จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 824457.38303676.063.2 %5.03147.481532.080451.3 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี32566.998492.870173.9 %5.08637.71971093.193587.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี148632.13151796.09-2.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี178812.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0749.16003ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี48591.1635880.07826.2 %5.09185.13963470.207562.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี42049.35218720.055.5 %5.011889.41410.8770196.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี179551.91172154.614.1 %2.035412.05911683.8667.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04340.1802984.1524777.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง53909.0717786.067.0 %5.04082.4001546.4486.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา53890.80919154.0264.5 %5.04040.6299817.0759979.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน49760.849710.080.5 %5.03001.56011115.936562.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย47487.3916697.100185.9 %5.03441.06011128.9867.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค48091.5597620.084.2 %5.04986.83981205.293575.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ49097.6215725.088.3 %5.08284.67971198.95785.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี45441.5595299.088.3 %5.010750.1991141.966489.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์46646.8982343.095.0 %5.06596.19971208.808581.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ48132.6997042.085.4 %5.04970.2803701.9834685.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย48857.6295757.088.2 %5.03214.08011068.360566.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ47832.6995794.087.9 %5.04293.12011350.424968.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา49838.2819229.081.5 %5.03020.39991211.525559.9 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี45522.73186160.7-308.9 %0.015179.9714136.433172.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี80821.97782026.203-1.5 %0.016149.9219315.0-19.6 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี56215.9128607.049.1 %5.012351.4273.6759997.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี51215.32824437.052.3 %5.021463.433771.70982.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี39841.37115637.060.8 %5.09653.63961513.416584.3 %5.0
สำนักชลประทานที่ 133009776.02991652.80.6 %0.51158766.4241390.079.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี45862.6825529.044.3 %5.010233.246573.039635.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี67472.25847856.029.1 %5.023607.86917591.10225.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบ44462.871ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6868.1294ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี60382.1655924.3527.4 %3.514536.8015581.183661.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี51512.66870496.0-36.9 %0.09148.90049554.1309-4.4 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี69423.031179749.98-158.9 %0.016624.4392438.051585.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี43658.19129692.0232.0 %5.06557.70023941.587939.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี42920.87115897.063.0 %5.012402.859785.7260193.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี38101.35913097.5765.6 %5.010425.164211.378459.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี48720.24255863.551-14.7 %0.014133.344133.981970.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี60981.039278516.03-356.7 %0.019589.1614602.13125.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี68725.97761615.44110.3 %5.013148.2795970.464854.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี42422.24230914.027.1 %5.013220.542052.380184.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี57215.531105911.22-85.1 %0.016002.481223.894592.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี141858.7730107.078.8 %5.012876.498393.620134.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี47295.6645089.9924.7 %2.014171.377295.211448.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี51933.60927386.047.3 %5.015938.0415872.586463.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี60475.5949206.16818.6 %5.018240.775462.376570.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี59348.35957826.9382.6 %1.011023.411109.058589.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี136397.13116824.0214.4 %5.07087.81015890.66716.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี1883012.1714891.6362.0 %5.020621.0515984.018671.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี34271.14116896.050.7 %5.04170.541713.030558.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี57887.69149068.60915.2 %5.017126.04139207.582-128.9 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี39903.87932994.44917.3 %5.011285.5213129.689572.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี72397.54778020.203-7.8 %0.08667.13964567.191447.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี53035.51240229.024.1 %5.016280.379693.729540.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)219661.5660784.072.3 %5.092171.7583520.39696.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี443501.2869781.86784.3 %5.011498.662868.434875.1 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"ไม่ครบ29949.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2242.323ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4173928.98128632.226.0 %5.016699.5615543.895566.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1265226.0737516.31-178.1 %0.023068.2997438.105567.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2362249.94187832.048.1 %5.0128886.886153.696895.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3115383.3892007.97720.3 %5.030519.487183.833576.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี28272.9157991.27-105.1 %0.03958.471955.5150.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี168052.2759842.82864.4 %5.04481.22025133.3442-14.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี636411.75599904.885.7 %2.517424.8815842.101166.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี770205.06463189.039.9 %5.013620.8017808.246642.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี453729.91455502.0-0.4 %0.016398.72115683.0724.4 %2.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี365226.63298866.0318.2 %5.014508.9595422.0262.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี774073.56350868.6654.7 %5.013040.8295767.905855.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน153752.1699843.35935.1 %5.011424.63452.814969.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี641183.94285295.055.5 %5.032180.64124713.80323.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 45721.23839078.014.5 %5.013638.8916836.199749.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1195647.06110293.543.6 %5.044081.00818532.058.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี40260.42222951.06143.0 %5.010504.924483.39757.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี997703.0393995.1960.5 %5.077284.6865682.46115.0 %5.0
รวม 15,333,636 10,865,174 29.14 % 5.0 2,279,371 683,269 70.02 % 5.0