จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก45647.3210179.077.7 %5.01910.11698.04911.1 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 48167197.0129916.1998.4 %5.041389.8592024.596995.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก2752341.0230786.7591.6 %5.03483.60012695.045422.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก43856.53971222.406-62.4 %0.011217.72527.165377.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖37242.46931330.615.9 %5.08631.5498485.9345194.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก41492.32828167.032.1 %5.06465.7197ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรภาค 7220147.84247616.0-12.5 %0.044353.9184834.664189.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก539290.19292138.045.8 %5.037022.5212136.22267.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก74664.81388510.0-18.5 %0.019166.44917419.599.1 %4.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก40818.30119792.051.5 %5.03270.761543.512552.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก52478.71123950.054.4 %5.014412.2510656.73926.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก38622.87125557.033.8 %5.06109.89013835.653337.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 3226074.841048697.9-363.9 %0.083512.56356433.54732.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 659384.10217809.070.0 %5.022712.9495532.866275.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก39803.96114483.063.6 %5.09924.4404ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก64543.871ไม่ครบประเมินไม่ได้0.019413.6524170.867-24.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 674827.063ไม่ครบประเมินไม่ได้0.026963.209ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 859243.03143083.89827.3 %5.017359.921966.137588.7 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 373038.84266164.528.6 %5.025539.3818214.508867.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก22662.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05244.8599ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก64193.0268213.93-6.3 %0.018767.0418872.0452.7 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก47929.398ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012548.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 253412.2539811.025.5 %5.022018.8521051.7464.4 %2.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก180361.84315736.84-75.1 %0.024632.512644.84389.3 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก3749054.02176938.541.9 %5.013539.877247.62646.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 159184.91120939.024.0 %5.053927.7743184.80119.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก43155.0743539.719-0.9 %0.010875.2795918.545.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)105481.8684546.03119.8 %5.017628.486126.199765.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)229420.19244160.0-6.4 %0.068537.87518372.5173.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9103540.9387628.60215.4 %5.039939.6727313.180281.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก41527.8913943.090.5 %5.0954.0393.0115158.8 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก8782035.048534.099.4 %5.02990.399934.19999798.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก41486.12916441.060.4 %5.010551.99931.5700191.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก36868.164576.087.6 %5.08781.71973353.851661.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก48960.28150193.0-2.5 %0.09370.46972923.944368.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก98964.617443672.72-348.3 %0.024700.08222024.62510.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก52727.3462028.0-17.6 %0.09812.5205ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก55400.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05518.76031171.74978.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก83031.477270696.0-226.0 %0.019793.91690.724591.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก165835.36136143.5317.9 %5.028057.13115345.35145.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก45156.4325693.043.1 %5.08495.8301ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก48464.39147594.01.8 %0.513062.127406.266643.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก43402.60233034.023.9 %5.010932.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก57409.50859838.0-4.2 %0.013423.665323.0460.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก57888.6652116.010.0 %5.09201.57031088.585988.2 %5.0
สพ.พิษณุโลก315679.7884666.073.2 %5.06581.044498.04131.7 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 1318992.91419015.0-7.6 %0.022187.9815803.328.8 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 890482.06800637.6310.1 %5.017494.10911934.2531.8 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก319729.19280207.1612.4 %5.010599.187983.33524.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6184722.66183048.030.9 %0.537785.80119579.31348.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก34691.6915720.083.5 %5.08042.02276.798371.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก45682.28929400.035.6 %5.011559.854510.314961.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก265496.31209189.9821.2 %5.025496.8919452.317462.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก39450.78118484.56153.1 %5.08270.042094.835474.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก78756.12534980.055.6 %5.017854.084644.996674.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก43900.121ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012027.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก48509.6647445.02.2 %1.010780.1992204.19879.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)210112.16128525.038.8 %5.039897.276850.702682.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.514018.274149.726670.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2317531.84161291.9549.2 %5.030995.8717455.579675.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3424114.75151156.3464.4 %5.024259.8815771.611376.2 %5.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล371067.53209875.7743.4 %5.05777.439915384.082-166.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7943616.6968001.78992.8 %5.04361.37018980.5068-105.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก924414.31801603.013.3 %5.021320.522878.23886.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว240072.64212845.011.3 %5.010093.724718.799853.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก1485134.6ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012451.319ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก5004996.0326743.7293.5 %5.067900.6177379.034289.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก357298.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011475.489815.91814.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย368898.53165882.0555.0 %5.012177.66876.037143.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก212710.19419337.78-97.1 %0.028624.46119610.65831.5 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก180407.14193383.0-7.2 %0.042232.8713370.20992.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก250086.2559800.076.1 %5.029040.0595558.664180.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)39566.55112.0100.0 %5.016495.3693178.918580.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก354844.44182766.4548.5 %5.024209.164610.803281.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 41482.2731973.022.9 %5.010476.125731.397545.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)58513.711109959.0-87.9 %0.014930.641858.1159794.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)30345.3698083.073.4 %5.015268.199182.6189998.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก36620.28115332.058.1 %5.05688.792459.635356.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 6656967.81498630.3124.1 %5.0140152.97110722.9121.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก689859.38115412.083.3 %5.0146657.0352737.22364.0 %5.0
รวม 42,001,328 13,998,826 66.67 % 5.0 1,668,485 712,857 57.28 % 5.0