จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่31237.0914884.052.4 %5.04812.89992079.084556.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0705.299991525.51-116.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่36622.2717052.053.4 %5.04337.81982206.752449.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่42436.33230079.029.1 %5.07836.8398639.0175291.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่123435.16114047.07.6 %3.524000.0316503.81472.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่59052.4817537.070.3 %5.03779.35992099.84244.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก48175.7513011.073.0 %5.04113.6001502.7210187.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง47813.5595673.088.1 %5.02425.0801415.5774882.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม47349.5599789.079.3 %5.03919.32011217.34968.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม47999.9495583.088.4 %5.03472.4399928.6060273.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา47289.6488256.082.5 %5.03941.1599413.0789889.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา47106.5125498.088.3 %5.05044.5601808.2979784.0 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่54735.6657047.0-4.2 %0.09585.0098727.5670292.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่40028.80133437.10216.5 %5.08121.66996357.361821.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่52649.89116521.568.6 %5.03875.741731.384555.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม29863.666807.077.2 %5.04889.16023269.111333.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่37862.73814701.061.2 %5.07227.963123.362556.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่41268.85937064.010.2 %5.08368.91994811.911642.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่38820.28921148.045.5 %5.07817.462455.366968.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่43476.05920261.053.4 %5.09641.93954485.462953.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่69405.60230964.56855.4 %5.011263.439440.321316.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่26118.9118722.0928.3 %5.05804.40044201.773927.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่57244.75853537.4886.5 %3.015215.3997947.756847.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)46828.10925290.046.0 %5.08247.66023194.736161.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่154045.34125217.2418.7 %5.013123.576968.2546.9 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่9216907.07352335.020.2 %5.050723.88312893.60174.6 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่58460.71126051.97155.4 %5.09547.87015887.615238.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 123503.4464584.21947.7 %5.01312.98893.1140132.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่39360.03913549.065.6 %5.08216.95021104.479586.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่35509.14115060.5757.6 %5.06581.37012852.308356.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่41126.28134454.016.2 %5.08825.28035273.174340.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่38884.71924520.036.9 %5.07912.56016247.779321.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่45008.37960832.0-35.2 %0.09738.03912.850659.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่64097.93829270.054.3 %5.09433.75982655.55471.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่162749.48139608.0514.2 %5.015785.33990.2229693.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่35219.98826676.024.3 %5.08102.69975540.851131.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่59509.60239795.98833.1 %5.09738.24024027.572558.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่33283.51225178.024.4 %5.05630.64014102.523927.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่44460.12117517.060.6 %5.010194.4793269.852567.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่37619.034630.1997.9 %3.57227.961294.01482.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่135408.5236708.072.9 %5.08730.23054149.010752.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่804664.19228127.4571.6 %5.015201.7916954.85554.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่37135.76219483.3347.5 %5.06772.31982095.872169.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่37381.32876845.0-105.6 %0.06999.71973618.407548.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่37946.24225301.033.3 %5.07038.521630.276.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่67625.76654008.98820.1 %5.010441.8593909.99162.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่37533.28934058.09.3 %4.57456.08013819.693448.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่130789.2799134.06324.2 %5.036208.325777.399984.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่200470.95118217.641.0 %5.021220.087836.314563.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่69525.0740421.78941.9 %5.04872.54983444.272529.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม236190.27143409.039.3 %5.07475.042539.014466.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก222262.27282.2299.9 %5.07846.16026957.009311.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่785554.94617011.021.5 %5.015191.887450.849651.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่244240.7862561.3274.4 %5.08468.160210945.264-29.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่196187.03184989.25.7 %2.57648.08016151.280319.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่111887.9143337.73-28.1 %0.016772.9214958.810.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 38278.6622952.940.0 %5.07631.465615.069826.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่31366.3511697.062.7 %5.04869.93022213.80454.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่165321.1318384.86988.9 %5.023685.04323.2981.7 %5.0
รวม 14,896,336 10,543,119 29.22 % 5.0 575,073 243,390 57.68 % 5.0