จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง39552.12110577.073.3 %5.03112.6802967.7365168.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง32482.14117850.80145.0 %5.04656.33011542.123466.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง33109.2721016.036.5 %5.04592.85011151.11574.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง161915.77154375.594.7 %2.020021.31113176.5134.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง53496.14824656.053.9 %5.02323.6799523.4500177.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ53844.89112305.077.1 %5.02839.9199796.0999872.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง47917.4925216.089.1 %5.01857.0598.8895367.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย47558.9696155.087.1 %5.01627.5922.4500143.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก47493.6414224.091.1 %5.01564.62570.063.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา47719.1915720.088.0 %5.01666.98950.043.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้22589.172300.089.8 %5.01741.560111.499.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง41243.46928633.88130.6 %5.06881.24025447.642120.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง59639.07823202.06161.1 %5.09809.67976774.37330.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง39620.9696547.369183.5 %5.06082.56012639.413656.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง37331.33216624.055.5 %5.05112.78035481.8896-7.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง44246.44124824.043.9 %5.07394.37018764.5283-18.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง26658.06155592.32-108.5 %0.04636.79982621.296943.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง24716.3431621.0-27.9 %0.09923.78035714.779842.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง156300.75196705.41-25.9 %0.010646.45133.524451.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง44213.48814554.067.1 %5.06729.10992864.26957.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง44511.0711199.074.8 %5.06919.3203384.8924994.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง36444.7197803.078.6 %5.04028.8398764.7581.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง41520.3243905.0-5.7 %0.06348.77982111.984966.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง193147.55318077.81-64.7 %0.017492.1613800.72721.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง58951.98854989.06.7 %3.09505.43955910.890637.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง91392.54742754.053.2 %5.025326.773128.63587.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง91833.406146559.02-59.6 %0.014031.011061.064592.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง55229.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05036.6899ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง42183.3226580.037.0 %5.06919.32032580.950462.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง50556.08223252.39154.0 %5.07832.045799.351126.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง53154.30920513.061.4 %5.07679.87993048.160460.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง50940.80931673.037.8 %5.04637.3198530.2614788.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง40680.19123174.043.0 %5.06960.49022249.9867.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 502941.69570071.25-13.3 %0.07692.56987045.5418.4 %4.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง6563.9812282.0-87.1 %0.03344.281004.73970.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง36251.64811454.068.4 %5.03330.41991585.787552.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง47359.53961452.84-29.8 %0.07375.67973885.024947.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง40902.37936612.010.5 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง46604.0752340.719-12.3 %0.07026.483792.570846.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง291984.16207597.0328.9 %5.012229.654144.014266.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง53300.05152660.981.2 %0.53107.51874.064939.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง738110.38693370.06.1 %3.011414.847727.955632.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง217493.5171404.4721.2 %5.03526.20026614.8682-87.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ284342.06160950.043.4 %5.04409.80032577.349941.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง74752.57223381.64-198.8 %0.011729.412478.319-6.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 40760.03928036.031.2 %5.06310.80033460.073545.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง36205.6489853.072.8 %5.04219.02981527.2563.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง218522.2772282.46966.9 %5.027278.61926965.7731.1 %0.5
รวม 4,493,059 3,776,927 15.94 % 5.0 343,898 192,706 43.96 % 5.0