จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05333.7002667.6409987.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน678043.94450870.8433.5 %5.01189.651458.345-22.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน34343.23841386.5-20.5 %0.06455.28031434.819577.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน114435.8919378.083.1 %5.036862.441232.3224999.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน146820.41102308.2230.3 %5.037508.755592.022985.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน58423.4821297.063.5 %5.03640.0801567.1879984.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา42779.6726458.084.9 %5.02680.5111.11295.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ167412.314982.097.0 %5.02570.3999424.38483.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง48965.3918011.083.6 %5.02112.4099352.1935183.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง45500.529566.079.0 %5.03323.8799563.2074683.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้55313.415917.089.3 %5.06285.3599229.073596.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง53994.3483864.092.8 %5.02323.6799512.3159878.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง53466.1411845.096.5 %5.04734.1201583.3900187.7 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 261354.7554831.39110.6 %5.05275.5298280.34594.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน59811.5747580.0220.5 %5.012921.128123.022537.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน46036.2527634.040.0 %5.011437.55676.722250.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน39485.03117944.054.6 %5.08261.83983702.20955.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน35290.1997162.079.7 %5.04364.18993131.54328.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน52214.35228180.046.0 %5.08585.40046686.727122.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน25528.9832878.0-28.8 %0.04937.41024693.36914.9 %2.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน57455.60227980.61951.3 %5.015887.2797830.631350.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน51765.19919634.062.1 %5.011323.8012972.609673.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน187106.64149967.1119.8 %5.019766.879402.2495198.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน41747.37919678.552.9 %5.09517.21973743.64660.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน22631.06132442.0-43.4 %0.0607.91998250.75558.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน38003.828896.076.6 %5.08336.7998671.6499691.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน33838.94114210.058.0 %5.06436.62993112.228551.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน51425.7339406.023.4 %5.07742.53033812.5450.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน66439.65697936.43-47.4 %0.015887.5218577.264-16.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน53245.9821649.059.3 %5.013472.596846.858949.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน49644.46941684.016.0 %5.07672.19971970.347474.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน156325.66123625.0320.9 %5.019196.35694.9249996.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน48849.3219320.060.4 %5.07672.31983003.899960.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน19007.87145809.941-141.0 %0.010410.963575.9965.7 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน54827.7345511.017.0 %5.012807.02092.175583.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน44738.60215823.6664.6 %5.010884.222949.246672.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน50944.4335666.030.0 %5.08071.96658.9580191.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน128844.6336431.071.7 %5.05500.43991879.165.8 %5.0
รจจ.ลำพูน 684080.31694192.0-1.5 %0.012741.78146.731936.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน34289.8521590.2495.4 %5.05951.251688.35971.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน67698.31346111.031.9 %5.08210.94042363.01171.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน113360.2524356.078.5 %5.06839.01032402.844564.9 %5.0
สปส.จ.ลำพูน94429.92285842.09.1 %4.515279.063566.566976.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน38079.17223295.77938.8 %5.08357.16021152.755586.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน131608.8126095.080.2 %5.09079.79982938.703967.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1418414.03145669.0365.2 %5.012733.344368.926365.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2529620.25146006.5272.4 %5.017302.7116964.867759.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน61814.23848258.021.9 %5.04675.18993926.575416.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน762897.38471004.2538.3 %5.015829.8015517.925365.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน721789.56118768.7583.5 %5.08760.968796.9678-0.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 348731.41111533.9968.0 %5.07267.16027528.8936-3.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง190621.94144453.4224.2 %5.07039.83983804.479546.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน119321.45174839.02-46.5 %0.017598.9492247.583587.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 52983.32844245.4816.5 %5.08680.53178.71963.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน32620.2510607.067.5 %5.05713.70022179.356961.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน454718.56144532.5568.2 %5.047528.8238989.44118.0 %5.0
รวม 7,833,142 4,149,163 47.03 % 5.0 581,588 219,830 62.20 % 5.0