จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร36888.60918742.049.2 %5.02281.52906.5184960.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร38597.4120346.047.3 %5.05624.93995894.4375-4.8 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร39169.25819177.051.0 %5.05720.0103441.170592.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1302208.78143989.5352.4 %5.036452.2815221.940985.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2396211.16169157.6657.3 %5.039714.845535.282286.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 190433.35968209.6824.6 %5.03351.721059.2568.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร56510.12194140.008-66.6 %0.012166.1997049.807642.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร46021.17229797.035.3 %5.08629.43954446.788648.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร37603.9119716.047.6 %5.05092.43991360.971973.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร38817.39118005.053.6 %5.05548.87012600.435153.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร39696.30927529.030.7 %5.05579.045183.35217.1 %3.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร22778.6628084.0-23.3 %0.04217.64011909.97554.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร57089.80161151.141-7.1 %0.012641.636512.857948.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร122071.55167323.02-37.1 %0.013991.764044.643871.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร42706.05926046.0939.0 %5.06918.03551.166548.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร44870.37913118.070.8 %5.08059.0601554.4484993.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร35522.5722552.036.5 %5.04426.96972887.049834.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร47737.10247164.161.2 %0.58705.53033518.66759.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร126353.81439433.0-247.8 %0.018800.7612095.63535.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร54926.37120065.063.5 %5.09656.49024753.106450.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร39781.67221561.045.8 %5.05247.791435.86872.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร71023.023156733.98-120.7 %0.015458.642441.148484.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร35817.0915578.056.5 %5.04179.71971952.2553.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร45284.10224292.046.4 %5.07830.83982752.263964.9 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร43229.53931900.026.2 %5.07260.32031522.803579.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร55711.62144308.19120.5 %5.06708.87992286.564565.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร50133.53955392.0-10.5 %0.06233.4004752.49587.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร142873.4430363.078.7 %5.08110.04982696.841366.7 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 747733.19809299.0-8.2 %0.011005.177296.778333.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 783806.383213744.0-155.0 %0.021674.1612096.07544.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร35755.39819409.045.7 %5.04103.67971404.023965.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร127114.18180336.33-41.9 %0.026846.8097874.06270.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร51443.26254677.0-6.3 %0.010112.764146.919959.0 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร107428.55212829.0-98.1 %0.019016.355339.638271.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร46302.1616497.064.4 %5.08287.199211.499.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร96957.64885359.03912.0 %5.026183.0781384.03694.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร498436.4460700.19987.8 %5.03609.64011028.22871.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร330736.38131422.4460.3 %5.013650.714222.436569.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร201311.2547386.03976.5 %5.03231.15012338.29227.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร941836.44803884.014.6 %5.014259.766711.769552.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว480963.0211416.056.0 %5.04625.60013148.518631.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร139961.22117197.3816.3 %5.013014.928124.893637.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 66597.04742261.56336.5 %5.09010.03038720.06933.2 %1.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร33667.71920987.9837.7 %5.03723.35991818.883551.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร843465.38422196.8149.9 %5.0164836.3970165.69557.4 %5.0
รวม 6,993,584 5,283,476 24.45 % 5.0 635,800 241,199 62.06 % 5.0