จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ39822.3435531.7710.8 %5.025398.369460.4364998.2 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3685913.06509493.4425.7 %5.02204.725199.2739-135.8 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่33459.781340.099.0 %5.010054.751772.566982.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่674970.63509493.7524.5 %5.03256.43992421.439925.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่705729.1398156.74286.1 %5.01830.361792.4982.1 %1.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่88710.10286506.02.5 %1.0740.79004454.4029838.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่73985.891186057.0-151.5 %0.0531.720031346.207-153.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่161652.73192140.09-18.9 %0.020399.3984289.301879.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 539996.28131493.71121.3 %5.018858.369301.3209898.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่39949.05120479.048.7 %5.012850.1411114.036591.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 8454220.41224886.1750.5 %5.043600.1994876.862888.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1217720.23133804.9838.5 %5.065151.8719980.599684.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2104548.4635695.53965.9 %5.029490.097460.017674.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 1136821.7848946.064.2 %5.04497.48905.19879.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 274196.03147660.035.8 %5.03927.01144.194970.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง49023.2386867.086.0 %5.03437.6401625.1649881.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี49314.63310988.077.7 %5.02520.8401818.1890367.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง26647.1511921.055.3 %5.03433.0901491.0759985.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง46081.986626.085.6 %5.04211.7603880.3679879.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า44172.4415930.086.6 %5.05719.82031475.7974.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด45259.9617200.084.1 %5.04608.12011223.74973.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย44350.0391202.8697.3 %5.08147.16021949.476.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ43025.824090.090.5 %5.03969.84011071.97273.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม44934.4413861.091.4 %5.08499.01109.7286.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง43339.094851.088.8 %5.02890.0801333.8999988.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง199464.717126.191.4 %5.03478.531101.055968.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย43862.64812846.070.7 %5.02520.96847.1055366.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด41338.55110737.074.0 %5.03182.52507.0054984.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม48057.62112463.074.1 %5.02964.31103.84362.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง47131.6489548.079.7 %5.04846.79981004.47379.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง54971.16813740.075.0 %5.08203.9199622.088592.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว46027.6484946.240289.3 %5.06019.6802204.0314996.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว44422.6994040.090.9 %5.05259.1201870.3519983.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง43641.931827.0595.8 %5.06557.87991263.580.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ44963.1024109.090.9 %5.05441.8799199.38696.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย50081.6213396.093.2 %5.047879.281793.6489998.3 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3140072.1652600.1662.4 %5.018137.62458.9886.4 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่41374.96128635.54130.8 %5.013747.461059.734592.3 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว35285.55921927.037.9 %5.09096.92971293.72985.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 591448.13394472.398-3.3 %0.018112.4396225.463965.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่99656.82147350.5-47.9 %0.031809.026937.64815.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่44801.82838944.39813.1 %5.013829.372460.279582.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่61230.46117630.071.2 %5.015187.8811920.62821.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9141869.0932349.077.2 %5.023842.593882.52283.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่29181.0983591.0-186.5 %0.010394.564953.291552.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1480853.44602354.25-25.3 %0.0157537.1944382.071.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.021275.438580.808659.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่12113.26398.047.2 %5.011233.715027.66655.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่57051.538588.032.4 %5.019497.4842800.0-119.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 561367.85941035.4333.1 %5.028653.64110636.65762.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 677037.5181086.81-135.1 %0.030534.3596691.622178.1 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 433703.16263549.0939.2 %5.027042.64444.583.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่59231.78952598.53911.2 %5.032425.9183483.389.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่89890.65657794.69935.7 %5.018522.9811169.17839.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่126223.2583333.97734.0 %5.042800.3233539.42621.6 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่50804.89841079.019.1 %5.016292.0416082.173362.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1ไม่ครบ31424.67ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่223448.66705600.38-215.8 %0.043446.842501.60694.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 182053.53253972.0-39.5 %0.068185.563111508.35-63.5 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)75246.922105577.02-40.3 %0.030189.77911932.060.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่41977.3719181.078.1 %5.012241.592704.231977.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 143251.6353101.062.9 %5.021122.68493.5439897.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)152318.67267179.22-75.4 %0.045882.3327608.663183.4 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ253135.390355.564.3 %5.04790.06986762.7817-41.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)221195.5644098.28980.1 %5.02135.8999289.3009986.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่40622.2315520.061.8 %5.07844.2402298.0530196.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่56531.37122880.059.5 %5.012678.924537.522964.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่48245.2894960.089.7 %5.010587.244914.079153.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่210005.06916933.0-336.6 %0.027055.06820671.16423.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่79799.63330500.061.8 %5.015151.085442.87564.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่185596.97187520.11-1.0 %0.049108.9691446.004597.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่145900.0628941.080.2 %5.017451.9717375.581557.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่65153.05958095.35910.8 %5.017052.6419393.294944.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่67798.88327187.059.9 %5.024094.8012940.259587.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่85585.70357620.30932.7 %5.024099.3817431.176369.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่52981.78198369.0-85.7 %0.014891.561946.96886.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่487155.59234795.1151.8 %5.014665.85942.502959.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่210487.88131661.9837.4 %5.010152.624322.305257.4 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 1776167.01758044.01.0 %0.532068.0233843.246-5.5 %0.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 653852.38565389.5613.5 %5.019154.6097503.822360.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5187482.5194346.3-3.7 %0.041447.5920324.12151.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่32838.64111250.065.7 %5.09902.63961947.775480.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่57887.6614630.074.7 %5.016292.0416768.456158.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่43743.2426690.084.7 %5.014162.214589.460967.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่110374.6474690.032.3 %5.033926.12911102.64967.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่48780.488ไม่ครบประเมินไม่ได้0.015161.884931.497667.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่59067.648183303.84-210.3 %0.020399.3987723.787162.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่142051.98104230.0626.6 %5.011447.765028.267156.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 61098800.086540.05592.1 %5.020659.7898641.783258.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)87164.45354604.7337.4 %5.052030.4222586.641495.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1294961.075960.074.2 %5.027849.843245.114588.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2510360.092557.7899.5 %5.04178.640118910.133-352.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3172774.8889617.20348.1 %5.05557.970210755.516-93.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4895071.0170689.8680.9 %5.012323.83863.421968.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5582158.69157620.4172.9 %5.035203.79715795.15655.1 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร256834.2171228.033.3 %5.05702.252803.107950.8 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่392079.88341659.012.9 %5.05699.40046228.6655-9.3 %0.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์138437.94134430.142.9 %1.05535.41024473.198219.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8ไม่ครบ81099.82ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่1026482.6776064.024.4 %5.024174.8017920.734967.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4956.2764ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่1548880.0561716.063.7 %5.016757.398ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่683568.31435573.036.3 %5.016567.11921395.75-29.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่279222.0562.099.8 %5.014014.8013904.233972.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง451679.72174517.0261.4 %5.013852.7672762.836-425.3 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ35195.41820090.042.9 %5.010027.5212208.353578.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง897128.56146780.1383.6 %5.018597.2797230.701761.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่418578.41290892.030.5 %5.013662.6318208.279-33.3 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่166142.772456.15656.4 %5.034624.6816464.47552.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่416833.66441640.0-6.0 %0.021808.333303.600184.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 40274.85920659.048.7 %5.019259.41513.10892.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่1070957.5694570.3135.1 %5.049793.2724218.28551.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 62874.45770051.0-11.4 %0.016501.176947.510757.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)75233.398193913.03-157.7 %0.029851.6213518.695688.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่52649.5264734.0-23.0 %0.023062.922803.259587.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)32498.327810.076.0 %5.020809.68653.6190296.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่39273.64812795.067.4 %5.011271.727342.065434.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 5775239.56516520.8833.4 %5.0253722.42128095.5949.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่1048164.6404499.0661.4 %5.0206380.81252999.5-22.6 %0.0
รวม 26,406,482 16,651,688 36.94 % 5.0 2,606,073 1,283,063 50.77 % 5.0