จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี36039.7195949.083.5 %5.05428.43991074.516580.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี241084.09158929.0234.1 %5.01035.872373.1001-129.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี40308.19123636.86941.4 %5.08299.81051652.800480.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี41098.62920896.049.2 %5.07938.4897993.1387.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี122742.248979.440492.7 %5.028697.2797914.782272.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี63356.98820613.067.5 %5.03675.5999695.3999681.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช49248.8717193.085.4 %5.03934.2002916.7576.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง48663.937586.160284.4 %5.04036.6802495.7384987.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า51158.64815315.070.1 %5.02516.28829.3499867.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์48944.078654.082.3 %5.02519.6401776.8909969.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์51689.35910377.079.9 %5.02773.6799728.1464873.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง57225.98812232.078.6 %5.03826.02791.4829779.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก54843.2513207.075.9 %5.03708.5999263.7389892.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง76637.7739730.087.3 %5.03950.48925.2999976.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ47521.9310550.077.8 %5.03876.72549.0809985.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี110916.5452467.17252.7 %5.014099.6414280.077-1.3 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี41553.14112.0100.0 %5.07482.12012241.591670.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี50561.85234258.032.2 %5.011589.68756.235424.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี48112.7516245.066.2 %5.07662.31013982.799148.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี38139.2323247.039.0 %5.07025.75987654.0737-8.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี53559.88340088.025.2 %5.012692.5217213.967-35.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี47438.62142594.010.2 %5.07281.80039289.7607-27.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี66938.34440835.039.0 %5.017294.39811094.23235.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)65321.62942021.12135.7 %5.012255.185747.180753.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี171953.0542506.69175.3 %5.019233.993894.135379.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง138445.77157974.34-14.1 %0.046225.60266215.852-43.2 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี44187.21920078.054.6 %5.09706.98058903.52348.3 %4.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี86846.28993701.859-7.9 %0.025052.8797645.571369.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี42463.12114973.064.7 %5.09307.6396913.6909890.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี59436.7710362.082.6 %5.07025.75984242.528839.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี50371.76254152.301-7.5 %0.010315.485524.924346.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี80868.773110334.21-36.4 %0.012692.515905.31453.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี158091.0683111.047.4 %5.015468.8416740.291-8.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี55343.1821351.061.4 %5.010828.953045.129971.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี93095.68121129.33-30.1 %0.019519.231335.8393.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี182554.47165783.759.2 %4.528755.7014447.600184.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี109847.7335041.1668.1 %5.09748.01954422.990754.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี60087.76251033.515.1 %5.09992.28035270.704647.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี62894.07835531.043.5 %5.011874.8114456.460462.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี57155.6635805.037.4 %5.014061.686453.444854.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี52564.17240734.022.5 %5.08851.3203843.44890.5 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี245895.55107090.8656.4 %5.06115.56014461.200227.1 %5.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 1044712.91216062.6-16.4 %0.020406.3598160.574260.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี33851.099240.072.7 %5.05656.56011017.4582.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี46310.53935832.022.6 %5.08533.310542015.188-392.4 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี381232.66220191.5842.2 %5.023861.3816473.431272.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี45879.12913285.0371.0 %5.07329.963311.339154.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี58214.7554492.06.4 %3.010981.085353.922951.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี57714.71922953.060.2 %5.07396.60012180.2570.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี43891.4851002.0-16.2 %0.010448.648234.823221.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี57082.35951754.09.3 %4.56442.08016333.11771.7 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)100878.353560.046.9 %5.025606.0613484.39586.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 14170364.0203646.5995.1 %5.011842.776866.077142.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2324045.84116873.2163.9 %5.013217.493351.077474.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3505758.25129108.9874.5 %5.016791.078322.786150.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี91994.96112.0100.0 %5.05156.450211.499.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี999862.311064612.8-6.5 %0.016097.647991.545450.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี1459487.5420514.3471.2 %5.09870.47959481.64553.9 %1.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี361566.94476584.0-31.8 %0.011358.8413740.0-21.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส302790.28237487.9821.6 %5.08965.32034888.549845.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง508828.6666617.57886.9 %5.09193.91992713.494470.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง928257.38295563.6968.2 %5.08275.56055600.66832.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี260786.23298199.0-14.3 %0.022630.19914671.4535.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 56272.7346551.50817.3 %5.09116.294872.293546.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม92320.953145312.0-57.4 %0.026033.5991.1319696.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี41694.21116387.060.7 %5.07482.12013548.306952.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี462667.88175645.062.0 %5.043656.26264506.336-47.8 %0.0
รวม 15,741,674 7,247,796 53.96 % 5.0 804,728 494,084 38.60 % 5.0