จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี40232.161487.096.3 %5.02488.89991562.7537.2 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี56230.109151341.0-169.1 %0.020557.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี761319.06672048.9411.7 %5.03119.769156.4482-193.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี246233.2155748.7736.7 %5.01072.44012449.1299-128.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุยไม่ครบ2212157.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังเขต 845138.2730803.80131.8 %5.08974.9199ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี38641.3219585.2549.3 %5.010173.91461.1774995.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 11166585.6754985.69167.0 %5.055618.5593958.292.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี247954.52220163.7511.2 %5.037089.529053.16775.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 2173598.385854.35950.5 %5.021173.083269.397984.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี75457.47721667.071.3 %5.02826.481254.055.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน70539.2731197.098.3 %5.04175.16021208.362971.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์67056.186265.090.7 %5.02904.1199601.1030379.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง50779.573728.092.7 %5.03831.8401401.8974989.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง66480.689908.085.1 %5.04536.48461.6715189.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ65370.2624634.092.9 %5.04114.3198658.510584.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ46589.0911950.074.4 %5.05236.04789.4119984.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก66883.7116007.091.0 %5.04047.72692.1699882.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา66166.3838057.087.8 %5.06128.2803288.4484995.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร55880.5825925.089.4 %5.03573.2397538.6439884.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา65851.9614010.093.9 %5.03723.0888.7054476.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี52204.2623439.093.4 %5.03919.3198219.51994.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม66102.4926534.090.1 %5.02916.3599648.4144977.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน65609.6336417.090.2 %5.03044.76963.1574768.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม65156.5313869.094.1 %5.04557.9611.499.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย50273.98813656.072.8 %5.05275.2002150.1000197.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน45004.4927509.083.3 %5.04594.56011039.18677.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม65930.6171808.097.3 %5.02511.48308.0564987.7 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน134453.770952.047.2 %5.08231.041707.111979.3 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย98333.18832099.1667.4 %5.07082.22021779.92974.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 861214.09111398.28-82.0 %0.023766.72113374.143.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี363627.91131939.063.7 %5.0117661.379153.420992.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ33229.03112.0100.0 %5.04582.43991719.562.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน31893.0722951.528.0 %5.05489.39993742.049831.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ36432.37114513.060.2 %5.07761.24026137.020.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย40441.64124042.040.6 %5.06126.77982596.350157.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี11122.93921081.0-89.5 %0.04643.40041789.861.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี53645.44955112.211-2.7 %0.016277.7310974.71432.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1041679.035066.71915.9 %5.096735.8981969.852998.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี38558.21913269.065.6 %5.010768.324087.849962.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี37717.0713728.063.6 %5.010699.1994949.200253.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี41779.30135212.1815.7 %5.011732.888824.274424.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 851108.89154708.602-7.0 %0.019173.94911627.03939.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1159022.44160978.121-3.3 %0.023588.6522258.8325.6 %2.5
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี526866.25103608.0280.3 %5.021471.032758.965-52.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี42077.2366760.953-58.7 %0.09504.83987432.325221.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี60829.39115714.074.2 %5.019719.60212707.18235.6 %5.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี61638.37141835.032.1 %5.016526.4419674.914141.5 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 839702.05927158.80131.6 %5.015911.0223621.219-48.5 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี211214.05226499.0-7.2 %0.019491.48741.9499596.2 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)111776.52103531.287.4 %3.536163.0823380.100190.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี43306.80112822.070.4 %5.012761.995457.607457.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)45955.449102544.29-123.1 %0.015766.1413743.767376.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)101468.3770903.030.1 %5.036130.5512005.4594.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1097802.77393823.9924.1 %2.037917.4129300.9222.7 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี82568.39155081.033.3 %5.01313.65740.6140143.6 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)22190.4711729.0592.2 %5.0973.92004680.7055130.1 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง22190.4719048.059.2 %5.01075.3201833.1309822.5 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)36268.64112558.065.4 %5.01106.6463.31750194.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี40844.17211608.071.6 %5.011637.71266.446597.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี38243.26214859.061.1 %5.014091.6014866.850165.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี45712.55936154.020.9 %5.08155.92975546.812532.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี114767.9509204.0-343.7 %0.030028.55919214.44936.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี105015.0218052.082.8 %5.015840.368000.79349.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี46750.96931.099.9 %5.010820.281228.3588.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี88231.93158160.44-79.3 %0.020480.41444.446592.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี163914.41174722.02-6.6 %0.027140.7636024.0-32.7 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี146182.0225644.082.5 %5.017437.6817735.34-1.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี44407.7750497.0-13.7 %0.012873.9594344.350166.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี48639.55131320.035.6 %5.014699.3993483.649976.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี57399.46944821.021.9 %5.016943.6097205.635757.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี51797.69946943.419.4 %4.510592.281572.050585.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 336155.56142663.357.6 %5.010659.534932.7553.7 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี111815.05163758.0-46.5 %0.07429.963522.903652.6 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี958508.75861909.8110.1 %5.018998.6519557.117-2.9 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8168091.78175950.0-4.7 %0.029148.3599433.755967.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี86791.60259313.031.7 %5.09489.12992007.3578.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี69641.95359060.015.2 %5.021816.597296.64666.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี365026.84165192.1954.7 %5.010007.0437918.078-278.9 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี54599.30135962.034.1 %5.012113.232992.015475.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี84320.156115881.42-37.4 %0.019548.584226.227178.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี47955.074977.089.6 %5.011428.81308.1588.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1248753.27120140.751.7 %5.013498.8593533.399973.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2732929.75134545.1381.6 %5.025917.8916843.172973.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3358429.47204548.2342.9 %5.020456.575715.522972.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)613987.88115700.6481.2 %5.060040.167543.849687.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี52942.711ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03244.8799ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สอนคนตาบอดภาคใต้142931.3197127.37532.0 %5.04598.6499ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี861966.81697744.019.1 %5.020197.928935.152355.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์191710.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011203.561ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี1008755.8552940.045.2 %5.012809.274491.600164.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี223976.14298266.0-33.2 %0.012197.9217235.596-41.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี207348.39247734.73-19.5 %0.010896.442813.899974.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยาไม่ครบ204987.59ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี716317.63311367.6356.5 %5.0255910.0229453.31388.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี321747.88278931.013.3 %5.013316.93309.24975.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1136607.2312.0100.0 %5.015594.7791108.217592.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี ไม่ครบ38134.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5728.5ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)59428.48111107.63-87.0 %0.018495.72114035.91124.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)31436.53916327.048.1 %5.04888.9702111.75397.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 14,362,813 9,252,452 35.58 % 5.0 1,668,411 590,125 64.63 % 5.0