จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร32101.93912125.062.2 %5.05483.461455.925473.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร36063.19124357.432.5 %5.06524.75981695.645474.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร37763.78125847.031.6 %5.07194.8398ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร282725.63183063.035.3 %5.032524.2017277.799877.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร51288.8412.0100.0 %5.02430.6499453.1499981.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน47822.64811753.075.4 %5.03278.76031295.717560.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก47359.4311656.075.4 %5.04425.2397998.2694777.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ46920.778712.081.4 %5.02668.56011111.490558.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล47191.85210865.077.0 %5.03790.011560.137558.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก47573.6217945.083.3 %5.03023.211132.19162.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน46034.239262.079.9 %5.02416.08011091.559454.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง47465.1025478.088.5 %5.02143.91991186.084544.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม52961.7196434.087.9 %5.02654.04644.4000275.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร51938.39838000.026.8 %5.012671.5212173.1673.9 %1.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร45605.00824289.046.7 %5.07597.31988881.6826-16.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร38510.71123590.038.7 %5.07651.31982409.684668.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร36884.39819266.047.8 %5.06738.47956723.94780.2 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร60091.0227872.053.6 %5.016495.3215115.9738.4 %4.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร28019.94947949.0-71.1 %0.06097.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร54028.6619290.064.3 %5.013603.268082.581140.6 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร43936.53138142.013.2 %5.09448.46971429.643484.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร83647.289106088.99-26.8 %0.016645.8592532.966184.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร40756.4315149.062.8 %5.08545.0205ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร21274.68829.058.5 %5.0607.19995697.95551-14.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร41163.85215540.2262.2 %5.08659.1396239.8464897.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร35712.62115552.056.5 %5.06282.12014134.865734.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร113666.8283471.026.6 %5.015169.17492.079650.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร71788.79778350.0-9.1 %0.016322.5210238.46337.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร42005.025893.038.4 %5.08792.28034422.753449.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร2027980.9149856.5692.6 %5.0752355.81909.9004599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร42773.7730802.05128.0 %5.08335.80083309.427560.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร137296.4532676.676.2 %5.010864.985481.899949.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร52983.44943351.018.2 %5.012633.449ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร45409.64128026.038.3 %5.010161.363308.583567.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร37639.87158566.0-55.6 %0.06966.7197ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร125912.4827985.077.8 %5.08583.04984281.649950.1 %5.0
รจจ.พิจิตร 455951.06387846.6314.9 %5.08913.71976169.202130.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร32902.57812932.060.7 %5.05369.4004ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร41378.35218761.554.7 %5.08602.04982988.39665.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร38063.64111107.870.8 %5.05456.482642.675551.6 %5.0
สปส.จ.พิจิตร79782.84465220.8218.3 %5.010769.885113.260752.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร44235.35254496.09-23.2 %0.09648.294958.352548.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร49434.44156960.219-15.2 %0.09286.66991251.607986.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1317965.31190535.0240.1 %5.014375.522839.956180.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2372575.38150500.9459.6 %5.015675.955466.119665.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร63808.39163608.6480.3 %0.53914.9099ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร1584741.8ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010653.127280.022531.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร268781.75207887.0222.7 %5.08642.8799ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร349933.97179417.4448.7 %5.07194.160210069.89-40.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร125331.87268377.03-114.1 %0.020477.0918897.937.7 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 38604.4825351.35934.3 %5.07879.80032986.495862.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)1154356.686697.092.5 %5.0432095.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรไม่ครบ5256.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3363.0569ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร207883.27211525.34-1.8 %0.045532.20347481.852-4.3 %0.0
รวม 7,743,289 3,267,269 57.81 % 5.0 1,182,813 239,915 79.72 % 5.0