จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก31442.96502.079.3 %5.07696.32032554.918566.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก249448.11126490.9649.3 %5.0797.21997775.218992.8 %1.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด261374.44302628.94-15.8 %0.01077.842691.6255-149.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก131121.45134407.5-2.5 %0.0580.88649.97101-11.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก42181.05163604.648-50.8 %0.011879.923484.40670.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก39769.524580.038.2 %5.011043.2411.499.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก216166.98126634.041.4 %5.033729.28116182.47152.0 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด360893.78298086.3817.4 %5.034396.57812715.21363.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก70354.78958666.4116.6 %5.014237.8818226.244-28.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก45591.5741009.99210.0 %5.012260.3999009.705126.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก39271.62920303.048.3 %5.010757.97903.7539791.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก39423.9826073.033.9 %5.010586.886898.967834.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก45495.9837552.017.5 %5.014466.1212904.810.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก27163.7435705.148-31.4 %0.07300.85995672.297922.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก59340.12155872.05.8 %2.518801.7219572.237349.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)143322.9533718.14176.5 %5.013096.982785.732478.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก164426.5984092.96148.9 %5.015799.8112419.735484.7 %5.0
ท่าอากาศยานตาก263189.7859376.50877.4 %5.02109.28152.9592.7 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด887722.631337630.0-50.7 %0.014540.834819.600166.9 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก47255.37117050.063.9 %5.013781.523811.0272.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)184668.63124763.3432.4 %5.063771.484890.473692.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก38435.8916199.083.9 %5.01166.76802.8259931.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)14744.272823.080.9 %5.0405.84275.471532.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)14744.271761.088.1 %5.0990.6000479.58999692.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก36857.28113547.9663.2 %5.011309.541764.273484.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก38885.666402.083.5 %5.03616.00022799.640422.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก46505.3246792.93-0.6 %0.013496.345756.520557.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก113773.28306942.0-169.8 %0.021540.12131342.227-45.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก178086.9884399.052.6 %5.026883.583254.908987.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก16121.0927621.0-71.3 %0.011195.252250.19879.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก1276964.690871.90692.9 %5.055582.6481521.985597.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก107362.4626793.075.0 %5.011503.784392.866261.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก66106.79746434.37129.8 %5.09622.80085245.445345.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก42430.4324814.041.5 %5.011955.965260.082556.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก40940.60221254.7648.1 %5.08702.34963160.269863.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก43776.0729461.72132.7 %5.09407.8701463.3834895.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก124665.4942899.98865.6 %5.05628.31985490.25882.5 %1.0
เรือนจำกลางตาก 508666.19563595.81-10.8 %0.013866.6895453.008860.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก33895.39810756.068.3 %5.08114.66021841.189977.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก76095.45342700.87143.9 %5.023807.0315531.023476.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก37731.96912592.066.6 %5.06972.62995962.101614.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก127194.6557941.10254.4 %5.012317.284028.482967.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก50537.26239304.35222.2 %5.016063.323606.663177.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก287757.9746231.30183.9 %5.0105514.84410.586495.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1308330.38115279.5762.6 %5.068140.1725912.149991.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 334484.06105911.4468.3 %5.033129.1488222.686575.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก68349.273276972.13-305.2 %0.03572.60013208.621610.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก80394.40650621.6837.0 %5.04998.965942.5488-18.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก247566.72358769.44-44.9 %0.013137.3617390.336-32.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก4134240.3291367.093.0 %5.080791.7975735.957592.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด798861.4441457.094.8 %5.014075.139189.050834.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก200704.13237294.88-18.2 %0.016276.3426476.121-62.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 48462.9338068.5221.4 %5.014504.0398951.612338.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก33074.4419373.071.7 %5.08304.962106.149974.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก523309.56185420.064.6 %5.077204.75854584.06329.3 %5.0
รวม 13,449,683 6,277,421 53.33 % 5.0 1,036,512 373,545 63.96 % 5.0