จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย30381.687390.075.7 %5.07974.25981530.544980.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย223430.66172422.0222.8 %5.0873.239992418.7476-177.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย74643.711259832.2-248.1 %0.01107.311.499.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย41251.9139414.04.5 %2.012119.883228.764973.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย36166.3424306.032.8 %5.010351.74461.6975195.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย263825.03138452.5947.5 %5.038361.9619371.54175.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย51453.73825486.550.5 %5.04421.1201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน50706.0786698.086.8 %5.03983.2998791.8880.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย44653.4111617.074.0 %5.04798.68021187.0875.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน44943.85911804.073.7 %5.04979.2798586.726588.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า44998.7425345.088.1 %5.06531.01083.640583.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ46312.8596000.087.0 %5.09077.0703496.78494.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย41864.984704.088.8 %5.04139.7603ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน44985.2425413.088.0 %5.05031.96919.2169881.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง44725.19910226.2477.1 %5.04719.01262.74373.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด42860.3096650.084.5 %5.03104.1299789.6019974.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย44493.096285.085.9 %5.03204.72662.5784979.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย41668.4494037.090.3 %5.07194.1201826.320588.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น44666.844601.089.7 %5.05814.1201821.7585.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล42882.075956.086.1 %5.03032.52220.4792.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง45040.9492950.093.5 %5.05271.7197244.1499995.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว41595.8013917.090.6 %5.02030.22800.2730160.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย537271.06555843.69-3.5 %0.029023.8325702.027880.4 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน169014.2782762.051.0 %5.016895.44387.663174.0 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ136900.41291503.0-112.9 %0.019125.094774.462475.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย101187.6195664.0635.5 %2.524727.530518.551-23.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย53125.2519432.4963.4 %5.08012.40042798.891865.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย54140.82823237.2457.1 %5.016322.3910648.05634.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย49984.78921593.056.8 %5.010921.742514.622677.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย36195.9334988.4413.3 %1.510294.324547.272555.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย116799.1713334.088.6 %5.045664.08228898.95336.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย34376.69128803.30116.2 %5.08684.75987293.197316.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย62076.98819491.6668.6 %5.021269.53916047.45624.6 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย54660.37940722.4825.5 %5.017824.688791.412150.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 62097.238197486.34-218.0 %0.016683.7214177.822375.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย38414.26228376.60926.1 %5.011054.889984.48639.7 %4.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)119603.97142499.41-19.1 %0.047624.7589278.650480.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย43251.1883059.867-92.0 %0.01085.3999619.8275142.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)111947.04025.096.4 %5.05958.5996376.114593.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย36723.1027453.079.7 %5.010636.59624.2260194.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย33107.30110399.068.6 %5.08582.87012312.432973.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย44487.5256509.0-27.0 %0.013184.7213903.863570.4 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย80041.891516550.53-545.4 %0.028093.3242336.582-50.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย66731.469ไม่ครบประเมินไม่ได้0.023757.602ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย40871.39131648.022.6 %5.012119.884270.2564.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย206897.05116344.1243.8 %5.038533.322391.586993.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย123571.25368497.0-198.2 %0.010066.083784.16862.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย48269.6627066.643.9 %5.013717.085224.394561.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย47673.6826122.045.2 %5.014858.163962.535673.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย108433.7744678.14158.8 %5.021266.587328.803265.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย39389.7339977.359-1.5 %0.010674.61094.489.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย153022.6188561.042.1 %5.06485.753491.850146.2 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย3.5530672E+71338793.096.2 %5.0343985.979069.311597.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย41343.82797.2600198.1 %5.07576.9702ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย97207.5863334.659996.6 %5.018889.5514317.7577.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย51979.09817571.066.2 %5.09514.66024298.434654.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย78142.93894699.25-21.2 %0.017799.9321016.238-18.1 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย48877.30920650.057.8 %5.015751.925279.930266.5 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย71261.09464209.489.9 %4.514477.843875.287873.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย101080.827561.30172.7 %5.018808.321189.0593.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)631467.0625048.0196.0 %5.039242.3916888.636782.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1308978.63180159.7241.7 %5.021442.53911354.23447.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2310541.84149779.3451.8 %5.032336.59210686.74567.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3228282.7113868.6650.1 %5.032600.777735.545476.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4560750.5104206.5581.4 %5.022822.1816078.39529.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย199025.0252225.81373.8 %5.04829.89997285.5024-50.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย178635.39555417.0-210.9 %0.09706.91997258.710925.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย376134.91303780.019.2 %5.012368.8417481.753939.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย1622549.0471920.070.9 %5.013451.528849.034234.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย255364.89360000.0-41.0 %0.011779.56124422.5-107.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย309160.59154742.0349.9 %5.09823.219710258.211-4.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง251975.86150365.040.3 %5.010214.165458.70846.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง1123921.5104400.090.7 %5.010394.289690.06.8 %3.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย200564.63208754.13-4.1 %0.028954.2524970.25613.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 37938.3231076.018.1 %5.011112.016061.850145.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย33143.89811633.2464.9 %5.08925.12013044.464865.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 567877.25125130.778.0 %5.058564.95362953.754-7.5 %0.0
รวม 47,347,964 8,450,257 82.15 % 5.0 1,416,750 539,325 61.93 % 5.0