จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม31707.81110828.3965.8 %5.02593.56011015.41760.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม52181.0793305.836-78.8 %0.05103.71971960.267961.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม37619.3225053.033.4 %5.04647.3599246.4659994.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม361918.78248383.0231.4 %5.027977.3985489.413680.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02555.1799661.114574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา50601.5089679.080.9 %5.02188.6799797.4299963.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที47891.6915103.089.3 %5.01882.5383.7999979.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง47384.89162518.449-31.9 %0.011232.4793575.884368.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม60322.53151719.37914.3 %5.08107.65973685.021554.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม50472.46119633.061.1 %5.09211.19923518.914161.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม38408.8799854.074.3 %5.05103.71973084.630939.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม142478.812437.091.3 %5.046292.2422555.110494.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม42747.0910705.475.0 %5.04666.37013462.189525.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม37481.8234616.5787.6 %3.57244.042881.54360.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม46447.87128751.37938.1 %5.07842.04046.524948.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม171369.27133063.6622.4 %5.011062.199782.4675392.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม42212.7513867.067.1 %5.05687.43022124.931662.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม40142.011213.072.1 %5.05731.2598677.6444788.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม36998.2386858.081.5 %5.010970.94344.597260.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม42473.536946.44113.0 %5.06206.36042113.740565.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม59399.10247397.020.2 %5.013317.9593480.90673.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม67490.0725855.061.7 %5.016285.088991.617244.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม42670.2317348.059.3 %5.05141.74021212.753576.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม55998.96966589.953-18.9 %0.011036.7486.5994995.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม135916.2318122.086.7 %5.05103.71973362.268334.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม44520.026066.041.5 %5.07157.40042803.849160.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม46003.07837231.019.1 %5.07842.01992.938574.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม57100.05126573.52953.5 %5.06548.87991899.857471.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม46514.05131503.032.3 %5.04095.8301694.4500183.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม139775.8647555.066.0 %5.05959.39991241.6579.2 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 475230.25210207.8455.8 %5.07400.06013184.199557.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม32239.4110094.068.7 %5.02821.79981436.43849.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม55646.5949186.14811.6 %5.09857.70024190.79257.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม38117.10217031.955.3 %5.04723.36042608.633344.8 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม53264.96942826.019.6 %5.08469.57031959.393976.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม42361.89132336.7323.7 %5.06016.55022.599616.5 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม39683.53935495.80110.6 %5.05560.08013622.839834.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม158635.11180148.66-13.6 %0.06731.79986137.90148.8 %4.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม351409.0935253.090.0 %5.03546.02945.459516.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม703770.63689960.02.0 %1.012056.286129.640649.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม180763.45118109.3434.7 %5.04177.20022090.484450.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา182481.4518924.089.6 %5.02692.14012469.88.3 %4.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม213893.73167548.0821.7 %5.011241.65699.911649.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม424727.16356216.016.1 %5.015703.3717421.171952.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 39361.57822241.043.5 %5.05560.08014095.953426.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม34334.6095630.910283.6 %5.03259.11012007.596938.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม168568.2325567.484.8 %5.032146.6828883.32610.2 %5.0
รวม 5,270,737 3,185,553 39.56 % 5.0 410,758 163,480 60.20 % 5.0