จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี35538.6918643.7175.7 %5.05115.481099.1578.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี169504.782673.20351.2 %5.0769.289981120.012-45.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี55290.69180198.664-45.0 %0.08709.30082030.114576.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี306057.25243470.6720.4 %5.034787.9698715.480574.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี60959.60923488.061.5 %5.04073.96962.1505176.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง49978.62118920.062.1 %5.03508.14011199.8565.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม59152.25811311.080.9 %5.03881.1501675.041582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก50539.488347.083.5 %5.03924.78567.5775185.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ49534.3328030.083.8 %5.03611.6401771.3715278.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ61897.3983981.093.6 %5.02681.1599664.458575.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง48718.2116809.086.0 %5.05909.29981196.60179.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง57788.9495797.090.0 %5.03183.59991760.40744.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง48315.524656.090.4 %5.01442.3999570.9500160.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี98943.29765543.0733.8 %5.017304.579707.746143.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี59814.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012379.5694757.961461.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี40196.5318190.079.6 %5.08112.54983062.48162.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี41398.891ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04925.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี85457.61750177.041.3 %5.025196.1612433.57550.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10101973.9697410.9924.5 %2.029966.0596698.939977.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี42078.21142329.0-0.6 %0.06391.0801ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี60142.10925896.02956.9 %5.015764.426899.242256.2 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี45074.23828200.037.4 %5.010135.682174.5578.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 134542.91184014.86-36.8 %0.018469.072326.5587.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี53843.48836600.35232.0 %5.013463.464004.497170.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 868729.1872460.43-5.4 %0.017252.237698.781755.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)184429.83166754.099.6 %4.558926.80920328.78365.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7157946.81146082.777.5 %3.547805.6821973.11954.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี66480.75814043.078.9 %5.09355.8604ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี41356.51216542.6860.0 %5.07169.16024540.800336.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี74025.10958551.71920.9 %5.011396.591605.8885.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี68304.32556758.0-715.1 %0.018350.64120844.346-13.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี45759.96128605.037.5 %5.010306.834706.022554.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี47695.1816731.68964.9 %5.011181.232005.639982.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี110878.74174478.77-57.4 %0.017016.911163.78893.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี137876.5525874.081.2 %5.07625.40042373.242468.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี44790.3012223.095.0 %5.09983.51953190.649968.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี63410.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011504.82751.10576.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี70807.31344421.037.3 %5.016277.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี65992.086ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011048.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี351132.4168821.080.4 %5.012527.315914.659752.8 %5.0
สพ.ราชบุรี601137.88343831.5342.8 %5.012269.012414.175580.3 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 2573995.8678186.6973.7 %5.029076.42238916.05-721.7 %0.0
รจก.เขาบิน 1555490.1ไม่ครบประเมินไม่ได้0.022957.337659.849666.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี33674.449ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05343.481775.274466.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี62125.71955776.64110.2 %5.012950.034595.014664.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี199647.52318876.75-59.7 %0.013781.822877.399979.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี112855.3133227.10270.6 %5.08367.16993469.361158.5 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี75560.85257222.7524.3 %5.012702.664893.450261.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี54124.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.013007.053505.19873.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี46884.78139300.016.2 %5.012735.06848.432146.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี458523.94208694.5654.5 %5.057993.0517707.664686.7 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง57055.7568706.563-20.4 %0.015046.762026.537586.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)144232.66106370.026.3 %5.045585.9617207.161184.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1848991.56166315.6180.4 %5.019206.8018195.365257.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2290122.59121959.3558.0 %5.011833.667092.791540.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี65343.7553699.017.8 %5.03877.0701ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2242915.55184676.024.0 %5.08593.963850.832555.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม567398.19483655.014.8 %5.012648.9599643.639623.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี440255.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010332.479ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ231088.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06789.839813897.242-104.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง326253.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01329.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี159537.63196088.05-22.9 %0.024221.64117035.429.7 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี89206.734114406.06-28.2 %0.028732.559552.5734998.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 539884.53117764.055.5 %5.015098.164181.272972.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี2165578.51142138.847.3 %5.017291.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 50522.85240952.018.9 %5.013032.585456.343858.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี37561.449ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06104.31982889.84352.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี300031.5ไม่ครบประเมินไม่ได้0.053799.117ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 12,037,263 6,868,880 0.00 % 0.0 881,515 539,186 38.83 % 5.0