จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม52427.85914179.073.0 %5.04535.08011837.8459.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม43928.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07467.7998ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม42645.0931460.026.2 %5.07011.49028396.9551-19.8 %0.0
สำนักงานสรรพากรภาค 6359519.3490209.82874.9 %5.067585.7973741.999594.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2350057.53264800.9424.4 %5.027823.846053.290578.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม1303286.56189263.0337.6 %5.032587.8615055.899984.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 160738.7321937.063.9 %5.02404.9199813.3330166.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน271766.47741871.041.7 %5.04458.91991368.85569.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล74703.20317877.076.1 %5.04602.33981194.26474.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม228512.0826963.088.2 %5.05211.75570.0379689.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี212834.213373.093.7 %5.03189.0654.8919779.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน54687.7512964.076.3 %5.04302.27773.7750282.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน66674.0714196.078.7 %5.03372.5999857.8499874.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม50661.7118065.084.1 %5.04263.6602574.7586.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7173920.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.029002.8316281.46943.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 146696.5740296.013.7 %5.010022.5213867.554461.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 246803.4159368.0-26.8 %0.09398.87996462.450731.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม64770.78133153.048.8 %5.010890.746467.201240.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 341424.37914965.063.9 %5.06906.80033029.806456.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม39513.69121312.046.1 %5.06859.34031742.62374.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม39300.4824069.038.8 %5.07486.45023260.751556.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม141310.8698361.99230.4 %5.018934.53916949.0210.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 767527.3250746.024.9 %5.025693.96121714.3515.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม39349.55952544.82-33.5 %0.05427.08013491.099635.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม61672.51248296.021.7 %5.013761.985542.452159.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม44447.69122809.048.7 %5.07384.6602522.278592.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม206530.09213437.84-3.3 %0.022376.252284.816489.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม43878.24224559.044.0 %5.08418.48059685.1074-15.0 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)161067.3883142.78948.4 %5.08211.14066062.159226.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม42766.12116263.062.0 %5.08000.3496708.4149891.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม36929.08211416.069.1 %5.05794.46972945.199549.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม55329.37148723.011.9 %5.08094.24023084.277861.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม69508.89144524.21935.9 %5.016201.598047.107950.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม76802.03952457.031.7 %5.017927.879ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐมไม่ครบ11968.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1480.651ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม181752.41162758.6410.5 %5.041753.7111033.837597.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม144262.824068.46183.3 %5.09578.61045068.981447.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม45346.5237899.46116.4 %5.09141.25985193.849643.2 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม47203.39123643.049.9 %5.08023.33011705.696578.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม87829.35958004.034.0 %5.018179.686184.680766.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม74785.65670796.05.3 %2.59559.45021313.650586.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา264979.44137760.048.0 %5.010941.34026.68963.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา257950.06213968.017.1 %5.012059.485235.497656.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร693945.19434117.8437.4 %5.024366.276925.204171.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี348836.47193986.8444.4 %5.019751.244523.609477.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม133510.2586185.14835.4 %5.013002.845588.2557.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก277521.72651360.56-134.7 %0.08955.75985163.142642.3 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม2038823.32203816.0-8.1 %0.021497.0913823.48835.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม9475.559613851.0-46.2 %0.02875.37991550.43846.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม75955.03113177.082.7 %5.015131.31981.462586.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม45906.037772.94117.7 %5.07943.28964096.827648.4 %5.0
สปส.จ.นครปฐม182919.19180920.271.1 %0.527434.6812180.29955.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม52871.7330900.35941.6 %5.011917.636820.450742.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม167411.5279093.73452.8 %5.07285.25982844.863561.0 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)41195.64835144.014.7 %5.09971.20021661.518483.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1257298.44158378.9438.4 %5.014181.844829.139665.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2225741.42117041.9848.2 %5.011192.265266.674352.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 181514.898151013.84-85.3 %0.03038.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม809295.06161934.8180.0 %5.05583.64995020.369610.1 %5.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง356811.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07818.1201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม641065.88121408.2981.1 %5.04467.12015260.9956-17.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม346122.25354815.03-2.5 %0.06759.46973070.615554.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)528566.75203231.4161.6 %5.05568.483170.610843.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล585225.25215472.063.2 %5.05799.52982586.736155.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม1957265.1530356.072.9 %5.010718.2ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม109145.23259344.94-137.6 %0.014410.2521518.59-49.3 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)3381509.84708990.0-39.3 %0.017915.13115090.80715.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 46413.60238576.016.9 %5.09141.26957247.331520.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม35295.05917076.051.6 %5.04995.60012263.58454.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ178697.73ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม569707.19244382.4757.1 %5.062385.69157240.08.2 %4.0
รวม 18,000,790 13,678,847 24.01 % 5.0 851,985 383,530 54.98 % 5.0