จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร31523.519833.068.8 %5.05798.8301ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่ครบ110479.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1327.226ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร35019.7518837.046.2 %5.07320.1201871.0549988.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพรไม่ครบ120083.4ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5244.7695ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ48280.0594263.091.2 %5.03570.0442.5289987.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว44468.4614108.090.8 %5.03150.0601470.2585.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน112381.1410568.090.6 %5.05913.3599974.4909783.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.04649.4004ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี45343.846130.086.5 %5.03683.9399698.7534881.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร137430.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.013690.59478.462930.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร36601.5789144.075.0 %5.07890.522551.386567.7 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร48664.85931071.036.2 %5.09476.42974652.691450.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร66699.078105425.99-58.1 %0.015192.72111285.4225.7 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร757138.56621345.017.9 %5.07125.62015891.287617.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร53837.10968545.0-27.3 %0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0764.40002751.596011.7 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร40783.71112920.068.3 %5.09449.9297ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร34216.8792549.092.6 %5.07206.36044586.201236.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร39182.37138502.01.7 %0.59906.3604ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร368006.34572624.19-55.6 %0.031166.5215432.14950.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพรไม่ครบ29435.801ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9194.6885ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร42537.39821131.050.3 %5.09811.24021711.747982.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร16372.2624397.0-49.0 %0.08784.41997702.10612.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร40234.39125439.036.8 %5.09506.9395ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3382.988ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.ชุมพร134428.3636449.072.9 %5.09697.15044368.527355.0 %5.0
รจจ.ชุมพร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.ชุมพรไม่ครบ64034.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3890.2998ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรไม่ครบ16454.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2451.5605ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1424817.53973240.0-129.1 %0.016211.973709.825977.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2145393.97133990.487.8 %3.516517.1092846.282.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ชุมพรปัญญานุกูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร582793.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012529.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพรไม่ครบ236037.95ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4056.1958ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร214437.78242519.0-13.1 %0.031006.1296048.080.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 40491.51229278.9227.7 %5.08323.79985058.180239.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร298987.16138004.053.8 %5.049849.79746135.7977.5 %3.5
รวม 3,119,848 3,140,314 0.00 % 0.0 266,352 135,667 0.00 % 0.0