จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี33946.6729985.070.6 %5.02812.56011981.310429.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี38640.03189162.953-130.8 %0.07170.34962861.076960.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี40493.5724139.040.4 %5.08235.2402ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี138761.09132977.04.2 %2.038206.2039581.785274.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี72555.18829848.058.9 %5.03350.41991306.589561.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล66870.15610565.084.2 %5.05836.31981139.36680.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง49671.1298700.082.5 %5.03662.491399.887561.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่51872.489672.081.4 %5.03754.20021440.29861.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม54063.1999215.083.0 %5.03125.31011096.5464.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง47990.939188.080.9 %5.01646.28767.0205153.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง49027.5826261.087.2 %5.04804.7998932.3439980.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง88371.4064366.095.1 %5.021099.091331.358593.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ137620.06206.095.5 %5.03308.5288.12099597.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์55205.1728724.084.2 %5.03129.599964.80000397.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ51302.2112078.919995.9 %5.04619.640199.22000197.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 37656.78948433.73-28.6 %0.07265.40046205.922414.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี50032.10217737.064.5 %5.012038.427323.929739.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 750669.14843082.4115.0 %5.016899.7915897.495165.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี40972.7332640.020.3 %5.08577.78034777.60344.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 10414076.44345726.016.5 %5.0149383.0248117.067.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี36456.41813114.064.0 %5.07754.40045780.464825.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี50117.53944046.012.1 %5.010460.412415.63-18.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี28387.62134587.121-21.8 %0.06240.271747.59872.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี68649.74252972.022.8 %5.09547.6797ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี75313.70358117.3222.8 %5.08752.91992548.070170.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี165680.66183593.66-10.8 %0.011372.885640.548850.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 11148235.19224500.0-51.4 %0.047553.9337085.44922.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี44934.7743128.04.0 %2.010003.925366.340846.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี33431.23810441.068.8 %5.05725.3101609.1115189.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี35908.71114161.060.6 %5.06694.89013104.286453.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี55198.7353358.773.3 %1.510289.1896094.762740.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.016259.9855993.047-244.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี57649.37951413.19110.8 %5.014853.092366.662884.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี42373.87945930.0-8.4 %0.09319.32033590.35461.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี184975.8395243.548.5 %5.021888.91592.3992.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี48907.6827119.044.6 %5.011829.4795260.454155.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี44863.0920485.054.3 %5.09889.794845.655351.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี43428.14820954.051.8 %5.09775.80083463.234464.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี81175.97772393.18810.8 %5.017534.3989001.468848.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี67054.32860038.67210.5 %5.08615.8398475.70394.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี140691.2231919.87977.3 %5.09015.12014167.04253.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี250487.44233394.986.8 %3.022633.05764.270574.5 %5.0
รจก.ลพบุรี 966700.06643218.6933.5 %5.014006.439024.268635.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี36664.37115796.056.9 %5.06352.91991720.43172.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี45026.4825359.96143.7 %5.09642.65043844.36560.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี39389.1816405.058.4 %5.08178.47953947.335451.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี64516.48106441.25-65.0 %0.015689.767853.06149.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี51872.85257564.969-11.0 %0.012742.1992522.050580.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี65134.96186395.781-32.6 %0.018038.18940.79150.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี82788.422ไม่ครบประเมินไม่ได้0.024380.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1221609.69219956.280.7 %0.514932.927911.994147.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2373658.06176831.352.7 %5.038748.1997521.870680.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 620845.18997065.336-365.6 %0.05449.216803.9995-24.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี570469.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07429.5601ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2144013.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07960.8003ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี183344.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06790.4199ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี303082.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010027.19914525.579-44.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี155645.47117370.024.6 %5.07510.83986589.365712.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง415935.75250315.039.8 %5.08839.639611994.234-35.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล4727985.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010215.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 132394.0226398.0180.1 %5.051127.719ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี117490.33261597.98-122.7 %0.037627.19928288.94924.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 48347.62141244.014.7 %5.010886.163902.837464.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี38655.05121345.5244.8 %5.07684.03302.358457.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี277163.06378916.31-36.7 %0.043645.082121224.81-177.8 %0.0
รวม 6,344,768 4,781,839 24.63 % 5.0 847,154 523,243 38.24 % 5.0