จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต33807.7119779.071.1 %5.03088.36992806.04359.1 %4.5
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01105.32015090.8149-360.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต228526.16121208.3547.0 %5.0731.400021091.6639-49.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต45652.359181697.0-298.0 %0.06872.52052010.452470.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต38334.12915896.058.5 %5.05294.22021232.976476.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต340734.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.038591.281ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 1154622.5848012.068.9 %5.04628.6802618.5095286.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 258789.78125217.057.1 %5.04685.711064.077.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้57225.78917320.069.7 %5.04009.3499509.7129887.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง58686.37116177.072.4 %5.04683.12011081.109576.9 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต78747.08652216.033.7 %5.06796.4702936.9429986.2 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.012156.38717.1649894.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต51507.89171828.547-39.5 %0.09515.756754.072329.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต64306.44123802.063.0 %5.013489.921061.62592.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต50359.80123174.054.0 %5.09762.964953.214449.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต38971.49232302.017.1 %5.05218.14011519.880570.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต35054.80920082.042.7 %5.03906.02861.950926.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต39587.12133695.014.9 %5.05503.39996838.9453-24.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต20497.024795.0-21.0 %0.03979.08011308.824567.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต47972.87123569.050.9 %5.08583.98054155.659251.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต39245.0230825.021.5 %5.05180.10012301.58455.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต78128.969269343.28-244.7 %0.016913.0412411.232985.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต49581.28144677.09.9 %4.59154.43953391.604563.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)49768.89855434.0-11.4 %0.08698.08017922.86678.9 %4.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก254850.39183697.9427.9 %5.02978.462050.622631.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 20813.235596.073.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต40672.37118667.054.1 %5.06111.8696556.5385190.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต37043.98812547.4966.1 %5.04552.60012338.852548.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต49257.4345594.07.4 %3.58469.83982896.49965.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต69230.742323337.0-367.0 %0.014402.8814437.285-0.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต63806.8597875.087.7 %5.015315.6017816.200749.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต47185.21914846.068.5 %5.08469.90041810.956478.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต70922.258157277.11-121.8 %0.013718.311201.224591.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต39551.50820651.047.8 %5.04875.85014577.62266.1 %3.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต45770.0960084.238-31.3 %0.07443.02693.9563.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต47267.94120869.055.8 %5.08469.83981341.656584.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต40378.6820608.7649.0 %5.05845.65972956.238549.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต43439.30951867.0-19.4 %0.07062.731188.288583.2 %5.0
สพ.ภูเก็ต131294.4457922.71155.9 %5.04403.20023921.88510.9 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 712875.94465756.8134.7 %5.011238.215749.238848.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต33080.62912879.061.1 %5.03212.83011843.36142.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต45859.78133672.21126.6 %5.07557.12012119.440472.0 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต79982.281103061.61-28.9 %0.010713.743339.753468.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต50136.19125748.548.6 %5.09667.86042240.451476.8 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 36014.32813254.2563.2 %5.04959.18022563.831148.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต38724.7342869.23-10.7 %0.05046.962509.890450.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต372433.69149461.9859.9 %5.07651.36963477.066454.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต35956.71143639.988-21.4 %0.03237.43991302.059.8 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง297215.13344927.88-16.1 %0.03424.31984560.0-33.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต528180.38481133.598.9 %4.07681.91992975.061.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต1410524.5687286.051.3 %5.04859.12014340.746610.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต197111.5173798.3311.8 %5.04085.282010.471950.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต161326.13200748.0-24.4 %0.012110.0410375.08314.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 38079.12949835.0-30.9 %0.04723.74023245.703631.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต33346.2389106.072.7 %5.03259.521135.94365.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต467460.84147490.0568.4 %5.031141.72952337.094-68.1 %0.0
รวม 6,859,166 5,127,158 25.25 % 5.0 400,647 218,554 45.45 % 5.0