1.519973.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร1827965.460953.90296.7 %5.03820.511226.012967.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร383610.53104835.3372.7 %5.04652.91991557.515566.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร614120.38630707.88-2.7 %0.09333.839811883.389-27.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย216689.2132477.2738.9 %5.07267.319816533.67-127.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร74650.359137146.73-83.7 %0.019482.95926291.152-34.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 40689.71927365.032.7 %5.08006.75982779.918565.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร295113.53178409.0239.5 %5.082791.62554037.94934.7 %5.0
รวม 7,391,969 4,093,597 44.62 % 5.0 542,028 254,078 53.12 % 5.0