จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี32078.077843.075.6 %5.05448.23971572.278471.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี120489.4859294.5750.8 %5.0754.34998561.2409725.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี139852.3156173.64859.8 %5.09022.93953684.831559.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 49222.99215260.069.0 %5.08338.3604116.88898.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี202386.33125256.5938.1 %5.026898.275606.330179.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย51305.1099993.080.5 %5.02436.6802771.1434968.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง46620.415299.088.6 %5.04301.2397939.5999878.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม50131.7199739.080.6 %5.02027.26470.3544976.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด49266.8715082.089.7 %5.01999.4399671.28966.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง49338.5598927.081.9 %5.03763.8601565.2974985.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน46957.4695376.088.6 %5.04938.83981047.07178.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ73667.4699598.087.0 %5.04299.59961201.759572.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี56354.7515461.072.6 %5.03465.53559.9774883.8 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม29178.5292372.7791.9 %5.04444.680211.34999999.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี147326.0268669.0753.4 %5.013929.111805.14915.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09415.211987.53378.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี51999.44126671.048.7 %5.011837.643127.912873.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี62290.4146728.025.0 %5.010301.9394986.998551.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี40184.83223270.43942.1 %5.08604.62014745.2544.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี100656.6232489.067.7 %5.031195.89117413.66844.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี29489.1633460.0-13.5 %0.05793.35993919.291532.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี57417.85237359.034.9 %5.015260.1611824.00422.5 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี41936.89839919.774.8 %2.08230.05962388.128971.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี165869.38147061.9811.3 %5.018683.0415811.985868.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)94752.508132684.0-40.0 %0.035105.37111328.7567.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี63673.2728461.055.3 %5.09764.56053232.038366.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี41977.1812315.070.7 %5.09156.0801573.1635193.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี37933.19915486.059.2 %5.07121.33982856.773459.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี46434.99240725.57812.3 %5.010163.921892.637581.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี94758.40680267.00815.3 %5.023475.3591075.5995.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี58942.46949551.78115.9 %5.014556.8816278.340856.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี49486.8220264.059.1 %5.09555.36042892.778369.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี115669.98134534.39-16.3 %0.029769.369709.6024897.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี90331.25817353.080.8 %5.09954.68955157.046448.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี57609.3464039.52-11.2 %0.011361.926986.557638.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี54402.64137654.28930.8 %5.09156.01877.133579.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี54070.49238934.19928.0 %5.012065.73518.0470.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี47192.10235910.023.9 %5.09327.41991985.756578.7 %5.0
สพ.เพชรบุรี137865.5625872.081.2 %5.08773.32033249.85563.0 %5.0
รจก.เพชรบุรี 780892.75820386.13-5.1 %0.015059.586928.663654.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี34415.2510894.068.3 %5.06056.481640.17572.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี62080.62142672.44131.3 %5.012015.474745.12760.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี57564.19922625.6560.7 %5.08414.75982487.006870.4 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี62886.2550935.71919.0 %5.013697.354006.337470.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี44713.49223042.4148.5 %5.09384.24021808.182580.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี175984.77159092.09.6 %4.542955.03551.299891.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)200814.08132664.0533.9 %5.034491.6029312.254973.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1895162.88166495.7381.4 %5.010643.165020.350152.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2366523.16127509.6965.2 %5.019833.415554.811572.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี65974.68859256.010.2 %5.04809.95026138.8999-27.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี967098.38441815.0354.3 %5.010342.3210035.8323.0 %1.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี861589.81383934.055.4 %5.010079.587422.93926.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี329483.88324598.251.5 %0.510970.613880.766-26.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี611085.31177777.070.9 %5.010163.247587.494625.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยไม่ครบ151911.81ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6250.0498ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด980583.25226823.9876.9 %5.09906.968495.735414.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี142513.38240777.05-69.0 %0.021971.5219027.29113.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 40638.4127140.033.2 %5.08490.46974508.119146.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี50454.39821174.058.0 %5.06817.08012183.022968.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี356956.72265030.025.8 %5.082869.11766965.06319.2 %5.0
รวม 9,826,537 5,249,999 46.57 % 5.0 773,670 330,703 57.26 % 5.0