จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา32655.7116984.078.6 %5.04190.771299.14569.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา59173.07873741.922-24.6 %0.09800.963265.73966.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 139153.33222820.2641.7 %5.05825.7002469.3634991.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา38991.8426878.031.1 %5.06833.52640.5280290.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา1238659.52200310.016.1 %5.032907.09107.70772.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา2285627.28252524.3611.6 %5.027403.5396784.890675.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา58200.28926001.055.3 %5.02641.9199788.2340170.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา50147.83211006.078.1 %5.04332.7803485.1269888.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ63346.5788867.086.0 %5.03890.8799649.4580183.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย60813.42223483.061.4 %5.02678.76934.8474765.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี49542.0826974.085.9 %5.02745.1199622.221577.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่47260.8015026.089.4 %5.02239.7998466.5660179.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง60552.779083.085.0 %5.02629.3201780.4724770.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง49050.325563.088.7 %5.03140.15991085.79365.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช49617.4925080.089.8 %5.01753.679930.098.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก43005.3916420.085.1 %5.02335.3201100.595.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล43678.6999164.079.0 %5.01556.52900.9704642.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร49122.987913.083.9 %5.03350.5801623.1904981.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย46523.779186.429780.3 %5.02320.51782.2299866.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน49893.7388256.083.5 %5.02076.24420.7739979.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน57676.1816828.070.8 %5.03874.2002944.6610175.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย72262.42243051.040.4 %5.03368.2798746.4815177.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 155967.7783482.922-49.2 %0.012060.4795077.52257.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 239849.5249344.0-23.8 %0.07789.080110974.607-40.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา37854.21927680.026.9 %5.05921.28032270.366961.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา53997.87124934.053.8 %5.011112.616295.49843.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา40531.10923641.041.7 %5.07004.69972410.254465.6 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 148930.44928952.140.8 %5.011010.854357.697360.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา39333.39115360.060.9 %5.05883.18993243.271544.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา61260.39141713.031.9 %5.015931.685356.527366.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา30272.70925587.4915.5 %5.06219.59965774.93997.1 %3.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา55319.0240961.1626.0 %5.015399.918418.700245.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา48296.82828526.040.9 %5.010009.661540.02684.6 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒52789.602303.1000199.4 %5.011340.592284.7579.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา87557.008277027.0-216.4 %0.015902.3992072.61587.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา52198.5244493.014.8 %5.011397.674724.739358.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา44021.69914104.6468.0 %5.08075.8799488.92793.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา40087.66824456.539.0 %5.06782.51954112.321839.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา50686.2758519.969-15.5 %0.09736.12993652.968562.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา65005.5230467.053.1 %5.015961.684505.593371.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา66754.68892354.18-38.3 %0.013470.5397200.553246.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา54577.12126025.052.3 %5.09971.20022859.756671.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา97174.336124457.37-28.1 %0.021737.33996.7779595.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา140544.539922.071.6 %5.07708.56014317.341344.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา52199.3259229.0-13.5 %0.09572.16025726.694840.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา86618.07855725.035.7 %5.014021.912495.184682.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา62026.89844666.0228.0 %5.013983.566207.043555.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา65930.1873809.75-12.0 %0.010105.24869.601591.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา99332.82882327.017.1 %5.04502.52597.404342.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา153655.58122969.020.0 %5.06097.93022062.48866.2 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 480175.41659849.69-37.4 %0.07181.486061.244115.6 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 963934.561223926.0-27.0 %0.013852.178403.930739.3 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 487390.91265605.4145.5 %5.06668.462266.40866.0 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 1809339.3997110.7544.9 %5.094498.0781324.298.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา38997.78112881.067.0 %5.03723.542079.901444.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา55411.83249929.09.9 %4.511574.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา55315.64142335.023.5 %5.08449.87013957.196553.2 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา72844.969100248.0-37.6 %0.018833.16137.731467.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา50514.89825988.048.6 %5.09573.71971588.17283.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา320935.5673740.89877.0 %5.016216.329423.661141.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา472664.6348034.62989.8 %5.08996.93951843.512579.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา241726.06288432.41-19.3 %0.078486.2421213.102498.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑153920.03169741.83-10.3 %0.021518.6898037.578662.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2407589.78132400.9267.5 %5.030321.19944190.824-45.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา16024.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04100.97024145.5151-1.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา880320.94885121.0-0.5 %0.017013.60213852.29218.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์306311.13243421.020.5 %5.07399.31984489.662639.3 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา237063.98239537.97-1.0 %0.05370.23971762.967.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 895985.06442685.050.6 %5.07447.87014459.793940.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 224060.69212343.415.2 %2.57898.16027957.4277-0.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา1795434.3267840.085.1 %5.06286.19973130.335450.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 248020.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05558.1602ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 647650.06255804.3160.5 %5.06360.06890.4063-8.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา118069.16268426.63-127.3 %0.018213.72116584.3678.9 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 45878.10917750.061.3 %5.09343.78036659.528.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา39729.24230362.023.6 %5.05008.43992813.595943.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา215893.75308057.44-42.7 %0.040419.53965812.617-62.8 %0.0
รวม 14,344,886 9,607,769 33.02 % 5.0 883,788 379,909 57.01 % 5.0