จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร31957.68912368.061.3 %5.06277.20021293.301579.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร110131.5856674.69948.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร36546.53126542.027.4 %5.08178.963158.379461.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร45499.9125158.044.7 %5.09015.62011007.64688.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร146817.7892440.03137.0 %5.024837.07777.649968.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร62130.35916943.072.7 %5.04691.6499364.11692.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี60296.0787959.086.8 %5.05476.9297507.6990190.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง46599.4227776.083.3 %5.03949.791319.017966.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย47067.2115188.4889.0 %5.03039.72527.7059982.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ47544.05110713.077.5 %5.03636.5999630.3629882.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน46057.2428549.419981.4 %5.04401.7002775.3139682.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม46746.8098129.082.6 %5.03227.4001460.84585.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี45667.1486088.086.7 %5.04452.7197353.0579892.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร54957.28985367.461-55.3 %0.015214.7112166.91620.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร50756.5731417.038.1 %5.013655.529268.380932.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร41302.1620785.049.7 %5.09224.69041466.742984.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 4386040.53440516.81-14.1 %0.071144.16458051.64818.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร32665.87121121.035.3 %5.06581.63963797.149942.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร65736.27332885.050.0 %5.019588.5616452.399967.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร28264.7748331.0-71.0 %0.07079.63963748.889947.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร62092.4320548.066.9 %5.018048.12120999.113-16.4 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร57753.82836612.60236.6 %5.015937.4397164.18655.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร134831.88262800.28-94.9 %0.069697.2032789.296.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร47720.10227395.7642.6 %5.014114.461482.845589.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร23879.1195477.077.1 %5.0813.98999313.2745161.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร40228.5915098.062.5 %5.09357.9395ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร36258.39111854.067.3 %5.07988.754425.052244.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร41776.64138509.0317.8 %3.56304.80034518.162128.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร63141.21163446.0-0.5 %0.015024.7217800.450248.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร48082.8477281.0-60.7 %0.012514.5617668.295438.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร40541.19156301.75-38.9 %0.09034.66023146.884565.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร172914.09168159.982.7 %1.026670.9336112.992-35.4 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร138822.7325224.081.8 %5.09491.00986022.601136.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร39860.21945239.699-13.5 %0.09320.044998.434146.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร52062.55134982.032.8 %5.011563.784087.92664.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร50242.21129786.440.7 %5.012343.325608.923354.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร53272.87935276.033.8 %5.09015.6201746.6430191.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร469870.5637189.092.1 %5.011185.365232.476653.2 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 863018.31391681.054.6 %5.015735.07272.949753.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร33440.3218079.045.9 %5.06813.8999212.1539996.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร41686.07820749.050.2 %5.09567.05961642.79782.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร34274.35214557.057.5 %5.07247.11043357.223953.7 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร60268.43861449.582-2.0 %0.013807.564465.446367.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร51046.44133980.033.4 %5.013674.434958.23163.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร48850.879188804.53-286.5 %0.011451.845429.821852.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)308906.19126169.1259.2 %5.033664.10912163.95363.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1456679.63200942.9856.0 %5.019618.656054.613369.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร891463.0260656.070.8 %5.018127.324604.649974.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร284080.947752.097.3 %5.010873.081648.2584.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร226663.94229079.75-1.1 %0.022516.19916564.26826.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 39552.39126095.634.0 %5.09281.87996093.765634.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2201597.5260338.76270.1 %5.025533.23827076.65-6.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร35029.6611467.067.3 %5.07418.28032813.168562.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร145468.23100088.331.2 %5.038800.91816441.99457.6 %5.0
รวม 6,728,163 3,708,022 44.89 % 5.0 746,874 357,045 52.19 % 5.0