จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่32719.596592.079.9 %5.05543.76031227.865577.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่1929470.442330.7597.8 %5.01015.16662.3964834.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ระบบดิจิทัล)52947.309131337.2-148.1 %0.01121.399911.499.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่36291.4319254.046.9 %5.05867.1602845.3859985.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่38815.64816078.058.6 %5.08866.0801376.1334895.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่186521.95101087.845.8 %5.022220.7194924.89577.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่11068.9914182.0-28.1 %0.03045.6001319.1919989.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น45371.7387999.082.4 %5.02165.04345.7999984.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย46371.4615259.088.7 %5.02782.1101277.3999990.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง64047.3919468.085.2 %5.04514.5898285.9500193.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง45834.7894414.090.4 %5.03905.01260.6894893.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง46305.1415774.087.5 %5.03289.6101170.0594.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น46275.8915055.089.1 %5.04195.5498420.8500190.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่43375.183782.091.3 %5.01886.8199306.8500183.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่72584.42265391.9419.9 %4.513169.2226025.25-97.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่ไม่ครบ33178.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5747.5562ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่38476.969ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09330.1201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่30672.3438977.238-27.1 %0.05752.714664.110418.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่97865.73436392.69962.8 %5.015812.1613764.5112.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่25813.3235688.0-38.3 %0.06164.75986064.97071.6 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่1369588.033422.597.6 %5.055326.2429187.990283.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่165228.6692726.60243.9 %5.016725.03924573.068-46.9 %0.0
ท่าอากาศยานแพร่587549.13354342.1339.7 %5.05888.28033214.845.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)130208.79254347.95-95.3 %0.050793.96169018.445-35.9 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่47577.0224036.11949.5 %5.011933.125053.733957.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)143131.91138095.863.5 %1.549584.7199201.799881.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่38043.1023582.090.6 %5.0851.88254.40570.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่33986.2587253.078.7 %5.08244.0801673.0939991.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่34338.5124396.600187.2 %5.06817.752580.262.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่40748.9321795.7346.5 %5.09651.12011465.0984.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ19625.525ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่89669.03118733.079.1 %5.09860.31051786.892981.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่60393.39890424.172-49.7 %0.015556.681046.567593.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่137056.4413114.090.4 %5.010335.727718.528825.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ไม่ครบ39190.988ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4899.1719ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่65773.21117215.073.8 %5.09712.19923571.67763.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่49802.14141283.017.1 %5.012769.83092.93675.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่38948.32848050.0-23.4 %0.04595.52994.583578.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่131691.4130493.076.8 %5.09879.47953499.7464.6 %5.0
รจจ.แพร่ 452083.03275859.8139.0 %5.010635.1893650.317965.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่35150.4697789.077.8 %5.06228.24022001.241967.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่40482.7713526.066.6 %5.09632.04982358.773975.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่41425.21911798.071.5 %5.07217.10011944.039173.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่62792.1674980.742-19.4 %0.014214.9594009.693471.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่49639.8433612.69132.3 %5.013062.362457.435181.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่86046.18236803.64-175.2 %0.038175.1212805.349992.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 693072.25158560.2377.1 %5.017530.434463.537174.5 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2374373.9489364.60976.1 %5.018892.747052.863362.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)146557.53133549.028.9 %4.039284.1489437.258876.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่44399.7741980.6095.4 %2.53467.041738.116949.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่1123820.3682681.039.3 %5.017021.164090.280576.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่938473.19338449.063.9 %5.010393.85403.457548.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ไม่ครบ120998.39ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7789.2246ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่344739.09147953.9857.1 %5.09240.59965032.747645.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง270623.25149170.9844.9 %5.08438.99025005.180240.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง488259.56119352.075.6 %5.09054.5098ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่149054.45102005.3631.6 %5.022517.8213643.48639.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 42009.78136387.03913.4 %5.09974.57034871.276951.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่87486.0088923.089.8 %5.06819.25982033.06970.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่685134.31147399.9878.5 %5.087041.97734724.25860.1 %5.0
รวม 12,171,710 4,552,520 62.60 % 5.0 749,631 324,610 56.70 % 5.0