จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์32590.0419552.070.7 %5.05899.36041238.277579.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์119653.1582359.46931.2 %5.0764.70001110.5609985.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์58911.21954950.06.7 %3.09664.78032782.117471.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์39310.8419181.051.2 %5.08827.53031754.00480.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์265274.03194448.5626.7 %5.024934.076410.922974.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย47678.9736815.085.7 %5.03669.96196.8304994.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน60774.666704.089.0 %5.02617.31604.5538.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล49817.6918799.082.3 %5.02227.6799376.3995183.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน46803.666546.086.0 %5.03487.9199802.88377.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด46332.8793901.091.6 %5.03172.7998568.97482.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา46251.0317752.083.2 %5.03881.76031302.2666.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า49033.665713.088.3 %5.05418.12011260.00476.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก76275.0634220.094.5 %5.022438.0411260.640594.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์168415.1368457.03159.4 %5.019609.9214582.59525.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด31725.10914419.7454.5 %5.07408.80032507.543966.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์55457.7530955.044.2 %5.012802.056767.505447.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 44391.7724508.35944.8 %5.018299.522260.849987.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์38779.10219361.050.1 %5.08656.43952865.361666.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์29119.2416201.044.4 %5.05138.58014526.255911.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์74529.529343.060.6 %5.09585.120113258.979-38.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์47533.92232491.031.6 %5.07420.12013226.465156.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์90167.23451619.042.8 %5.028965.6028188.060571.7 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์83297.22741177.10250.6 %5.013905.123495.67774.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์107413.12152771.02-42.2 %0.018712.8013038.650983.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)144522.4885591.27340.8 %5.027502.79914902.64945.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์38464.3424042.037.5 %5.09571.37996805.799828.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์20779.254426.078.7 %5.0742.29999295.7739960.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์39150.67214380.063.3 %5.09671.7598590.15993.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์35487.1487998.189977.5 %5.07515.71973353.366955.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์142521.6733555.37976.5 %5.010196.964965.454151.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์172345.346262.073.2 %5.022808.35910130.65555.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์140793.5630591.078.3 %5.010672.363273.405569.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์164109.06107475.034.5 %5.018697.08886.9959795.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์47882.08217179.064.1 %5.011927.167509.549337.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์47167.67240883.013.3 %5.011851.3595692.238352.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์428797.7257179.086.7 %5.0160746.817207.241795.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์42848.0712800.070.1 %5.010367.842139.85679.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์49421.51251600.0-4.4 %0.03144.78358.9255188.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์137326.8928820.079.0 %5.09474.33984069.514957.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 526383.63447284.0615.0 %5.010924.363627.390966.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์32882.14111056.066.4 %5.06412.52966.4779784.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์43867.71151109.48-16.5 %0.09588.43952916.83369.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์36885.7519154.548.1 %5.07477.6299ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์63526.03959127.3596.9 %3.012589.554887.398461.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์48598.7318634.061.7 %5.09527.24021972.197479.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์85054.47773578.79713.5 %5.011851.322182.836981.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์177707.3446034.074.1 %5.04309.72023018.670930.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1374377.16220756.3641.0 %5.016674.073917.971976.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2399093.47105079.9773.7 %5.022584.8915649.89775.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์82281.43856646.12931.2 %5.09425.76951134.793988.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์826615.81717937.013.1 %5.017080.087303.56257.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์810883.63374703.053.8 %5.010321.954247.919458.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์3411623.5211990.4593.8 %5.08891.63965996.337932.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์2366724.3262541.0988.9 %5.028773.35918065.98837.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 58033.0934817.040.0 %5.09379.29984650.354550.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์39744.55913880.065.1 %5.05334.16022001.906562.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์551456.75144106.0373.9 %5.086578.29742021.71551.5 %5.0
รวม 13,296,893 4,323,462 67.49 % 5.0 852,646 271,130 68.20 % 5.0