จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์35388.735843.083.5 %5.03167.87991140.58964.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์142492.842925.4169.9 %5.0981.719971138.9075-16.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์140873.88154679.67-9.8 %0.0688.32001ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์63581.75149758.98-135.5 %0.016423.3114517.837972.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์42986.05123414.045.5 %5.09987.9654.31149799.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์812699.0389886.3852.0 %5.053059.20327842.15247.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์40989.6627484.61932.9 %5.08518.757513.293511.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์37227.14826943.6727.6 %5.03708.35991358.563.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว36545.6997587.079.2 %5.04556.28032280.050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี32388.524451.086.3 %5.03956.15993049.522.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก32348.2216706.079.3 %5.03122.64012403.523.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์56590.87926803.052.6 %5.014703.93911383.95322.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์40176.85216871.058.0 %5.09264.1904525.7119894.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์40562.62119062.053.0 %5.09550.59963558.153662.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์74369.74262720.05115.7 %5.022215.2428434.318-28.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 969405.39144594.05135.7 %5.024696.72125757.477-4.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์35268.19152455.898-48.7 %0.08012.52056443.821319.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์63538.5944338.94930.2 %5.016517.4398391.378949.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์58425.44166079.203-13.1 %0.014114.563129.805477.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์131558.59236228.0-79.6 %0.021302.52692.8599996.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)92476.66492513.172-0.0 %0.024293.2795377.077.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�47272.2723926.9849.4 %5.010976.822713.133175.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)1069947.590539.091.5 %5.055441.937857.933685.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)131629.77126194.654.1 %2.045892.44122019.93952.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์47315.25815929.066.3 %5.012079.74415.4824896.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์39245.05912544.4568.0 %5.09156.36043134.33565.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์48492.60946070.3525.0 %2.512117.755007.382858.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์110816.86448023.13-304.3 %0.020210.022558.756-11.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์147391.7397257.034.0 %5.050495.4023429.442993.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์97339.04793629.1563.8 %1.529536.44113755.20153.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์93802.703180563.81-92.5 %0.015627.841646.61689.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์50330.71916014.6668.2 %5.013068.426118.759853.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์47302.69916715.31164.7 %5.011946.4793367.113571.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์56914.50848739.014.4 %5.014684.763376.195677.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์58936.8450258.014.7 %5.015160.426826.642655.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์68368.75853471.021.8 %5.012422.12179.50982.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์4002659.5325010.5391.9 %5.010635.085050.5452.5 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์707868.94151381.1678.6 %5.08796.17973528.134559.9 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 943464.44878971.06.8 %3.017100.6217970.185153.4 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 188675.41221481.0-17.4 %0.07575.737085.44786.5 %3.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์33426.64158616.602-75.4 %0.04187.640134.19999799.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์34813.37912905.062.9 %5.07363.751788.2875.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์45978.80936367.020.9 %5.010805.643802.773964.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์343444.78223256.035.0 %5.021881.074105.2581.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์40284.44919401.73251.8 %5.012564.772986.937576.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์68629.68892197.797-34.3 %0.016472.425328.301867.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์55637.7729171.1547.6 %5.015597.6016941.820855.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์47233.53947215.1410.0 %0.510349.163227.501568.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์435915.7844585.089.8 %5.014363.512507.239782.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)262803.0256252.442.5 %1.037871.6993622.962490.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1275974.16204755.1325.8 %5.016087.6813673.991977.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2351127.16147413.6758.0 %5.015527.127267.499553.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3599208.94182406.7269.6 %5.020400.3797340.146564.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์85928.79753743.76237.5 %5.03384.68992695.629920.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์1284687.51071515.016.6 %5.022190.04111001.56550.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์281720.8424106.091.4 %5.012608.0414798.517161.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์1478166.6726610.050.8 %5.012781.845291.85358.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์316850.25131119.9858.6 %5.011034.365841.163647.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์472844.38231680.251.0 %5.010385.45501.516147.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย401533.0194557.051.5 %5.09807.47955572.773943.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์164011.45295055.63-79.9 %0.026669.39828500.682-6.9 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์219997.77188795.4514.2 %5.049887.5984461.226691.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 397950.28248894.037.5 %5.014595.38371.66642.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 40950.44122112.046.0 %5.014158.2212598.623581.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์458160.06521931.0-13.9 %0.023440.329289.070360.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 50975.046282.329.2 %4.511946.67218.337439.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์38576.9822521.041.6 %5.07763.16025618.280827.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์496922.78490454.411.3 %0.554749.9137474.69531.6 %5.0
รวม 18,821,424 10,021,985 46.75 % 5.0 1,133,953 469,896 58.56 % 5.0