จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง30252.178859.400470.7 %5.04171.91991278.94769.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง38321.487885.079.4 %5.0945.0996.54999-5.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง1490348.5331291.5677.8 %5.09751.34961760.093582.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง35678.96920946.30141.3 %5.06453.83982312.714864.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง35921.12916388.554.4 %5.06396.7803879.9654586.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง162622.28133507.017.9 %5.021951.8116538.688570.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง48433.1217670.084.2 %5.02958.1799735.4995175.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี48729.982854.094.1 %5.04047.0849.2999979.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์47254.6024343.090.8 %5.03853.6802693.582.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น43886.9614807.089.0 %5.02874.600111.499.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง56316.19986981.0-54.5 %0.013033.347195.384844.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง47314.2353787.801-13.7 %0.011036.636017.594245.5 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี30954.593595.088.4 %5.05389.91992603.051.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง48691.55127738.69943.0 %5.08108.37016463.638720.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง37942.44116838.5155.6 %5.07250.963370.742453.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง35712.39814529.059.3 %5.06547.38044284.091334.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง37406.7512387.066.9 %5.06910.259810023.91-45.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง27195.7631262.0-15.0 %0.04884.83014569.86386.4 %3.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง47341.013975.070.5 %5.011246.286858.914639.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)30383.249846.899467.6 %5.04153.042793.639932.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง148640.1791427.31338.5 %5.013188.052164.901983.6 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง683789.44671923.51.7 %0.54493.487366.0239-63.9 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง39879.9818542.053.5 %5.05614.024450.426820.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 52005.96136719.529.4 %5.0799.920041013.049-26.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง37467.35912559.666.5 %5.07347.5703496.6314793.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง33950.19110079.470.3 %5.05788.25983072.565946.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง44334.89129883.032.6 %5.07594.80032415.175568.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง102594.83318566.13-210.5 %0.014496.428006.133844.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง51488.10259487.102-15.5 %0.012557.9396424.640148.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง38407.96117223.30155.2 %5.07423.59962375.047468.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง48283.99283332.117-72.6 %0.010352.131475.61685.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง37101.28922162.040.3 %5.06929.19975834.253915.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง36658.87950686.012-38.3 %0.06586.91025465.026917.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง37160.2525691.80130.9 %5.05311.68022304.16856.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง54992.0919615.064.3 %5.08488.51817.862978.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง34400.1825284.03926.5 %5.05541.0941.1554683.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง474119.1331755.093.3 %5.0147153.194315.069397.1 %5.0
รจจ.ระนอง 1.203421E+7279267.9497.7 %5.0111442.83796.771596.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง30528.657946.029874.0 %5.04400.041191.214572.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง86184.80560929.029.3 %5.022180.04564.7579.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง38147.71117006.055.4 %5.07632.98972256.618970.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง37554.7750102.648-33.4 %0.07024.31982632.693662.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง38539.12924825.68935.6 %5.05451.253162.39442.0 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง40160.69929370.526.9 %5.06910.19973160.630954.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง190327.92156924.9717.6 %5.018299.7116139.805766.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง48609.69937318.23823.2 %5.03440.71974020.7991-16.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง381381.75236024.0238.1 %5.010141.5614485.792555.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง172486.7129482.9824.9 %5.05996.28035203.349613.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี177852.44112938.4236.5 %5.06814.69972155.20868.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง108671.21191512.38-76.2 %0.017406.7513756.421.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 42557.32824788.041.8 %5.09192.12014669.969749.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง34274.85914933.056.4 %5.05084.64011268.39475.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง192424.720401.7789.4 %5.037097.1664062.793-72.7 %0.0
รวม 17,989,894 3,728,201 79.28 % 5.0 690,147 256,703 62.80 % 5.0