จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน13415.647790.041.9 %5.09962.3203805.1724991.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน309505.97277063.510.5 %5.0925.080021799.9175-94.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน108602.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0916.44006ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน60283.8224216.059.8 %5.09696.05963481.246664.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน36219.30119914.045.0 %5.09410.8398282.1879997.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน186197.88103992.4544.1 %5.022577.9616337.756371.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน50939.94910841.078.7 %5.03637.66021132.789168.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา191089.239168.095.2 %5.03989.66021033.932574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย56527.3712960.2294.8 %5.04364.461288.610570.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น186190.134336.097.7 %5.04555.20021409.546569.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม40519.1216185.084.7 %5.03460.4399975.2629471.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง47971.074487.090.6 %5.02349.60011121.283452.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา44636.9618500.081.0 %5.03953.8799493.040587.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว45924.483439.092.5 %5.04729.7998816.35482.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง44715.5314658.089.6 %5.03965.6401515.9259687.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง65526.0395965.090.9 %5.05418.12011410.54374.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ38410.6022180.094.3 %5.05072.521411.47472.2 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง65109.24242627.534.5 %5.012665.044676.032763.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน57864.64161725.898-6.7 %0.018196.1619811.023-8.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน62757.10927311.2456.5 %5.013898.3912185.93412.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน38932.2517835.8354.2 %5.010247.5214932.233951.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน33276.64112258.063.2 %5.08180.12015219.024436.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน68205.50825236.063.0 %5.017249.3423920.795-38.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 760657.12143314.23828.6 %5.016182.24448.0564997.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน353984.6689968.99274.6 %5.078437.79711335.70485.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน67267.633ไม่ครบประเมินไม่ได้0.019664.398ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. น่าน41855.7723769.7543.2 %5.018417.7412181.02133.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน83069.57899645.023-20.0 %0.018918.841985.59589.5 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร1029574.1902420.5612.4 %5.011546.954683.128459.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน56741.7324645.056.6 %5.014297.934130.666571.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน18932.30114350.024.2 %5.0870.479981071.6949-23.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน39115.35213171.066.3 %5.010475.67459.7619995.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน33572.1917719.077.0 %5.08345.92974537.000545.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน49102.30127236.06144.5 %5.012078.7792852.379476.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดน่าน68852.023132404.34-92.3 %0.018690.35916969.7139.2 %4.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน109953.0550242.64854.3 %5.036033.02296.83493.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน68105.71181802.0-20.1 %0.016636.68976.989594.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน127716.9923345.4181.7 %5.09220.62014440.307651.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน52817.1832615.4138.2 %5.08892.58985522.709537.9 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน71199.85929177.059.0 %5.011616.363711.982468.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน44653.85225677.042.5 %5.012415.322560.78279.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน32927.8419641.040.4 %5.07775.6201936.7164988.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน130164.6419737.084.8 %5.013067.8513726.778671.5 %5.0
รจจ.น่าน 418837.66248501.7240.7 %5.011400.849941.502912.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน32435.8919128.071.9 %5.07281.01755.107475.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน39464.96120833.43947.2 %5.05654.01033226.613542.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน33384.37111617.065.2 %5.08174.82032142.89773.8 %5.0
สปส.จ.น่าน67801.64170314.797-3.7 %0.015495.7213463.148977.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน45616.80925876.043.3 %5.013518.2794232.423368.7 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน53831.69159633.82-10.8 %0.012187.1412269.576481.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 24071467.0138582.0696.6 %5.026105.3118892.883865.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1384451.75217215.1343.5 %5.031972.5318284.745174.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน70405.49252212.87925.8 %5.04356.53032847.33334.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน่านไม่ครบ595107.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ11120.7ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน346800.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012324.721ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัว483519.94121618.2774.8 %5.011813.168983.342824.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน81048.682175931.0-2,584.7 %0.026738.45116206.79639.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 36615.14120316.644.5 %5.09186.542582.992971.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน33655.3423838.029.2 %5.08193.47952613.03168.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 246548.45125812.049.0 %5.054585.71922604.10458.6 %5.0
รวม 10,316,299 5,665,002 45.09 % 5.0 749,090 279,934 62.63 % 5.0