จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์49379.8989814.080.1 %5.05567.62012378.336457.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์93724.2598065.813-4.6 %0.0652.080022094.3889-221.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์44082.82857630.629-30.7 %0.09599.042439.512974.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์36090.94119771.045.2 %5.07355.3701330.0395.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์187220.3890595.11751.6 %5.027626.39811606.10358.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์54885.9815207.972.3 %5.03916.2002661.4945183.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี45664.419312.079.6 %5.03225.1101928.5679971.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก47025.8595002.089.4 %5.03233.64011031.35868.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน50620.7629041.082.1 %5.05383.75981368.074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย46699.6215186.088.9 %5.05576.40041596.071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี53507.06317699.066.9 %5.06044.2402798.086.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน61167.7519696.067.8 %5.07124.40041886.773.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด54665.9025726.089.5 %5.04223.64991188.4571.9 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์66435.79757884.39812.9 %5.09900.42971356.80986.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์52310.6862133.578-18.8 %0.013504.14449.885367.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน35475.8218925.046.7 %5.07000.17972602.066962.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน30929.55112468.059.7 %5.06424.36041564.583575.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์34972.21120061.2342.6 %5.06899.08981198.93882.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์57019.10219980.065.0 %5.012698.666762.70846.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์37808.4812149.067.9 %5.08794.40042217.683674.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์53562.4841282.01222.9 %5.09142.67974190.254454.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์191248.4155006.8271.2 %5.063601.11714217.42477.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์28127.14125968.337.7 %3.56112.24024698.585923.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์56566.60931560.31144.2 %5.012545.769671.617222.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์42495.67221990.948.3 %5.010017.531329.58286.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์154024.64117218.9923.9 %5.014562.333730.82174.4 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน959806.25485787.2549.4 %5.05585.85995228.95176.4 %3.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)151452.77100173.6733.9 %5.051058.55938792.30124.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์43046.14823779.044.8 %5.010036.439ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์26735.8314386.0146.2 %5.0722.67999763.79999-5.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)22871.527492.067.2 %5.0870.83997803.310497.8 %3.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)60967.44965892.0-8.1 %0.01079.28706.6574734.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์41766.239847.076.4 %5.09150.5375.5159995.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์35300.6418623.075.6 %5.07222.234275.636240.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์43837.05141084.06.3 %3.09922.59987.3643-0.7 %0.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์44274.12936556.017.4 %5.019017.3594899.178274.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์112714.6365465.041.9 %5.020742.574741.335977.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์73570.60218549.27574.8 %5.09161.66022318.379974.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์70494.422113350.87-60.8 %0.016368.951791.348589.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์169101.2159516.985.7 %2.528956.7513875.852.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์128922.7726867.079.2 %5.07640.60014282.048844.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์45281.3439020.89813.8 %5.011221.084513.003459.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์38872.5222292.042.7 %5.08686.32034120.425352.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์42039.0592696.369993.6 %5.09428.09964737.814949.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์87702.96152100.040.6 %5.08689.0801868.1289790.0 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์136937.4525157.081.6 %5.010032.784301.327657.1 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 725697.13430268.8140.7 %5.012325.7411795.454.3 %2.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์33846.3719216.072.8 %5.06214.29981651.8673.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์121274.7558502.5251.8 %5.012299.3114679.643162.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์43774.07815909.39963.7 %5.07393.38042073.508172.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์105966.5173197.64130.9 %5.017300.529077.477547.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์38002.98816338.6957.0 %5.08515.14061391.531583.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์40983.60932832.55119.9 %5.08460.8398138.260598.4 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์682750.01472080.0-115.6 %0.021127.7612156.32542.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1313484.94110717.6464.7 %5.015820.248654.405345.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2372850.69160923.9556.8 %5.019646.526483.237367.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์29682.3524580.4917.2 %5.03936.61992850.027.6 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์269720.6663979.19976.3 %5.02845.34014536.4116-59.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์7323590.0535416.092.7 %5.048345.7583325.807493.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี569625.13162008.6171.6 %5.09873.12013671.779562.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล432938.25184185.0257.5 %5.011470.7211406.6880.6 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์170427.25268294.0-57.4 %0.023264.410552.46454.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 102369.7240301.060.6 %5.022857.3818183.926864.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์32275.111490.064.4 %5.06176.52051556.749574.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ55561.387ประเมินไม่ได้0.0
รวม 15,410,667 5,848,252 62.05 % 5.0 764,162 301,866 60.50 % 5.0