จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล21511.64112258.043.0 %5.04711.79981915.259.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล374665.91155291.058.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล37563.30953189.949-41.6 %0.06081.03672.739.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล37679.57813780.063.4 %5.06347.21670.6239689.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล106137.4985778.68819.2 %5.021826.1996382.100170.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล56371.411604.097.2 %5.02607.77605.1500276.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน44904.686811.084.8 %5.02013.36882.5499956.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง46716.233781.091.9 %5.03103.68021002.2567.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ51041.2195688.088.9 %5.02118.97907.2557.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู47209.57431.084.3 %5.03544.0801912.074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า51303.827292.085.8 %5.04153.6802869.2579.1 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล139193.9899402.92228.6 %5.09100.03035695.7537.4 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน52765.6661957.0-17.4 %0.06120.83981566.549974.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล42559.9318895.055.6 %5.08724.23056352.954127.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล33138.62114918.47955.0 %5.08932.96973062.865.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล58555.37126536.054.7 %5.015094.599214.12639.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล38185.12118694.051.0 %5.06936.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล38544.67216343.057.6 %5.07050.82036524.60017.5 %3.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล32481.2522417.031.0 %5.04711.799812523.033-165.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล50476.28950634.691-0.3 %0.010598.555508.100148.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล50751.9122665.055.3 %5.011804.825160.399956.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล38377.85917006.055.7 %5.06936.713175.650454.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล50689.48114551.83-126.0 %0.010382.167750.100125.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล41835.7726786.036.0 %5.08357.12993477.9558.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 26515.8210051.062.1 %5.0540.47998823.40997-52.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล38740.758514.078.0 %5.07412.0601403.2749994.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล35678.80915360.556.9 %5.05947.89991919.398967.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล46766.96947438.809-1.4 %0.08724.213024.865.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล54205.1625513.052.9 %5.012698.523398.04173.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล39238.19914868.062.1 %5.07545.252578.090865.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล81449.172122071.58-49.9 %0.013839.481088.75792.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล132366.2515581.088.2 %5.07164.90043192.9555.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล43774.30933757.022.9 %5.09218.62995702.641138.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล36949.4320534.044.4 %5.06480.33013551.403845.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล44258.60917460.060.6 %5.09198.81054776.314948.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล42280.49220763.050.9 %5.05586.5898532.1950190.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล110402.97112167.04-1.6 %0.04434.83983360.149924.2 %5.0
รจจ.สตูล 417921.06407663.02.5 %1.07340.85997541.563-2.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล32064.5516138.080.9 %5.04445.64011950.3556.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล42793.21123443.045.2 %5.08762.23054652.130946.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล38741.6817752.054.2 %5.07012.772660.062.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล57247.05155339.1723.3 %1.59085.55963890.259557.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล53289.9830535.542.7 %5.07450.19971194.727484.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล65770.18845902.10230.2 %5.09247.80084081.555.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล275479.25102684.462.7 %5.015210.496327.950258.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล52577.02739244.73825.4 %5.04350.10993810.369912.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล641105.13330484.048.5 %5.011578.4395233.7554.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล286416.97181476.5236.6 %5.07628.9611157.389-46.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู422733.66175521.058.5 %5.06924.47953076.789655.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล119849.15169996.11-41.8 %0.015392.2712181.7520.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 38793.03120184.60948.0 %5.07240.97022747.466662.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล31345.426716.078.6 %5.04255.43991448.7566.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล409363.09125231.869.4 %5.029838.12141643.875-39.6 %0.0
รวม 5,260,778 3,066,103 41.72 % 5.0 418,879 235,781 43.71 % 5.0