จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา28474.5394673.083.6 %5.05345.16021733.7667.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา92955.09464968.030.1 %5.0545.850041412.939-158.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา33878.37918421.045.6 %5.04709.35012233.393152.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา36132.2714657.10159.4 %5.08463.7207415.5870195.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา141405.97118431.0216.2 %5.022934.8695568.167575.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา49179.30916246.067.0 %5.03906.2002788.3194679.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ46358.19911399.075.4 %5.05490.4102974.5289982.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้43949.4498400.080.9 %5.02362.29325.2894986.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน43048.4494343.089.9 %5.03466.5601630.695581.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง44304.255156.088.4 %5.05382.04836.3325284.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ43775.8594541.089.6 %5.02719.4399587.9359778.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน43311.5512492.094.2 %5.05759.0098785.9124886.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง44257.5393963.091.0 %5.05748.5996819.18585.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�82223.45321830.44973.4 %5.015157.3219058.9-25.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา46955.7717547.062.6 %5.013008.566865.02147.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา35840.28113308.062.9 %5.08311.56051668.000579.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา31323.55113756.056.1 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา40909.60227068.033.8 %5.010821.7217993.504-66.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา28772.37946528.32-61.7 %0.07507.56017329.63962.4 %1.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา100376.356110.06344.1 %5.017477.28111951.56931.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา46691.94928679.038.6 %5.011430.263131.647572.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา150710.92134015.711.1 %5.017211.6314446.759874.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา47276.60932769.8230.7 %5.012583.233889.50969.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา18205.89111389.037.4 %5.05468.7603ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา38419.5910978.071.4 %5.09737.8301ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา39598.55910679.073.0 %5.010365.383018.377970.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา40092.94921199.68947.1 %5.010308.2712369.121677.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา55459.031ไม่ครบประเมินไม่ได้0.016678.61948146.781-188.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา45659.8248626.0-6.5 %0.012875.3993535.785972.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา38034.5591856.095.1 %5.08996.16022264.837974.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา67899.828178417.86-162.8 %0.015081.2791064.668592.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา36558.5210742.2870.6 %5.05340.35992697.880449.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา39758.32837222.526.4 %3.011449.275218.239754.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา43585.80925007.042.6 %5.09452.52052239.586976.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา43054.5242033.02.4 %1.010327.262876.609472.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา34401.6830942.410.1 %5.07045.5103741.6449689.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา131195.3821293.083.8 %5.010615.694731.740755.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา382888.72433506.28-13.2 %0.010536.3519687.45028.1 %4.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา31350.1896963.077.8 %5.06036.272847.73952.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา36897.0231662.71114.2 %5.08311.56053818.382654.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา33007.8918208.075.1 %5.07113.56981809.04974.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา62366.43846484.46125.5 %5.014244.6017020.148450.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา41906.03122891.045.4 %5.010821.721646.902584.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา38129.37930209.020.8 %5.09224.40042917.808168.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1248274.3498620.060.3 %5.014328.085115.854564.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2226413.52118064.1647.9 %5.025027.498187.783767.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา41401.05948592.0-17.4 %0.02841.1599224.86792.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา1744158.4106856.193.9 %5.015163.089292.566438.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา278083.25373576.0-34.3 %0.010286.282857.572.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ263789.662122.099.2 %5.010055.44502.79355.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้273391.47120451.9255.9 %5.07687.08017034.45618.5 %4.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา38196.14111484.069.9 %5.016625.6825597.436-54.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 35633.8218332.048.6 %5.08463.73054676.650444.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา31783.019746.069.3 %5.06638.24022407.807663.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา170334.7793094.1845.3 %5.045934.74249080.215-6.8 %0.0
รวม 5,896,582 2,700,551 54.20 % 5.0 548,218 321,077 41.43 % 5.0