จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้40896.07839902.5512.4 %1.017956.482692.62385.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 61282665.872226.094.4 %5.04626.21973083.9533.3 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา41955.3098163.299880.5 %5.06340.543257.18948.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา733034.75335292.0354.3 %5.02408.64014872.9502-102.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา215647.7393047.556.9 %5.01025.522892.5205-182.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา99066.594149064.0-50.5 %0.018550.0393725.7579.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา39431.46931311.55120.6 %5.09308.0411.499.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 12347223.09531609.19-53.1 %0.0101429.164558.100195.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1200882.81320075.97-59.3 %0.042944.7818793.437579.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.062528.1919028.799885.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03412.53556.4149883.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา53357.39111752.078.0 %5.06303.1201868.1574786.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด49026.187445.084.8 %5.05304.0585.0100189.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา44406.8594370.090.2 %5.04893.1201896.53481.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ49840.7195369.089.2 %5.03591.8401459.7999987.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ46892.8985368.088.6 %5.02842.5752.6090173.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี47636.664907.089.7 %5.04269.5498453.273589.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย45671.0826036.086.8 %5.05520.12011014.571581.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร46576.4498479.081.8 %5.03624.3599741.8264879.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 165345.019375.070.3 %5.04467.43991486.7566.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05375.3301823.6499684.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม45717.827705.083.1 %5.02418.8401757.1499668.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ46382.9416746.085.5 %5.03991.31981282.567.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ45963.53307.092.8 %5.02794.62011311.053.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง45129.3912934.093.5 %5.03585.59991156.539467.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง46620.4614415.090.5 %5.02333.8801568.0999875.7 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4ไม่ครบ371548.22ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9587.1846ประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์205533.33300903.53-46.4 %0.024228.483958.697583.7 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา180947.84848130.38-368.7 %0.024701.3986485.825273.7 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา98645.828225091.83-128.2 %0.014563.8413803.350173.9 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่18858.2785698.75-354.4 %0.09222.24022686.9570.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 996801.469119009.88-22.9 %0.024341.4317012.84830.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา83922.68154527.59-84.1 %0.023331.28918995.0718.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา54573.0219389.6764.5 %5.09992.87992320.139976.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา84178.03950130.94940.4 %5.021535.27915036.43830.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1171476.48460245.5215.7 %5.018636.4393646.014980.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา58300.67247026.519.3 %5.010677.245260.247650.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 16312829.47628421.0-100.9 %0.099092.3247913.2551.6 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 943746.00816720.061.8 %5.015498.242469.847984.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา48415.80932250.033.4 %5.012046.3213253.449-10.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 958337.23837469.535.8 %5.019568.0210979.943.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1261539.64847573.0922.7 %5.022229.7716902.97724.0 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา177535.13145005.218.3 %5.019757.5292937.515985.1 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา53255.7359736.711-12.2 %0.023566.328736.694362.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา27227.5145741.0-68.0 %0.06622.35997442.4233-12.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา68484.18843475.19136.5 %5.020527.69917877.71712.9 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา48416.8435845.7726.0 %5.012528.643901.184368.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9918862.022700.30197.5 %5.055595.19117751.97768.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา212658.61305677.91-43.7 %0.031974.05651.683182.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 149638.81146108.52.4 %1.055609.44128878.148.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)74140.203148688.02-100.5 %0.025235.0417970.568.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา46697.0933937.027.3 %5.013054.34408.322866.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)44341.42249752.578-12.2 %0.014116.4312428.60812.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 155057.3ไม่ครบประเมินไม่ได้0.055799.883ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8140634.66131870.336.2 %3.046643.2740380.27713.4 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก471011.31352527.5325.2 %5.05906.28033633.797438.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0782.39996858.914-9.8 %0.0
สอต.สงขลา(สะเดา)22885.017101.990269.0 %5.0871.55994976.21045-12.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา47706.55913503.071.7 %5.011323.98672.9229794.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา37137.12116969.56154.3 %5.08452.55964719.400444.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา44007.3485323.781-93.9 %0.011229.677091.452636.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา92250.42279596.39813.7 %5.026974.13911990.02655.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาไม่ครบ20784.9ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา125188.56149215.77-19.2 %0.037889.3282113.893694.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา298232.41204827.1331.3 %5.038581.82813033.266.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา44529.89826219.79941.1 %5.011304.664347.171461.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา50400.71134603.46931.3 %5.013510.714221.2368.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา60573.038549.036.4 %5.014537.7012418.859983.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา53628.92232588.039.2 %5.014556.363963.656572.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา63382.352178888.0-182.2 %0.011171.571203.393489.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา246544.7158773.1435.6 %5.08688.38964363.891649.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา654673.25256281.9760.9 %5.09900.795126.946348.2 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา1010802.8884654.012.5 %5.016764.010447.14737.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดสงขลา 666380.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012540.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสญ.สงขลา 478983.5225873.0252.8 %5.010575.65581.420947.2 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา891918.44895949.0-0.5 %0.016574.247979.185551.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9174927.52134259.4823.2 %5.023035.611748.17549.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา32107.6813513.057.9 %5.07254.59962933.049159.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา44229.7522250.6849.7 %5.011190.5293857.807465.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา405256.13284847.029.7 %5.027304.1315189.799881.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา48557.53120210.058.4 %5.0141431.164728.9896.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา70265.45386208.797-22.7 %0.017655.517028.328160.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา61269.84838891.53936.5 %5.013068.6013013.105576.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา74569.72763228.4115.2 %5.022629.668782.561.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลาไม่ครบ94418.008ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ14230.4ประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้52800.48116354.07-120.4 %0.015697.682444.849984.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)267212.6978365.84470.7 %5.0777485.638309.716898.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1390809.13120802.7669.1 %5.011979.715050.199757.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2402783.81127515.868.3 %5.014617.6993172.924178.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 31140392.4115225.0389.9 %5.020157.1218883.307655.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา41579.352105634.0-154.1 %0.05440.37995185.81254.7 %2.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา557610.88106315.9780.9 %5.03976.792678.766432.6 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา200244.59148687.6325.7 %5.03951.68993280.121817.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ371848.13252719.032.0 %5.010532.649503.77739.8 %4.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา1683877.9324900.0380.7 %5.011025.4797099.194835.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบ294700.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4831.269ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร849416.13442994.047.8 %5.011299.035751.850149.1 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา311969.84363094.03-16.4 %0.010772.243366.794968.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบ236058.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ292851.72163314.044.2 %5.09155.28033610.054460.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้34573.53918618.60246.1 %5.016623.3011301.992.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา206748.34402639.0-94.7 %0.028173.80135019.875-24.3 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา89553.25149947.0-67.4 %0.033030.8220374.87538.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา544698.19310510.9143.0 %5.012281.456551.409246.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1247326.46112901.072.7 %5.014301.02424.257383.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 44582.42244522.1290.1 %0.58197.87997353.247110.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)66799.60968984.688-3.3 %0.021524.3982795.973487.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา48101.2573071.102-51.9 %0.017290.333725.974978.5 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)33331.4324706.025.9 %5.05347.77821.9969584.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา34611.6728323.076.0 %5.07349.59032268.904169.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 9539556.81444608.5317.6 %5.0219198.4799836.054.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 20,977,688 13,849,634 33.98 % 5.0 2,829,317 778,557 72.48 % 5.0