จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี41756.6728424.079.8 %5.03536.7603973.5695272.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี61239.66867922.563-10.9 %0.011066.362581.85376.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี51672.7520594.1860.1 %5.06046.9199663.97489.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1183284.16157449.8614.1 %5.030974.015937.110480.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2324886.06320108.01.5 %0.561964.21111098.98382.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 189898.78980459.67210.5 %5.05600.79929.5180183.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 257727.5225735.055.4 %5.03315.0698807.575.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี60836.98829978.050.7 %5.05871.6001874.085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา70959.40619978.071.8 %5.06076.75981211.2580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ58403.3328914.084.7 %5.02833.91991102.061.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี71652.99229071.059.4 %5.04621.5898833.3969782.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว68052.1825070.063.2 %5.04105.7197867.359578.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก55412.26218275.067.0 %5.03598.62011209.663566.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 162645.7381703.891-30.4 %0.013232.435074.016661.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 263128.35992381.172-46.3 %0.015427.085895.016161.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี62994.10930504.051.6 %5.011140.726635.217840.4 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 170345.4343923.0937.6 %5.010484.195621.320846.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี41280.8414885.063.9 %5.05399.12011880.230565.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี35989.37913895.061.4 %5.04447.08013007.92832.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี55419.28152033.0396.1 %3.010836.457624.842329.6 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์213759.6689692.058.0 %5.023012.04114633.06536.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 165681.5796703.602-47.2 %0.020677.3210819.67347.7 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 225163.781952016.0-766.9 %0.072021.2197343.996189.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 167592.57101330.56-49.9 %0.075413.025665.61966.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี23659.8337060.0-56.6 %0.04564.79986736.0034-47.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี63601.23868577.047-7.8 %0.011704.925587.399952.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี49345.87134571.029.9 %5.09013.32034571.694349.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี112658.75230661.13-104.7 %0.014259.242811.591680.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)86560.09486394.2030.2 %0.526758.4412135.618992.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี55457.8238785.030.1 %5.09695.52053121.994467.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี244744.0917373.092.9 %5.080795.711339.1024899.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี49570.9121621.056.4 %5.06304.37993746.600640.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี46697.7365928.617-41.2 %0.08554.48053451.441459.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี75401.031259690.59-244.4 %0.013510.682140.00284.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี135232.2844440.53967.1 %5.038447.6414553.425888.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี50331.3225911.048.5 %5.05359.79981973.301963.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี80038.734193559.92-141.8 %0.019775.52999.0484694.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี161613.36149915.77.2 %3.517725.911272.69936.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี136544.386578.095.2 %5.06500.75983494.077946.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี47223.28139916.015.5 %5.08668.62013767.71956.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี57448.30940611.029.3 %5.08782.48052548.403671.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี63211.922ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09543.35943230.893166.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี63307.58261374.03.1 %1.58079.0703696.6254991.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี160498.86100532.037.4 %5.06720.58984585.649931.8 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 633954.63626895.691.1 %0.58639.96979742.3418-12.8 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 1606084.11105020.531.2 %5.014562.2414660.5-0.7 %0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี227888.69240324.2-5.5 %0.04715.12992963.599937.1 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง549413.69441630.0319.6 %5.09669.24028316.549814.0 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 326529.841345056.5-311.9 %0.012579.7216047.299851.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1130678.58226100.8-73.0 %0.028969.91833135.824-14.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี70642.71913489.080.9 %5.015667.041458.791590.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี86197.46197783.891-13.4 %0.015856.682958.60481.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี63518.60948831.4823.1 %5.09239.045222.577143.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี224233.67210021.06.3 %3.029662.327373.72975.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี76181.14148133.94936.8 %5.09771.56054819.425850.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต419376.591134830.0-170.6 %0.022412.8616601.022970.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี32747.7547771.449-45.9 %0.06842.461786.072473.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)269062.72163117.7339.4 %5.021181.4618675.581159.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1472160.0158592.066.4 %5.012085.399ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2270626.03142373.9447.4 %5.012883.685527.241257.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี31044.62928793.57.3 %3.53769.964025.2639-6.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี1807733.6254904.085.9 %5.015453.848210.223646.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 973635.88632955.2535.0 %5.017032.5614516.963473.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี226682.3199374.53156.2 %5.05271.12017430.7598-41.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี48700.23235343.0-383.2 %0.015000.611045.026.4 %5.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี4603977.52785540.039.5 %5.0106661.1812330.50988.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.06790.46972163.425568.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 48072.71140502.12115.7 %5.08858.75987260.033218.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี31676.0619447.070.2 %5.03591.29983123.163113.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี328465.84120331.8463.4 %5.072619.79750670.29330.2 %5.0
รวม 17,419,004 15,161,710 12.96 % 5.0 1,204,171 425,119 64.70 % 5.0