จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน32076.267011.078.1 %5.08291.23051228.245585.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน185521.8887276.00853.0 %5.0865.889951324.11-52.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน155766.3333083.078.8 %5.01024.2784.4055223.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน217214.67173213.1320.3 %5.01515.60012787.4329-83.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน49383.98828780.041.7 %5.0634.5611.498.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน25633.22115382.040.0 %5.03255.23971376.035557.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน39461.6615933.059.6 %5.05617.319859.29998.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน91884.76674766.06318.6 %5.013946.324868.18765.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง44114.06904.084.3 %5.08510.04156.7598.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย43695.1024459.089.8 %5.03605.04342.090.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม44099.732847.093.5 %5.04738.79981241.811473.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย44019.9223446.092.2 %5.07146.5601698.2590.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย45766.9183007.093.4 %5.08373.5996627.7694792.5 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง59106.1633509.043.3 %5.013632.664202.557169.2 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน55266.05938123.031.0 %5.07147.91025342.505425.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน54802.0748732.19911.1 %5.012436.728248.849633.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน29917.19913306.055.5 %5.07986.9702800.403590.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน44842.96921295.052.5 %5.013729.83444.837974.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน35653.24215810.055.7 %5.07952.521351.67383.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน32758.4398153.075.1 %5.08861.69041225.128986.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน56036.4328277.049.5 %5.018236.5212300.63832.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน21775.14138270.0-75.8 %0.05091.0498864.6710283.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน49670.03117213.065.3 %5.015517.325342.277365.6 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน46795.8420303.19956.6 %5.010630.211090.134589.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน41323.12986467.703-109.2 %0.011619.072064.587482.2 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 777130.13453208.9741.7 %5.05548.56013436.9538.1 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 461489.7592817.99279.9 %5.05358.961486.0572.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน40076.60230490.7323.9 %5.011580.971757.309984.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน36114.96918714.048.2 %5.0959.2800311.498.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน36918.08801.076.2 %5.010573.141355.50996.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน32620.5295611.390182.8 %5.08272.21972905.783964.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน39430.8234140.013.4 %5.011162.6412914.527173.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ11972.299ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน58770.94918403.77968.7 %5.019187.3983980.756379.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน11836.717072.0-44.2 %0.07266.16992162.969570.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน61157.05943154.19929.4 %5.012493.76997.36792.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน122448.4221846.61982.2 %5.09146.87995219.508842.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน40576.49232982.018.7 %5.011733.174716.673859.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน41455.62920838.44949.7 %5.010972.4392288.568879.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน40920.0216461.059.8 %5.010059.7212220.475177.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน32286.0210438.067.7 %5.06867.54493.86792.8 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน73948.53116003.2978.4 %5.04156.66993667.610811.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 283458.41235658.1316.9 %5.010712.755391.821849.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน6450.56989526.0-47.7 %0.07549.56012166.512971.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน37710.4114019.062.8 %5.010287.931572.848584.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน31748.3716354.080.0 %5.07000.58011019.08485.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน39558.7336051.1098.9 %4.011200.673062.540572.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน38769.28935839.8097.6 %3.56529.91991868.975571.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1174342.17124822.3828.4 %5.025186.012092.98891.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2344616.5136358.1960.4 %5.027017.1997039.243773.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน183286.4724334.9186.7 %5.03073.32012278.17625.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน448604.25145716.6967.5 %5.09843.71974362.818455.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน73887.508126667.24-71.4 %0.023994.60216235.99932.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 37041.53117159.053.7 %5.010420.952005.81380.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน30717.1295715.081.4 %5.07160.31981437.722579.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน482204.59107181.9977.8 %5.045119.75849495.016-9.7 %0.0
รวม 5,666,162 2,691,953 52.49 % 5.0 550,804 200,429 63.61 % 5.0