จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง31524.1899634.069.4 %5.07479.59962796.885562.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง222110.88169149.023.8 %5.0775.320011288.9565-66.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง63503.57851867.7718.3 %5.01062.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง38375.0220790.045.8 %5.010122.8203.12998.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง220627.59179012.2718.9 %5.039730.6999820.995175.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ52685.10910544.080.0 %5.03715.77450.2050287.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา53720.7625204.090.3 %5.03276.72346.2844889.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร46243.8985958.087.1 %5.02677.6799810.2360269.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ45219.024957.089.0 %5.03125.52474.1260184.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน44977.4696000.086.7 %5.05813.4004749.0654987.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ43937.6094256.090.3 %5.02874.600151.29999998.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว45016.8527315.083.8 %5.05400.1201412.7559892.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม44602.2814456.090.0 %5.02888.76618.9439778.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก44173.074085.090.8 %5.05399.879948.34199999.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ45276.4415464.087.9 %5.05745.0525.1029790.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง58659.96133581.042.8 %5.04784.23748.5999884.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปางไม่ครบ89594.008ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ23256.0ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง51716.62930066.041.9 %5.015276.126854.857955.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง36631.40217127.053.2 %5.010293.933773.371363.3 %5.0
สำนักชลประทานที่ 2131087.69228337.69-74.2 %0.052029.5241954.84819.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง34076.3289356.360472.5 %5.07974.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง72610.28938828.046.5 %5.018927.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง53595.1641972.021.7 %5.06739.560111233.3-66.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง67793.7514534.078.6 %5.022121.8917451.999566.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง44172.039ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012689.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง136213.08261978.27-92.3 %0.029424.02307.987592.2 %5.0
ท่าอากาศยานลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง47941.62932321.032.6 %5.014059.086496.100153.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง49070.3463106.969-28.6 %0.018176.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง183511.61148498.019.1 %5.075826.81340186.05147.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง51569.94944472.78913.8 %5.024873.75429.6659998.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง36286.69124364.032.9 %5.01059.1234.19999796.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง31913.8119529.070.1 %5.011130.65702.0499993.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง35190.30914047.060.1 %5.08848.73054578.040548.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง75866.56364440.55915.1 %5.025381.9325470.356478.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง40750.07834872.014.4 %5.010940.5213013.143372.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง70700.18117040.85-65.5 %0.016308.792175.70986.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง48120.03931845.033.8 %5.013906.925121.250563.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง50885.6630967.039.1 %5.013602.721ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง45082.9836143.019.8 %5.012537.843116.085475.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปางไม่ครบ31421.42ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6101.147ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง45635.37145544.4690.2 %0.512119.48624.7009994.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง366266.5370437.99280.8 %5.07808.85012531.851167.6 %5.0
รจก.ลำปาง 779266.69515583.3833.8 %5.015048.517272.743751.7 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง96624.609ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06064.8203ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปางไม่ครบ11975.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2445.5945ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง43018.9497912.509881.6 %5.07173.3003ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง325739.41166983.048.7 %5.022252.995408.216875.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง44089.14118328.058.4 %5.09818.28032146.62578.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง60737.55981014.0-33.4 %0.016210.454824.556270.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง53800.87937386.030.5 %5.015104.933701.266475.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง45548.42248888.0-7.3 %0.012081.4794929.506859.2 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง459411.559784.05187.0 %5.018309.3591918.492689.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1387148.84159531.9858.8 %5.020445.6027856.120161.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2651278.2591405.75886.0 %5.07945.548321.2021-4.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3294895.31215546.6126.9 %5.021371.6415451.670474.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปางไม่ครบ767144.94ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ20547.598ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง662685.81449515.032.2 %5.012600.484495.350164.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ33078.297ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเถินไม่ครบ200962.84ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5063.1782ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง75362.008171698.0-127.8 %0.028534.391ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 48677.89142173.013.4 %5.013450.5616662.425850.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง34730.48826252.024.4 %5.08658.56053112.88464.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง309182.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.085476.242ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 6,829,561 4,024,103 0.00 % 0.0 667,796 233,502 0.00 % 0.0