จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช30508.911200.063.3 %5.06463.68022154.066.7 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช481550.44195927.1959.3 %5.06438.47953154.051.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช126410.1596826.523.4 %5.0795.17999ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช129797.327251.579.0 %5.0692.160031496.3831-116.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช36079.30126457.026.7 %5.08745.59962185.601175.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช36690.21123150.036.9 %5.08517.479597.65999698.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช276303.09273230.091.1 %0.546765.4619575.258879.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05643.3701909.1594883.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี46003.484052.091.2 %5.02278.4399807.4525164.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา44303.04827.089.1 %5.02174.02548.7390174.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง47162.76216049.066.0 %5.05544.3599ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน43807.022654.093.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่44299.3986069.086.3 %5.02953.6799879.3674970.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด45164.7896557.085.5 %5.04242.3599686.0139883.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา46485.8288711.081.3 %5.02899.29393.7559886.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง57486.28122162.80161.4 %5.06827.4302475.6269893.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน44743.3012723.330193.9 %5.03297.5999382.441588.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่43821.2194620.089.5 %5.04428.5996879.2155280.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง51836.188990.082.7 %5.03346.3198926.2572.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์52600.1418520.083.8 %5.02808.0290.0635189.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล46301.755357.088.4 %5.04599.96493.58289.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร44496.329905.077.7 %5.03911.0999654.0654983.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์44037.2816657.084.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม44803.7894818.089.2 %5.02275.9199572.6314774.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง43559.6094757.089.1 %5.02959.4399857.7835171.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ44515.3525774.087.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช68070.2564071.775.9 %2.59734.4805931.2374990.4 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล64238.2551099.5920.5 %5.07259.28031663.4577.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช77301.68876534.2031.0 %0.521752.527208.599666.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา32630.2515460.052.6 %5.076146.8913202.4595.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง35408.9113699.061.3 %5.08452.62013599.5557.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง34192.517047.050.1 %5.05813.80034178.100128.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04215.66022162.456548.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03226.37991434.281555.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช58255.85937577.035.5 %5.015857.459948.439537.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช41784.01218973.054.6 %5.011027.5215120.718353.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 15152247.0323663.41-112.6 %0.061229.08289015.203-45.4 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 845824.7720214.055.9 %5.018401.6412062.67888.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช58539.14117198.070.6 %5.018101.6199160.849649.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช49247.94974426.109-51.1 %0.014184.2124856.607-75.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช41698.21953881.008-29.2 %0.08382.09145.4248-9.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช76213.42250567.0233.7 %5.025042.20929661.441-18.4 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช47807.1835073.19926.6 %5.013066.733179.906575.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช138748.2151595.95-9.3 %0.015693.6011727.603589.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช1747665.41651934.05.5 %2.58662.56058872.2998-2.4 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 109999.9168010.66-52.7 %0.042273.87945436.648-7.5 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช44962.3230607.031.9 %5.012183.065898.549851.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)38803.39815663.5159.6 %5.09430.19922291.11575.7 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช39568.28115850.059.9 %5.0977.520021028.6169-5.2 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)22311.85912906.042.2 %5.0821.16003570.030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)22311.8595001.077.6 %5.0971.16003649.5054933.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช42867.0213449.068.6 %5.010756.75609.1209794.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช36945.10914152.561.7 %5.08902.35064300.193451.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช59521.05952141.9812.4 %5.012244.663207.266673.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช104717.68377565.19-260.6 %0.030556.9834862.121-14.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช101955.9673390.028.0 %5.019014.2411760.19238.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช47978.2733865.029.4 %5.013537.684396.884867.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช88598.328152004.0-71.6 %0.017816.151903.353589.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช54590.773375.429993.8 %5.013537.686635.77151.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช46753.30960168.16-28.7 %0.012834.254728.719763.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช63116.93831069.050.8 %5.017416.925171.24970.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช63836.89826558.058.4 %5.017693.266321.917564.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช69316.70363153.08.9 %4.010799.4602.3095194.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช177908.4151600.87171.0 %5.06560.043316.782549.4 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 2133731.31423019.033.3 %5.028485.21912715.02555.4 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 478880.41315719.0634.1 %5.010569.157643.006327.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช75598.9368697.09.1 %4.56242.542822.664654.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช31389.7719035.039.4 %5.07034.021938.9572.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช51457.39145910.010.8 %5.014260.376330.647955.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช37169.69119338.048.0 %5.09220.90042827.722469.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช45672.2731886.030.2 %5.013442.715908.149956.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช58371.88335393.039.4 %5.022001.767757.571364.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช67391.31360989.1489.5 %4.512762.6015790.2554.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช409453.5358332.2385.8 %5.09085.08013341.83263.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)310506.44110521.064.4 %5.033931.739319.509872.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1350625.53186661.0946.8 %5.011045.213455.444368.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2356825.97116171.067.4 %5.020006.679163.889654.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3258538.31114972.055.5 %5.030891.099825.527368.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 216868.38147678.8831.9 %5.016112.1094710.755470.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช207986.48141979.3431.7 %5.04414.60016438.9673-45.9 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช75259.46952290.78130.5 %5.03712.36526.0601-75.8 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล464433.56681.5399899.9 %5.08608.55964128.431652.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช1044762.0545500.047.8 %5.021032.2797869.062.6 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช567260.13171500.069.8 %5.015950.161615.089.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล8804338.0273399.096.9 %5.013213.081537.432588.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช330521.56168217.2249.1 %5.09439.19924525.467352.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช5477813.0382319.5693.0 %5.013308.95911833.08811.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช219742.19105611.7951.9 %5.010415.086313.880939.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช538708.31248600.053.9 %5.010660.1995708.56246.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร480240.91145896.069.6 %5.011488.5613890.00266.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี263789.47102010.061.3 %5.09196.56053653.452960.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง1905878.6366669.2580.8 %5.016656.7217366.179255.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช229803.67356774.0-55.3 %0.030212.9818248.67439.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช416209.38235332.543.5 %5.0116670.3123987.55779.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช1359362.9681054.049.9 %5.025018.6216773.572.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 46752.14847001.0-0.5 %0.013081.328730.367233.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช38862.62917531.054.9 %5.09943.61042644.676573.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช513108.44544195.0-6.1 %0.067237.3238583.48442.6 %5.0
รวม 33,826,016 12,001,674 64.52 % 5.0 1,392,198 653,165 53.08 % 5.0