จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี32536.5811854.063.6 %5.05662.08011578.36872.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี55861.5751762.9617.3 %3.57487.63961542.93379.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี38607.55117520.054.6 %5.08020.18991788.726477.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี186316.63149443.7219.8 %5.028283.8799408.120166.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง54587.668813.083.9 %5.02770.26340.3184887.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต48103.8015120.089.4 %5.03137.9502531.6959883.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี73863.0239172.087.6 %5.02753.22537.6049880.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน58062.184850.091.6 %5.02427.1499524.1149978.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์54806.0396725.299887.7 %5.02649.0801531.2210179.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง46260.236298.086.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่48733.848172.083.2 %5.06289.0801885.2479985.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก48646.437808.083.9 %5.04106.1299724.9260382.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี67827.09483732.242-23.4 %0.012508.298032.990735.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี84112.70336003.057.2 %5.012165.489869.426818.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี46130.4310184.077.9 %5.07715.52054967.41735.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี67100.96115239.077.3 %5.08228.92974071.139450.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี90778.10923379.46174.2 %5.022643.3418573.77318.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี37206.048947.68-31.6 %0.06852.439911183.867-63.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี63249.80143968.30930.5 %5.017299.8017599.146556.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี105574.6538885.80163.2 %5.011877.912022.961583.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี118302.21135633.0-14.6 %0.017402.671879.80389.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี72188.7543944.7739.1 %5.09623.29987746.404319.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี42383.62116686.060.6 %5.09408.1797773.3665291.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี50391.514239.071.7 %5.07278.463094.28357.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี42286.0940721.6993.7 %1.59274.794103.153355.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี131593.2859600.054.7 %5.016676.27923910.586-43.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี67432.36756120.016.8 %5.013192.4396413.497651.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี43769.5225585.041.5 %5.09788.58012957.074569.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี118044.95116549.721.3 %0.521432.58861.6784796.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี141716.9425678.081.9 %5.08913.81053794.945857.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี45766.5729100.036.4 %5.09836.45023518.600364.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี51328.05123082.055.0 %5.09940.65042614.770573.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี55831.12119615.6664.9 %5.09712.57033243.671466.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี39845.64827999.31129.7 %5.06517.7402710.1724989.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี138683.5323782.30182.9 %5.012437.2792704.446578.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี543605.63307181.4443.5 %5.09118.797100.29222.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี41562.35210722.074.2 %5.08805.96283.0335196.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี42469.94915820.06162.7 %5.07184.962008.784472.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี169203.5917936.089.4 %5.058374.3911440.066997.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี70598.0754798.4322.4 %5.09940.62013787.640461.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี89772.43830160.066.4 %5.09541.32032414.663374.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี82462.9068223.509890.0 %5.015474.361137.81192.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2132835.59179128.0-34.8 %0.019170.9112945.132.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1407514.94156598.3361.6 %5.011123.455740.247648.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี66971.563118405.53-76.8 %0.03816.60015082.5752-33.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี754047.88646136.014.3 %5.014668.687177.381351.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี445010.75405063.099.0 %4.510066.19918976.539-88.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี240591.19104643.2156.5 %5.08593.05497.70736.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี116417.14218861.3-88.0 %0.020226.0811940.07841.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 56674.80926944.80152.5 %5.010598.044970.291553.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี35905.69116361.054.4 %5.06327.54983476.249545.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี213222.69154348.027.6 %5.052532.019026.7563.8 %5.0
รวม 5,976,797 3,717,546 37.80 % 5.0 619,877 266,046 57.08 % 5.0