จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย33101.6999852.070.2 %5.05789.14011520.104573.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย103035.0459408.8242.3 %5.0655.32001471.0100128.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย38398.10922091.042.5 %5.08154.64992416.81370.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย39175.48825496.53934.9 %5.07956.75981212.543984.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย187908.0398638.29747.5 %5.022922.6416563.293571.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย55107.92225301.054.1 %5.03002.3999643.8909978.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก53628.53111756.078.1 %5.03937.6802756.0670280.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง49467.3799582.080.6 %5.03139.7998593.7581.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย48918.62913091.073.2 %5.05622.12011060.190481.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย55678.5519657.082.7 %5.03552.0483.5499986.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ48977.12111383.076.8 %5.02875.2002579.579.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ46679.7896084.087.0 %5.02698.56011229.354.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร48003.7898246.082.8 %5.03477.48845.575.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม47191.168569.081.8 %5.04151.28031134.385572.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย64007.17298352.383-53.7 %0.016586.9222083.49-33.1 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย44073.37122199.049.6 %5.07386.83981451.01180.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย50226.98825954.048.3 %5.012969.158343.451235.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย39605.07817746.055.2 %5.08850.80963218.001563.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย38824.6417618.080.4 %5.08394.45025111.389239.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย86963.81351769.040.5 %5.027182.2518157.10433.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย27158.64135717.199-31.5 %0.06580.93994189.927236.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย49320.0238026.022.9 %5.013547.765821.039657.0 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย38008.90245497.0-19.7 %0.07329.49022596.474464.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย83790.68165926.0-98.0 %0.017655.242529.431985.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย43712.10227633.7736.8 %5.09896.63963001.37369.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย46216.6026585.085.8 %5.0894.71997588.5440134.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย40881.71911875.071.0 %5.08983.9199469.6134994.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย34900.7897280.079.1 %5.06987.26034306.169438.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย43774.32828231.1835.5 %5.09896.63963154.427568.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย101345.83326773.0-222.4 %0.015011.9929818.469-98.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย60264.55960440.0-0.3 %0.016609.3594920.203670.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย66896.524200.063.8 %5.09668.52052916.509569.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย148544.75194542.73-31.0 %0.014688.7211536.24589.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย41084.755658.086.2 %5.08964.87017585.560115.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย45051.78166586.703-47.8 %0.010353.127394.059128.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย57937.10260965.0-5.2 %0.015962.823705.34276.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย61855.3224687.060.1 %5.07310.23973537.239551.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย37015.51228858.022.0 %5.07367.5801641.0960191.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย135579.5922224.083.6 %5.08793.74024916.781344.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย415131.47336903.018.8 %5.08780.37017660.2312.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย32282.28113839.057.1 %5.05884.33011950.808566.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย49374.9837454.39824.1 %5.09078.99023717.86559.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย36221.1815912.156.1 %5.07158.36043078.547457.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย58776.8452418.19910.8 %5.011220.445507.929250.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย41268.14842636.0-3.3 %0.08812.80962779.01168.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย64462.99265126.602-1.0 %0.020095.56114438.78628.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย40179.71160364.199-50.2 %0.08717.67972831.152867.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)481930.19110811.6977.0 %5.044103.24214318.40967.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1203543.41210596.52-3.5 %0.024055.1416995.065470.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2380059.44147589.0361.2 %5.025270.5595926.764676.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย21637.3564199.301-196.7 %0.02812.028217.874-192.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย725872.63673560.07.2 %3.514677.765668.530861.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย601839.0431334.028.3 %5.09458.01954625.364751.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย162250.61250466.86-54.4 %0.08823.480513021.9-47.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย280465.88242777.0213.4 %5.07554.87995653.2725.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย441430.69145868.567.0 %5.09979.08016148.504438.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง800293.25249420.068.8 %5.09245.37999345.7998-1.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย94718.359192215.33-102.9 %0.017151.20114347.85516.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 43254.7541908.8793.1 %1.59021.964377.438551.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย37734.94915125.059.9 %5.06245.52052740.29356.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย351228.81177088.3949.6 %5.052787.582107671.02-104.0 %0.0
รวม 7,706,269 5,302,114 31.20 % 5.0 676,743 422,525 37.56 % 5.0