จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา29645.5617881.073.4 %5.04520.64012043.012954.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา364449.28297404.6918.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา91021.03960114.1834.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา39681.44938109.1724.0 %2.06688.52366.14664.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา38593.4816830.056.4 %5.07201.9399ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา128105.52164464.02-28.4 %0.019847.6216216.087468.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา58668.5319562.083.7 %5.02741.52903.8964867.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว5039.64994734.06.1 %3.05643.3301671.3554788.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง49774.324303.091.4 %5.03016.6501251.72991.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง46992.325015.089.3 %5.02256.6001810.0935164.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า48844.87111392.89976.7 %5.04277.1602751.7919982.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด43619.344773.089.1 %5.02510.39991055.37458.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง60412.1726466.089.3 %5.03858.0830.1859778.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา48170.24244003.08.7 %4.09540.968616.76569.7 %4.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา177249.2868999.061.1 %5.010035.322988.500570.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา50375.10919975.0160.3 %5.010662.855830.149945.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา42220.80113765.067.4 %5.05717.01032827.940950.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา36569.14115890.056.5 %5.07259.37992015.320472.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา43532.92228638.034.2 %5.07842.36047407.8535.5 %2.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา80090.43853660.9833.0 %5.011305.686718.307640.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา48567.1630409.30137.4 %5.012279.249823.114320.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา35383.1613214.062.7 %5.06669.87991042.491984.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา54518.383139841.63-156.5 %0.012754.634608.621163.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา38068.39128568.9225.0 %5.05902.731225.072579.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 19844.828877.055.3 %5.0718.67999376.2570247.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา37664.4111178.070.3 %5.08038.6201860.0750189.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา33965.689275.072.7 %5.06232.53774.910439.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา38539.30928514.026.0 %5.010060.683723.169963.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา47859.8441457.20313.4 %5.012963.846317.898951.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6928.0269ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา72776.46168474.8595.9 %2.58522.29982022.94976.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา130530.3321047.083.9 %5.08095.71977327.2939.5 %4.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา41570.14831541.9824.1 %5.09313.08015661.450239.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา90128.89845571.049.4 %5.08628.12011833.06378.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา67670.91428555.81157.8 %5.08514.06051938.180477.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา33544.8431108.8017.3 %3.55057.4697777.2614784.6 %5.0
สพ.พังงา131090.6622032.083.2 %5.019243.1195320.41872.4 %5.0
รจจ.พังงา 971774.751068981.0-10.0 %0.09732.06756.742230.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา31698.3411065.065.1 %5.04977.12011580.647968.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา144965.6339314.072.9 %5.010808.885390.414150.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา58386.03113149.077.5 %5.05257.20022963.924143.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา58226.7764597.629-10.9 %0.07722.15045682.339426.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา39834.94119554.050.9 %5.08437.97071624.013580.8 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา150027.94124782.7916.8 %5.031143.1024508.101685.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)258812.1797354.29762.4 %5.019097.3114253.270577.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา311086.22102828.7266.9 %5.019142.344804.900474.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา97218.07841198.35957.6 %5.03718.055849.9385-57.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา551056.44527376.564.3 %2.011938.05123.910657.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา227610.0228373.72-0.3 %0.06782.19977006.0498-3.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง279673.56117677.0157.9 %5.07801.31983374.517656.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า265968.06123032.053.7 %5.08037.31984224.525447.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา168626.55216679.05-28.5 %0.018415.6625026.074-35.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 40457.3219253.052.4 %5.07471.39015980.402320.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา31575.5398866.599671.9 %5.03760.712235.188540.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา176672.06116294.334.2 %5.046590.0742483.2858.8 %4.0
รวม 6,268,450 4,376,024 30.19 % 5.0 491,551 247,805 49.59 % 5.0